Menú d'eines

Cercador

16 d'agost de 2018


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Calendari de trameses

Calendari

Els centres han de lliurar les dades per a l'elaboració de l'estadística del curs 2017-2018, d'acord amb el que disposen la Llei 5/2016, de 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020, i el Decret 11/2017, de 7 de febrer, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2017.

Les dades fan referència bàsicament a la matrícula i a l'avaluació, i en funció del tipus de dada i de centre es recullen de manera agregada o individualitzada alumne a alumne.

La manera de facilitar les dades al Departament varia segons l'ensenyament de què es tracti i la tramesa es fa per mitjà d'aplicacions informàtiques específiques (RALCSIIQEI i QEST).

Cal tenir en compte que, per al curs 2017-2018, ha variat en alguns casos la metodologia de tramesa que ha de fer servir cada centre, per la qual cosa us recomanem que consulteu els canvis als apartats corresponents del Sistema d’Intercanvi d’Informació (SII) i els qüestionaris d’estadística (QEST). 

 

Estadística 

Tal com s’indica en els Documents d’organització i gestió del centre publicats al Portal de centre, l’Estadística de l’ensenyament es continua elaborant a partir de dades individualitzades i de dades agregades, si bé per al curs 2017-2018, tal com s’ha esmentat a l’apartat anterior, la metodologia emprada ha canviat lleugerament respecte a cursos anteriors.

Per a bona part dels ensenyaments reglats no universitaris, la inscripció de tots els alumnes matriculats als centres educatius s’ha de fer al RALC (Registre d’Alumnes de Catalunya), el qual ja es va posar en funcionament el curs 2015-2016. El curs 2017-2018 també s’inclouran a RALC, per primera vegada, les matrícules d’educació especial corresponents als programes de formació i inserció (PFI), els programes de transició a la vida adulta (PTVA) i els itineraris formatius específics (IFE).

L’extracció de les dades del RALC, amb les quals es farà l’estadística de matriculacions del curs 2017-2018, tindrà lloc previsiblement a mitjan novembre, per la qual cosa és responsabilitat dels centres tenir actualitzada a l’aplicació tota la informació de matrícula dels seus alumnes.

Altres dades individualitzades de matrícula es recullen mitjançant el Sistema d’Intercanvi (SII) i la tramesa de les dades no individualitzades de matrícula i avaluació es fa per mitjà de les aplicacions informàtiques específiques (QEI i QEST).

Aquest curs, com l’anterior, es disposa de tres variants específiques de SII:

 1. SII-FP: els centres que imparteixen aquests ensenyaments, a part d’informar la matrícula general al RALC (excepte en el cas de la modalitat no presencial), també han de fer servir aquest SII per informar dels mòduls i les unitats formatives cursades en qualsevol modalitat per l’alumnat.
   
 2. SII-RE: va entrar en funcionament el curs 2016-2017 per recollir la matrícula individualitzada de determinats ensenyaments de règim especial (Conservació i Restauració de Béns Culturals, Art Dramàtic, Esports, Dansa Professional i Superior, Música Professional i Superior i Ensenyaments Superiors de Disseny). Per a aquests mateixos ensenyaments, i per primera vegada el curs 2017-2018, les dades individualitzades de graduació/compleció d’estudis del curs anterior també es recolliran al SII.
   
 3. SII-Accés: per als cursos d'accés als cicles formatius d'FP. No ha experimentat variacions respecte a cursos anteriors.


Els terminis de tramesa de les dades del curs 2017-2018 varien segons l'ensenyament de què es tracti i s'han de fer d'acord amb la previsió del calendari següent:

 

 Ensenyaments

Dades individualitzades

Dades agregades

Aplicació

Termini

Aplicació

Termini

 Educació infantil de primer cicle

-- --

QEI

del 19 d’octubre al 22 de desembre de 2017

 Educació infantil de segon cicle

RALC

Actualització permanent

 
 
 
 
 
 
 
        QEST

del 13 de novembre de 2017 al 2 de febrer de 2018

 Educació primària

 Educació especial

 Educació secundària obligatòria

 Batxillerat

 Cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior

RALC

Actualització permanent

SII-FP

 • Avaluacions 16-17 SII: prorrogat fins al 30 de novembre de 2017.
 • Matrícules 17-18 SII: entre 13 de novembre de 2017 i el 2 de febrer de 2018.

 Cursos d'accés o preparació per a cicles formatius d'FP

 SII-Accés

Fins al 23 de febrer de 2018.

 Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior

RALC

Actualització permanent

 Estudis superiors de disseny

 
 
           SII-RE

 • Avaluació 16-17 i matrícula 17-18 (1r semestre): entre el 19 d'octubre de 2017 i el 19 de gener de 2018.
 • Matrícula 17-18 (2n semestre): març - maig 2018.
 

 Ensenyaments superiors de música

 • Avaluació 16-17 i matrícula 17-18: entre el 19 d'octubre de 2017 i el 19 de gener de 2018.

 Ensenyaments professionals de música

 Ensenyaments de música no reglats (escoles de música)

 -- --

 Ensenyaments superiors de dansa

 
SII-RE

 • Avaluació 16-17 i matrícula 17-18: entre el 19 d'octubre de 2017 i el 19 de gener de 2018.

 Ensenyaments  professionals de dansa

 Ensenyaments de dansa no reglats (escoles de  dansa)

 -- --

 Ensenyaments d'art dramàtic

 
 
SII-RE

 

 • Avaluació 16-17 i matrícula 17-18: entre el 19 d'octubre de 2017 i el 19 de gener de 2018.

 Ensenyaments esportius

 • Avaluació 16-17: entre el 19 d'octubre de 2017 i el 19 de gener de 2018.
 • Matrícula 17-18: possibilitat de tramesa permanentment oberta entre el 19 d'octubre de 2017 i juliol de 2018 per donar cabuda a la matrícula contínua d'aquests ensenyaments.

 Educació d'adults

 -- --

 Plans d'estudis  estrangers

 -- --

 *Dates exactes a concretar

 

Data d'actualització: 18/01/2018

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats