Menú d'eines

Cercador

22 de gener de 2020

Projecte de convivència

Projecte convivènciaD’acord amb la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del Projecte de convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte educatiu de centre, els centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya han de tenir implementat el Projecte de convivència en el marc del seu Projecte educatiu, com a molt tard, el març de 2020.

El Projecte de convivència ha de reflectir les accions que el centre educatiu desenvolupi per capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes. En aquest sentit, el Departament d'Ensenyament posa a l'abast de tots els centres educatius una aplicació informàtica amb elements de diagnosi, orientacions i recursos per elaborar-lo.

Les accions que s’hi proposen poden ser abordades des de tres nivells diferents: valors i actituds, resolució de conflictes i el marc organitzatiu. Així mateix, aquestes accions han d’anar adreçades a la millora de la convivència en tres àmbits diferents, aula, centre i entorn, en el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d'intervenció afavoreix la transferència d'aprenentatges, valors, actituds i hàbits relacionals.

 

Objectius

 • Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat escolar.
 • Ajudar cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món.
 • Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat en un marc de valors compartits.
 • Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del conflicte.
 • Fomentar una cultura de la pau i la no-violència, juntament amb els valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones.

 

Continguts

El Projecte de convivència de centre ha d’incloure, almenys, els continguts següents:

 • Una concreció de la contextualització del centre recollida en el Projecte educatiu, on s’incloguin els trets més destacats del centre i el seu entorn en relació amb els factors que poden incidir en la convivència.
 • Una diagnosi de la situació de la convivència en el centre que permeti determinar els punts forts i febles i les necessitats del centre educatiu en matèria de convivència.
 • La formulació dels objectius específics d'acord amb el Projecte educatiu de centre, els objectius generals del Projecte de convivència del Departament d’Ensenyament i les necessitats detectades.
 • La formulació dels indicadors d’avaluació que permetin conèixer el grau d’assoliment dels objectius específics.
 • La concreció de les mesures de prevenció, detecció i intervenció educatives orientades a aconseguir els objectius específics. Aquestes mesures estaran temporalitzades.
 • La concreció de protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions de conflictes greument perjudicials per a la convivència.

 

Comissió de convivència

Els centres educatius han de constituir una comissió de convivència que tindrà entre les seves funcions col·laborar en la planificació, l’aplicació i el seguiment del Projecte de convivència.

 

Elaboració, seguiment i avaluació

En els centres privats sostinguts amb fons públics, el titular és qui aprova el Projecte de convivència, un cop escoltat el consell escolar, que té les funcions d’assessorament i consulta.

El seguiment i l’avaluació del Projecte de convivència corresponent a la direcció del centre, amb la col·laboració de la comissió de convivència, el claustre i el suport del consell escolar. L’avaluació s'ha de fer a partir dels indicadors d’avaluació elaborats per a cada objectiu específic.

 

Assessorament per a l’elaboració i implementació

Els centres educatius comptaran, per a l’elaboració i desenvolupament del Projecte de convivència, amb l’assessorament dels Serveis Territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona i de la Inspecció d’Educació, i també amb cursos en el marc del Pla de formació de zona.

 

Protocols per a la millora de la convivència

El Projecte de convivència ha de d’incloure la concreció de protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions de conflictes greument perjudicials per a la convivència. Els centres educatius poden adaptar a la seva realitat i necessitats específiques els protocols per a la millora de la convivència del Departament d’Ensenyament, d’acord amb allò que determinin els documents per a l’organització i la gestió dels centres.

Els protocols que el Departament ofereix als centres es poden consultar al Catàleg de protocols i marcs d'actuació del Portal de centres.

 

Normativa 

Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre.

 

Més informació

Podeu consultar més informació (documentació i recursos) a l'apartat Projecte de convivència de la XTEC.

Per als directors dels centres amb usuari i contrasenya GICAR o amb certificat digital

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats