•  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Ensenyaments de règim especial

Ensenyaments artístics

Reial decret 635/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de grau de conservació i restauració de béns culturals establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 137, de 5.6.2010).

Reial Decret 898/2010, de 9 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 85/2007, de 26 de gener, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de dansa regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.(BOE de 30.7.2010).

Reial decret 42/2009, de 27 de febrer, pel qual s’estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de música i de dansa i l’educació secundària obligatòria i el batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d’educació física han de tenir la condició d’esportista d’alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de dansa (BOE núm. 51, de 28.2.2009).

Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 259, de 27.10.2009).
Cercador LOE

Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors (DOGC núm. 6642, de 12.6.2014).

Decret 24/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de dansa de grau professional i se'n regula la prova d'accés. (DOGC núm. 5060 de 30.1.2008).

Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés. (DOGC núm. 5060 de 30.1.2008).

Ordre ENS/257/2011, de 30 de setembre, de compleció dels ensenyaments artístics superiors que s'extingeixen per l'aplicació del Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006. (DOGC núm. 5396 de 9.6.2009).

Ordre EDU/31/2009, de 4 de febrer, per la qual s'estableix l'organització de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música. (DOGC núm. 5317 de 12.2.2009).

Ordre EDU/289/2009, de 26 de maig, per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement de crèdits cursats en altres centres en els ensenyaments de grau professional de dansa i de música. (DOGC núm. 5396 de 9.6.2009).

Ordre EDU/484/2008, de 12 de novembre, per la qual s'organitzen les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de dansa. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5317, pàg. 11009, de 12.2.2009).

Ordre EDU/518/2008, de 26 de novembre, per la qual s'estableixen les condicions per al canvi d'especialitat dins els ensenyaments de grau professional de dansa i de música. (DOGC núm. 5272 de 4.12.2008).

Resolució ENS/1391/2018, de 19 de juny, de modificació de l'apartat 1 de la Resolució ENS/62/2016, de 15 de gener, de l'acreditació de llengua estrangera per a l'expedició de determinats títols dels ensenyaments artístics superiors (DOGC núm. 7651, de 27.6.2018).

Resolució ENS/62/2016, de 15 de gener, de l'acreditació de llengua estrangera per a l'expedició de determinats títols dels ensenyaments artístics superiors. (DOGC núm. 7042, de 21.1.2016).

Resolució ENS/27/2016, d'11 de gener, de modificació de la Resolució ENS/2869/2011, de 21 de novembre, del reconeixement i transferència de crèdits, validació d'aprenentatges, del reconeixement de crèdits individualitzat i altres procediments específics en l'àmbit dels ensenyaments artístics superiors. (DOGC núm. 7040, de 19.1.2016).

Resolució ENS/1547/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior d'art dramàtic de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de l'Institut del Teatre.

Resolució ENS/1548/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de dansa del Centre Superior de Dansa de l'Institut del Teatre.

Resolució ENS/1549/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de disseny de l'Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques.

Resolució ENS/1550/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de conservació i restauració de béns culturals de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.

Resolució ENS/1551/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de música del Centre Autoritzat de Grau Superior de Música, Liceu.

Resolució ENS/1552/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de música del centre Taller de Músics.

Resolució ENS/1553/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de disseny de l'Escola Superior de Disseny i Moda Felicidad Duce.

Resolució ENS/1554/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de música de l'Escola Superior de Música de Catalunya.

Resolució ENS/1555/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de disseny de l'Escola Superior de Disseny IED.

Resolució ENS/1556/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior d'art dramàtic del centre autoritzat d'ensenyaments artístics superiors d'art dramàtic Eòlia.

Resolució ENS/1510/2014, d'11 de juny, dels criteris de permanència en els ensenyaments artístics conduents a títol superior (DOGC núm. 6655, de 2.7.2014)

Resolució ENS/254/2013, de 7 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals i les bases específiques de les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, i es convoquen les corresponents al curs 2013-2014. (DOGC núm. 5982 de 11.10.2011).

Resolució ENS/2869/2011, de 21 de novembre, del reconeixement i transferència de crèdits, validació d'aprenentatges, del reconeixement de crèdits individualitzat i altres procediments específics en l'àmbit dels ensenyaments artístics superiors.(DOGC núm. 6324 de 14.12.2011).

Resolució EDU/2536 /2010, de 20 de juliol, per la qual s'estableixen, amb caràcter transitori, les instruccions relatives a la permanència en els ensenyaments artístics superiors de grau. (DOGC núm. 5680 de 28.7.2010).

Resolució EDU/1026/2008, de 31 de març, per la qual s'estableix el procediment per a l'autorització d'assignatures optatives en els ensenyaments de dansa de grau professional i en els ensenyaments de música de grau professional. (DOGC núm. 5108 de 10.4.2008).

Resolució EDU/1025/2008, d'1 d'abril, per la qual s'autoritza als centres que imparteixen els ensenyaments de dansa de grau professional l'oferta de formació pràctica en empreses. (DOGC núm. 5108 de 10.4.2008).

Resolució de la Direcció General d’Ordenació Educativa, de 16 de juny de 1997, per al reconeixement d’ensenyaments cursats en determinades escoles de música (FDAADE núm. 671, de juliol de 1997).

Ensenyaments d'arts plàstiques i disseny

Reial decret 633/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de grau de disseny establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 137, de 5.6.2010).

Reial decret 596/2007, de 4 de maig, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny (BOE núm. 125, de 25.5.2007).
Cercador LOE

Decret 28/2014, de 4 de març, d'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, i de modificació del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial (DOGC núm. 6576, de 06.03.2014)

Decret 304/1995, de 7 de novembre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny de Catalunya i se’n regulen els requisits d’accés (DOGC núm. 2134, de 29.11.1995).

Ordre ECI/3058/2004, de 10 de setembre, per la qual es regulen determinades convalidacions de móduls dels cicles formatius d'Arts Plàstiques i Disseny conforme la Llei 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu.(BOE núm. 233, de 27.9.2004).

Ordre ENS/59/2002, de 4 de març, per la qual es desplega l’organització i l’avaluació dels cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny (DOGC núm. 3593, de 12.3.2002).

Resolució ENS/2184/2014, de 26 de setembre, per la qual s'estableix el procediment per completar els ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny que s'extingeixen, regulats per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu (DOGC núm. 6720, de 3.10.2014).

Resolució ENS/1138/2014, de 19 de maig, del procediment de reconeixement dels continguts curriculars d'ensenyaments de formació professional inicial d'arts plàstiques i disseny o esportius cursats en el marc de programes o accions de mobilitat i cooperació acadèmica internacional (DOGC núm. 6631, de 27.5.2014).

Currículums

Els currículums dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny es poden consultar al web Estudiar a Catalunya.

Ensenyaments d'esports

Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment (BOE núm. 177, de 25.7.2007).

Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial (BOE núm. 268, de 8.11.2007).
Cercador LOE

Decret 25/2014, de 25 de febrer, d'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial (DOGC núm. 6571, de 27.2.2014)

Decret 169/2002
, d’11 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic d’esport i tècnic superior d’esport (DOGC núm. 3660, de 19.6.2002).

Orden EDU/3186/2010, de 7 de diciembre, por la que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre. (BOE núm. 301, de 11.12.2010)

Orden ECI/3830/2005, de 18 de noviembre, por la que se modifica la Orden ECI/3224/2004, de 21 de septiembre, por la que se establecen convalidaciones a efectos académicos entre determinadas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales en el ámbito de la actividad física y del deporte con las correspondientes del bloque común de Técnicos Deportivos establecidas por el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, así como la Orden ECI/3341/2004, de 8 de octubre, que completa aquélla. (BOE núm. 294, de 9.12.2005)

Resolució ENS/1138/2014, de 19 de maig, del procediment de reconeixement dels continguts curriculars d'ensenyaments de formació professional inicial d'arts plàstiques i disseny o esportius cursats en el marc de programes o accions de mobilitat i cooperació acadèmica internacional (DOGC núm. 6631, de 27.5.2014).

Currículums

 Els currículums dels ensenyaments esportius es poden consultar al web Estudiar a Catalunya.

Ensenyaments d'idiomes

Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 4, de 4.1.2007). Cercador LOE

Decret 73/2014, de 27 de maig, de modificació del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial (DOGC núm. 6633, de 29.5.2014).

Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial (DOGC núm. 5297, de 15.1.2009). Cercador LOE

Ordre EDU/34/2009, de 30 de gener, per la qual s’organitzen les proves específiques de certificació dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes (DOGC núm. 5318, de 13.2.2009).

Resolució ENS/1355/2016, de 18 de maig, per la qual s'organitzen els cursos d'actualització i especialització equivalents al nivell C-1 per al perfeccionament de competències en els estudis d'italià (DOGC núm. 7131, de 31.5.2016).

Resolució ENS/1047/2014, de 6 de maig, per la qual s'estableixen les escoles oficials d'idiomes que imparteixen els cursos d'actualització i especialització equivalents al nivell C-1 per al perfeccionament de competències en els estudis d'alemany, d'anglès i de francès, a partir del curs escolar 2014-2015, i es determinen els criteris prioritaris en l'admissió (DOGC núm. 6624, de 16.05.2014).

Resolució ENS/1365/2012, de 20 de juny, per la qual s'organitzen els cursos d'actualització i especialització equivalents al nivell C-1 per al perfeccionament de competències en els estudis d'alemany, d'anglès i de francès, i s'estableixen les escoles oficials d'idiomes que els imparteixen (DOGC núm. 6168, de 11.7.2012)

Resolució EDU/1707/2010, de 20 de maig, d'organització experimental dels cursos d'actualització i especialització per al perfeccionament de competències en els estudis de català per a no catalanoparlants i les escoles oficials d'idiomes que els imparteixen (DOGC núm. 5642, de 3.6.2010).

 

Títols i certificats d'acreditació

Resolució ENS/2480/2017, de 20 d'octubre, dels títols i certificats d'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 7482, de 26.10.2017)

Disposicions internes

Consulteu a l'apartat Disposicions internes la normativa del Departament que no es publica al DOGC.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats