Menú d'eines

Cercador

23 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Igualtat de gènere

Polítiques a l'Administració pública

Igualtat de gènere

En els darrers anys i en el marc dels plans de polítiques de dones aprovats pel Govern, la Secretaria d'Administració i Funció Pública i els departaments de la Generalitat han avançat en la implementació de mesures adreçades a incrementar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes entre el seu personal dins dels àmbits d’actuació interns.

El repte actual és garantir, seguint els manaments normatius, el principi d’igualtat d’oportunitats transversalment a l’Administració mitjançant l’elaboració d’un Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

 

Pla per a la igualtat de gènere del sistema educatiu

Igualtat de gènere

El Pla per a la Igualtat de gènere del sistema educatiu té una doble finalitat, per una banda aconseguir que l’acció educativa que es porta a terme als centres educatius de Catalunya estigui basada en els principis de coeducació i de la igualtat d’oportunitats i impliqui un canvi de mirada que permeti revisar l’enfocament dels continguts, les metodologies d’ensenyament per avançar en la construcció de models d’identitat no sexistes.

Per altra banda també és necessària la incorporació de la perspectiva de gènere i la igualtat efectiva entre homes i dones en les polítiques educatives, la transversalitat de gènere és un deure dels poders públics reconeguda en la legislació europea i en la legislació catalana, i de manera molt específica en l’Estatut.

 

Actuacions del Departament

Igualtat de gènere

El Departament d'Ensenyament promou i aplica les polítiques per a la igualtat entre homes i dones des de diverses vessants: el llenguatge que utilitza en les seves comunicacions, les indicacions i instruccions que es donen als centres educatius, fent difusió i divulgació de recursos per a treballar per una igualtat real o oferint formació als empleats sobre aquestes qüestions. 

 

 

Eines per a l'eradicació de l'assetjament sexual

Igualtat de gènere

L’assetjament sexual és qualsevol comportament, verbal o físic, de naturalesa sexual que tingui el propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, en particular quan es creï un entorn intimidatori, degradant o ofensiu. L’assetjament sexual es considera discriminació per raó de sexe quan de la seva acceptació o rebuig depèn el gaudi d’un dret. En aquests materials podeu consultar què s'ha de fer en aquests casos:

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats