Menú d'eines

Cercador

18 de febrer de 2018


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Programa de certificació de llengües

Programa

El Departament crea el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, i obre convocatòria pública per a la selecció de centres interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-2018, la Resolució ENS/2417/2017, de 16 d'octubre, estableix les bases d’aquesta convocatòria.

La finalitat és fomentar als centres participants, amb el suport de les Escoles Oficials d’Idiomes als centres, la certificació dels coneixements de llengua estrangera, adquirits per l’alumnat de determinats ensenyaments de forma que s’afavoreixi, el progrés del rendiment acadèmic en les llengües estrangeres i la millora de la transparència de les competències adquirides.

El Programa tindrà una durada de 3 cursos en els centres que el desenvolupin.   

 

Centres seleccionats

Consulteu la Resolució ENS/2778/2017, de 23 de novembre, per la qual es fa pública la llista de centres seleccionats per formar part del Programa de foment i suport a projectes lingüístics per a l'impuls de llengües estrangeres a partir del curs 2017-2018.

 

Compromisos dels centres

La selecció del centre suposa l'acceptació dels compromisos següents:

 • Designar una persona coordinadora del projecte en el centre i la o les persones necessàries per a cada actuació. En el cas dels centres públics la persona coordinadora del projecte ha de ser designada, preferentment, entre el professorat que tingui la destinació definitiva en el centre i, en tot cas, l'assignació s'ha de fer tenint present la previsió de continuïtat al llarg del projecte
 • Facilitar l’assistència del professorat a la formació relativa al Programa que impartirà l’EOI assignada.
 • Facilitar l’assistència de la o les persones designades per a cada actuació a les sessions de treball, segons el programa de reunions de les xarxes.
 • Participar activament a les reunions, aportant coneixements i experiències.
 • Contribuir a la posada en marxa en el centre de les accions que es proposin en el programa de cada actuació (consulteu el Pla d'Actuació a la Resolució ENS/2417/2017, de 16 d'octubre)
 • Facilitar dades relatives a l’evolució de les accions proposades al programa.
 • Trametre anualment una memòria sobre el desplegament del Programa en la xarxa o xarxes en què participa el centre, a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.
 • Garantir el compromís de la direcció del centre de fer el seguiment i el desplegament en els ensenyaments, dels objectius i les estratègies de les actuacions en què participi durant almenys tres cursos escolars.
 • Vetllar perquè les actuacions es difonguin dins del centre. 
   

Sol·licitud

Els centres interessats han de presentar la sol·licitud signada pel titular del centre, a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per les vies següents:

Cal adjuntar-hi la documentació acreditativa que es detalla a la sol·licitud.

Tal com preveu l’article 14 de la Llei 39/2015, la tramesa de la documentació s’ha de fer, sempre per mitjans electrònics. Excepcionalment i només quan sigui estrictament necessari, es podrà trametre en suport paper. 

 • Termini de presentació: fora de termini

 

Criteris de selecció

 • La impartició de continguts en llengües estrangeres
 • Les actuacions de col·laboració amb EOI i altres entitats certificadores.
 • La promoció del centre en relacions internacionals
 • Inclusió en el seu Projecte Educatiu de Centre de la impartició de més d’una llengua estrangera en els nivells educatius als que s’adreça aquest programa i que no sigui d’impartició obligatòria d’acord amb l’ordenació curricular 
 • La utilització de llengües estrangeres fora de les activitats lectives
 • Qualsevol altra iniciativa singular, efectivament implantada en el centre encaminada a incrementar el nivell de rendiment acadèmic en alguna de les llengües incloses en aquest programa (anglès, francès, alemany o italià) per part de l’alumnat dels nivells educatius als quals va destinat aquest programa.

Consulteu a l’Annex de la Resolució ENS/2417/2017 les evidències que cal presentar i la puntuació.
 

Certificació de les activitats i memòria de seguiment

La participació al programa pot suposar una certificació de 45 hores a 90 hores en funció de les assistències a les formacions i a les reunions de xarxa que formen part del programa de formació permanent i, com a tals, són certificables com a activitats de formació per al professorat.

Els centres han de trametre cada any, una vegada finalitzat el curs, a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (ensere.ensenyament@gencat.cat),  una memòria de l’aplicació del Programa en el seu centre.

  

Normativa

Resolució ENS/2778/2017, de 23 de novembre, per la qual es fa pública la llista de centres seleccionats per formar part del Programa de foment i suport a projectes lingüístics per a l'impuls de llengües estrangeres a partir del curs 2017-2018

Resolució ENS/2417/2017, de 16 d'octubre, per la qual es crea el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-2018

 

Darrera actualització: 7 de desembre de 2017

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats