Menú d'eines

Cercador

22 de gener de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Novetats

Principals novetats dels documents per a l’organització i la gestió dels centres del curs 2019-2020

 • Objectius prioritaris del sistema educatiu
Es concreten els objectius prioritaris del sistema educatiu amb el desplegament estratègic. Destaca la promoció d'un model de professorat compromès amb el PEC del centre i el forment del lideratge ducatiu de les direccions per a la transformació i la millora educativa. També destaquen l'impuls a l'autonomia dels centres i el treball en xarxa, amb la finalitat d'assegurar un projecte educatiu de país que tingui com a eixos l'equitat i la inclusió.
 
 • Protecció de dades
S’hi concreten les recomanacions de com els centres educatius han d’aplicar les polítiques de protecció de dades: publicació de llistes, ús d’imatges, videovigilància, tractament de les dades, etc.
 
 • Transparència i accés a la informació pública
Nou document en què es detalla la informació que han de tenir publicada els centres educatius del Departament en matèria de publicitat activa, i com els centres han de gestionar les sol·licituds d’accés a la informació pública que rebin.
 
Cal que els centres publiquin al seu web els documents vigents següents:
 
 1. El PEC, que inclou el projecte lingüístic
 2. Les NOFC
 3. La carta de compromís educatiu
 4. Els acords del Consell Escolar especificats de forma breu sense concretar detalls que puguin vulnerar la protecció de dades personals.
 5. Les aportacions de les famílies per material escolar i activitats complementàries
 6. Pressupost anual
 7. L'estructura organitzativa interna, amb la trajectòria professional dels membres de l'equip directiu
 8. La relació de convenis vigents que el centre ha signat d'acord amb les seves competències.
 

 • Cultura digital del centre

S’ha canviat el nom del document, que abans es deia “Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement”, fet que comporta una visió adaptada a la seva rellevància.

 • Documents de gestió del centre

S’inclouen les orientacions del contingut del projecte educatiu del centre (PEC), en què s’afegeix el projecte lingüístic. Es concreten els documents que han d’estar publicats al web del centre i els que són de la comunitat educativa però que no s’han de fer públics perquè poden contenir dades sensibles.
 

 •  Participació de la comunitat educativa

S’inclou la coeducació en tots els processos educatius i el foment de la igualtat de gènere, d’acord amb els Objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de la UNESCO.

 • Cicles esportius LOGSE i LOE

Els centres que ho considerin oportú poden fer crèdits o mòduls en llengua estrangera, si això significa millorar la capacitació professional dels alumnes.

 • Concreció i desenvolupament del currículum de l'educació infantil i primària

Es posa en marxa un pla per ajudar els centres educatius a potenciar i visualitzar la igualtat de gènere i la coeducació. S’inclouen orientacions referides a les activitats d’aprenentatge fora de l’horari lectiu (deures).

 • Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat

S’introdueix l’obligatorietat d’escriure un resum o abstract del treball de recerca en una llengua diferent a la de redacció del treball.

 • Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l'orientació educativa a l'ESO

S’incorpora l’avaluació de la llengua oral a les proves de competències bàsiques de quart d’ESO. Es concreten els àmbits transversals. S’inclouen orientacions referides a les activitats d’aprenentatge fora de l’horari lectiu (deures).

 • Cicles formatius d’ensenyaments d’arts plàstiques i disseny

Es crea la doble titulació de batxillerat i cicle formatiu de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny; s’especifica el procediment per a l’exempció de mòduls formatius determinats i de la Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers (FCT) per la correspondència amb l'experiència laboral, i s’introdueix l’avaluació compartida dels alumnes que participen en un conveni de col·laboració.

 • Itineraris formatius específics: desenvolupament i aplicació

Document nou en què es concreta el desenvolupament i l’aplicació dels itineraris formatius específics (IFE).

 • Títols propis: CFGM d'Animació en Circ, CFGS d'Arts del Circ i CFGS en Tècniques d'Actuació Teatral i CFGS en Tècniques de Direcció Coral

S’incorpora el nou títol de CFGS en Tècniques de Direcció Coral.

 • Ensenyaments de les escoles de música i dansa autoritzades

Es tracta d’un nou document que recull les necessitats organitzatives de les escoles de música i les escoles de dansa autoritzades pel Departament d’Educació.

 • Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació

Es concreta l’autonomia organitzativa per assignar funcions i responsables de coordinació d’acord amb els criteris recollits a les normes d’organització i funcionament i al projecte del centre; s’incorporen els estudis d’itineraris específics (IFE); s’especifiquen instruccions per als instituts escola, i s’adapta l’escala per grups als cicles formatius.

 • Personal docent

Es concreten les funcions i tasques dels professors de suport intensiu a l’audició i el llenguatge (SIAL).

 • Directrius per a l’organització i gestió dels serveis educatius

S’actualitza el document i es fa més accessible: s’hi afegeixen les directrius per a l'organització i la gestió dels serveis educatius amb informació relativa al serveis educatius CREDA.

 • Formació del personal dels centres i serveis educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques

S’especifiquen els objectius de la formació, i els factors clau derivats; s’inclou la formació en relació amb els professors dels centres de formació d’adults i del personal dels serveis educatius, gestionats des dels plans de formació de zona, i
s’afegeix un nou apartat explicatiu de la formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques.

 

 

Data d'actualització: 24 d'octubre de 2019

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats