Menú d'eines

Cercador

23 de gener de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Sol·licituds i llistes

Pas 1. Formalitzar les sol·licituds de preinscripció

El personal que el director determini atén els ciutadans per formalitzar les sol·licituds.

 • Cal emplenar el camp de l’identificador de l’alumne. Aquesta dada es correspon al número de registre de l’alumne (RALC). 
  Els infants que es preinscriuen a P3 o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no tenen l’identificador i, per tant, han de deixar el camp en blanc. En canvi és obligatòria per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat (per als ensenyaments i centres que es troben actualment al RALC)És una informació que han de facilitar els centres on estan escolaritzats i les famílies també poden consultar-ho en línia al web del Departament.
 • Recomanar als sol·licitants que emplenin el camp de correu electrònic.
 • Recollir la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades i contrastar les còpies de la documentació amb els originals.
 • Enregistrar la sol·licitud al registre d’entrada i sortida de documents i fer constar les dades del registre a totes les còpies de la sol·licitud, especialment la que es lliura al ciutadà. La data del registre és la que determina si la sol·licitud es presenta dins o fora de termini.
 • Recordeu que el termini de presentació de la documentació acreditativa finalitza més tard que el període de presentació de sol·licituds. Consulteu el calendari.
 • És obligatori emplenar el camp de correu electrònic indicant l’adreça a on es vol rebre la informació sobre el procés.
 • També és obligatori en el cas d’alumnes menors d’edat que s’indiqui a la sol·licitud quin dels dos tutors serà el referent per a les consultes del procés de preinscripció a Internet (OVT).

Sol·licituds emplenades en formulari en suport informàtic

 • El ciutadà ha de presentar el resguard de la sol·licitud, que conté el codi que permet al centre recuperar les dades introduïdes pel sol·licitant.
 • És convenient revisar que les dades del resguard corresponen amb les que mostra l’aplicació. En cas de discrepància, les dades vàlides són les que estan signades pel ciutadà; per tant, caldrà fer les modificacions necessàries a l’aplicació informàtica, si s’escau.

Sol·licituds emplenades en paper (catàleg de models)

 • Recollir l’imprès de la sol·licitud, comprovant que estigui omplert correctament.

 

>> A l’aplicació GEDAC haureu d’introduir-hi les dades de les sol·licituds emplenades en paper i recuperar les de la sol·licitud enviada informàticament des de la mateixa aplicació.

 

Pas 2. Baremar les sol·licituds

El personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, comprova que la documentació aportada és suficient per acreditar les circumstàncies al·legades i atorga el punts corresponents del barem.

 • Adscripció: Per accedir a l’educació secundària obligatòria s’aplica el criteri específic d’adscripció de centre. L’adscripció entre centres no s’ha d’acreditar amb cap document.
   
 • Simultaneïtat; Per accedir a l’ESO en determinats centres que disposen d’horaris adaptats té prioritat qui cursi simultàniament aquests ensenyaments i els professionals de música o dansa, segueixi programes esportius d’alt rendiment o sigui esportista d’alt nivell, segons correspongui, encara que no provinguin d’un centre adscrit. Aquests centres es fan públics al web del Departament d’Educació.

La simultaneïtat amb els ensenyaments professionals de música o de dansa s’acredita amb una declaració feta a la sol·licitud de preinscripció; en el moment de formalitzar la matrícula, l’alumne ha d’acreditar que està matriculat o admès pendent de matriculació per cursar aquests ensenyaments professionals en un centre autoritzat. Si no ho acredita i al centre hi ha llista d’espera, perd l’assignació i se li ofereix plaça en un centre del municipi que encara tingui vacants, llevat que amb independència de l’aplicació d’aquest criteri obtingui plaça al centre.

En el cas dels alumnes que segueixen programes esportius d’alt rendiment (inclou tant els esportistes integrats en la tecnificació esportiva com els esportistes d’alt nivell o alt rendiment), l’acreditació d’aquesta condició ha de ser, segons el cas (certificat del Consell Català de l’Esport, certificat del Consell Català de l’Esport que ratifiqui el certificat del Consell Superior d’Esport o amb la relació d’esportistes d’alt nivell publicada al DOGC o BOE per als esportistes d’alt nivell).

 

 • Germans al centre (o de pares, mares o tutors legals que hi treballen): Si un alumne sol·licitant té un germà o germana escolaritzat, és a dir, matriculat i que assisteix al centre en el moment de la preinscripció, en qualsevol dels ensenyaments autoritzats que el centre imparteixi (inclòs el 1r cicle d’educació infantil), se li han de comptar els punts per germans al centre. Els fills no comuns de parelles estables que formen una família reconstituïda i viuen en el nucli familiar es consideren germans a l’efecte d’aplicar aquest criteri.

En el cas de centres adscrits, només es té dret als punts per germans si l'alumne té un germà o germana escolaritzat en un centre que té la consideració de centre únic amb el centre on se sol·licita la plaça. Es considera que és un “centre únic” l’escola pública d’infantil i primària i l’institut a què està adscrita quan l'escola només està adscrita a aquest institut.
 

 • Proximitat del domicili habitual de l’alumne al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet: S’acredita amb l’original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. En aquest cas, caldrà presentar el DNI renovat amb l’adreça correcta dins el termini de matriculació. Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acredita mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa.

En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).

 

 • Renda anual de la unitat familiar: quan el pare o mare o tutor o tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania, s’acredita mitjançant documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

 

 • Discapacitat de l’alumne, pare o mare, tutor o tutora, o germans: quan l’alumne acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare o mare, tutor o tutora, o un germà de l’alumne acredita una discapacitat igual o superior al 33%. Aquesta condició s’acredita amb l’original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%. Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. En aquest cas cal presentar el document acreditatiu de ser beneficiari d’aquest tipus de pensió.

 

 • Família nombrosa o monoparental: La condició de família nombrosa o de família monoparental s’acredita amb el carnet corresponent vigent, expedit pel Departament Treball, Afers Social i Famílies. En el cas que no se’n disposi, s’ha d’aportar el certificat provisional que el mateix Departament expedeix quan el carnet està en tràmit.
   

>> A l’aplicació GEDAC, heu d’introduir-hi les noves sol·licituds i les modificacions a l’aplicació.

 

Pas 3. Elaborar i publicar la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Abans de fer pública la llista, el personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, ha de revisar-la fent un mostreig i comprovar especialment que les validacions dels criteris s’hi ha reflectit correctament.

L’equip directiu ha de col·locar la llista en els espais reservats de l’interior del centre. Recordeu que, en compliment de la llei de protecció de dades, no s’han de fer públiques al web del centre llistes amb dades d’alumnes.

>> A l’aplicació GEDAC, heu de descarregar els PDF’s corresponents i imprimir-los.

 

Pas 4. Recollir i valorar les reclamacions

El personal que la direcció determini ha de recollir les reclamacions presentades. Poseu la data de presentació i el segell del centre en el document de la reclamació i en la còpia d’aquesta reclamació, que cal entregar a la persona interessada com a justificant de la presentació.

L’equip directiu del centre, i, si escau, el consell escolar, ha de valorar i resoldre la reclamació, d’acord amb la normativa i la documentació presentada.

>> A l’aplicació GEDAC, hi heu d’introduir les rectificacions corresponents.

 

Pas 5. Elaborar i publicar la llista de sol·licituds amb el barem, un cop resoltes les reclamacions

Un cop introduïdes les modificacions pertinents, el personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, elabora la llista de sol·licituds amb la puntuació corresponent de cada criteri del barem i el número assignat als efectes de desempat. Abans de fer pública la llista, el personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, l’ha de revisar fent un mostreig i comprovar especialment que les validacions dels criteris s’hi ha reflectit correctament i que s’hi ha reflectit les modificacions que escaiguin.

L’equip directiu ha de col·locar la llista en els espais reservats de l’interior del centre. Recordeu que, en compliment de la llei de protecció de dades, no s’han de fer públiques al web del centre llistes amb dades d’alumnes.

>> A l’aplicació GEDAC, heu de descarregar els PDF’s corresponents i imprimir-los.

 

Pas 6. Elaborar i publicar la llista ordenada definitiva de sol·licituds

Un cop dut a terme el sorteig, el personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, elabora la llista ordenada definitiva de sol·licituds. Abans de fer pública la llista, el personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, ha de revisar-la fent un mostreig.

L’equip directiu ha de col·locar la llista en els espais reservats de l’interior del centre. Recordeu que, en compliment de la llei de protecció de dades, no s’han de fer públiques al web del centre llistes amb dades d’alumnes.

>> A l’aplicació GEDAC, heu de descarregar els PDF’s corresponents i imprimir-los.

 

Pas 7. Ampliació de peticions per a l’assignació d’ofici

L’assignació d’ofici està destinada als alumnes als quals no se’ls ha pogut assignar cap de les seves peticions de la sol·licitud de preinscripció i que demanen plaça:

 • al primer nivell del segon cicle de l’educació infantil (P3),
 • al primer nivell de l’educació secundària obligatòria, o
 • a la resta de nivells dels ensenyaments d’educació infantil, primària i ESO si han demanat expressament plaça d’ofici a la sol·licitud.

En aquests casos el Departament d’Educació comunica a les famílies, per correu electrònic, que poden ampliar la seva sol·licitud incorporant fins a cinc noves peticions d’ofici, d’entre els centres que tinguin vacants després d’haver fet la primera fase de l’assignació.

Les famílies podran accedir a la sol·licitud per fer l’ampliació de les seves peticions, mitjançant un enllaç que trobaran en el correu electrònic.

Tot i ser una gestió que les famílies poden fer íntegrament des de casa, cal que els centres els ofereixin el seu suport si així ho requereixen.  

 

 

Qüestions a tenir en compte

 1. Cal destacar que no es poden fer públiques llistes que continguin una relació de codis de sol·licituds i els noms dels sol·licitants. 

 2. El sol·licitant pot consultar la seva puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, la posició en la llista ordenada definitiva i assignació a la pàgina web de preinscripció mitjançant el codi de sol·licitud i el número d’identificació personal del tutor de l’alumne indicat a la sol·licitud de preinscripció a efectes de consulta del procés o de la persona interessada (si és major d’edat).

En el cas que un ciutadà demani el codi de la seva sol·licitud al centre, se li facilitarà després de comprovar que és efectivament la persona que consta com a primer tutor o com a persona interessada (si és major d’edat) en la sol·licitud.

 3. Consulteu les Instruccions per fer efectiu el dret d'accés a les dades del procés de preinscripció i matrícula per part dels participants.

 4. Trobareu més informació a l'apartat Preguntes més freqüents.

  

 

Data d'actualització: 25 de febrer de 2019

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats