Serveis Territorials al Maresme - Vallès Oriental. Convocatòria de places

El Departament d’Educació preveu cobrir les places dels Serveis Territorials al Maresme - Vallès Oriental, amb seu a Mataró.

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 8 de febrer de 2008.

Procediment de selecció

1 - Les persones interessades, si reuneixen els requisits, poden sol·licitar la seva incorporació a l’oferta mitjançant un correu electrònic a l’adreça provisiollocs_pas.educacio@gencat.cat

2 - Per a emplenar el correu electrònic cal tenir en compte els aspectes següents:

   2.1. Fer constar en l’apartat "assumpte" el codi de referència corresponent a cada lloc. Si es vol participar per a més d’un lloc, cal enviar tants correus com llocs es pretengui ocupar. 

   2.2. Fer constar en l’apartat reservat al "text", de manera telegràfica: titulació, nivell de català i el col·lectiu al qual es pertany dels que es descriuen més avall per a cada plaça. Si es vol participar en més d’un lloc, cal fer constar aquesta informació en cadascun dels correus que s’enviïn.

   2.3. Adjuntar currículum (en cadascun dels correus que s’enviïn, si es participa per a més d’un lloc).

       2.3.1. El currículum s’ha de presentar en el format pdf que genera EPOCA. Els passos per a aconseguir-lo són: Serveis EPOCA / expedient / consulta de dades / imprimeix les dades. Abans de confeccionar-lo, cal actualitzar les dades a la base de dades del GIP. 

       2.3.2. Complementar aquest currículum amb un fitxer on consti la descripció de les tasques realitzades en els llocs ocupats, així com eines utilitzades per a desenvolupar-les. 

3 - Les demandes que no compleixin els requisits, no estiguin incloses dins els supòsits previstos o no es tramitin d’acord amb el procediment establert, no seran tingudes en compte.

4 - S’estudiaran els currículums i també es podran dur a terme entrevistes en els casos que es consideri oportú i/o si cal completar informació.

Relació de places

Secretari/ària dels Serveis territorials. Nivell: 27. Grup: A. Codi oferta: EDU-193

Servei de Personal Docent. Nivell: 26. Grup: A/B. Codi oferta: EDU-194

Secció d'Administració. Nivell: 24. Grup: A/B. Codi oferta: EDU-195

Secció de Centres i Alumnes. Nivell: 24. Grup: A/B. Codi oferta: EDU-196

Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent. Nivell: 24. Grup: A/B. Codi oferta: EDU-197

Secció d'Obres i Manteniment. Nivell: 24. Grup: A/B. Codi oferta: EDU-198

Negociat de Contractació i Patrimoni. Nivell: 22. Grup: C. Codi oferta: EDU-199

Negociat de l'Alumnat. Nivell: 22. Grup: C. Codi oferta: EDU-200

Negociat de Personal d'Administració i Serveis. Nivell: 22. Grup: C. Codi oferta: EDU-201

Negociat de Personal Docent d'Ensenyament Infantil i Primari. Nivell: 22. Grup: C. Codi oferta: EDU-202

Responsable d'Habilitació. Nivell: 20. Grup: C. Codi oferta: EDU-203

Responsable de Gestió Administrativa. Nivell: 18. Grup: C/D. Codi oferta: EDU-204

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats