Menú d'eines

Cercador

17 de febrer de 2019


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Sol·licituds i llistes

Gestió de les sol·licituds

Pas 1. Formalitzar les sol·licituds de preinscripció

El personal que el director determini atén els ciutadans per formalitzar les sol·licituds.

 • Cal emplenar el camp de l’identificador de l’alumne. Aquesta dada es correspon al número de registre de l’alumne (RALC). 
  Els alumnes que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no tenen l’identificador i, per tant, han de deixar el camp en blanc. En canvi és obligatòria per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat (per als ensenyaments i centres que es troben actualment al RALC). És una informació que han de facilitar els centres on estan escolaritzats.
 • Recollir la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades i contrastar les còpies de la documentació amb els originals.
 • Enregistrar la sol·licitud al registre d’entrada i sortida de documents i fer constar les dades del registre a totes les còpies de la sol·licitud, especialment la que es lliura al ciutadà. La data del registre és la que determina si la sol·licitud es presenta dins o fora de termini (per a les presentades en suport electrònic compta la data d’enregistrament i el comprovant s’ha hagut de presentar dins el termini de presentació de documentació).
 • Recordeu que el termini de presentació de la documentació acreditativa finalitza més tard que el període de presentació de sol·licituds.

Novetats

 • És obligatori emplenar el camp de correu electrònic indicant l’adreça a on es vol rebre la informació sobre el procés.
 • També és obligatori en el cas d’alumnes menors d’edat que s’indiqui a la sol·licitud quin dels dos tutors serà el referent per a les consultes del procés de preinscripció a a Internet (OVT).

Sol·licituds emplenades en formulari en suport electrònic

 • El ciutadà ha d’emplenar el formulari electrònic dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. A continuació, ha de presentar el comprovant de la sol·licitud degudament signat i junt amb la documentació, dins el termini previst per a la presentació de documentació.
 • És convenient revisar que les dades del comprovant corresponen amb les que mostra l’aplicació. En cas de discrepància, les dades vàlides són les que estan signades pel ciutadà; per tant, caldrà fer les modificacions necessàries a l’aplicació informàtica, si s’escau.

Sol·licituds emplenades en paper. Consulteu el catàleg de models

 • Recollir l’imprès de la sol·licitud, comprovant que estigui omplert correctament.

>> A l’aplicació GEDAC haureu d’introduir-hi les dades de les sol·licituds emplenades en paper i recuperar les de la sol·licitud enviada informàticament des de la mateixa aplicació.

 

Pas 2. Baremar les sol·licituds

El personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, comprova que la documentació aportada és suficient per acreditar les circumstàncies al·legades i valida els criteris a fi que l’eina informàtica calculi el punts corresponents del barem.

 • Germans al centre: Si un alumne sol·licitant té un germà o germana escolaritzat, és a dir, matriculat i que assisteix al centre en el moment de la preinscripció, en qualsevol dels ensenyaments autoritzats que el centre imparteixi (inclòs el 1r cicle d’educació infantil), se li han de comptar els punts per germans al centre. Els fills no comuns de parelles estables que formen una família reconstituïda i viuen en el nucli familiar es consideren germans a l’efecte d’aplicar aquest criteri.

En el cas de centres adscrits, només es té dret als punts per germans si l'alumne té un germà o germana escolaritzat en un centre que té la consideració de centre únic amb el centre on se sol·licita la plaça. Es considera que és un “centre únic” l’escola pública d’infantil i primària i l’institut a què està adscrita quan l'escola només està adscrita a aquest institut.

 • Família nombrosa o monoparental: La condició de família nombrosa o de família monoparental s’acredita amb el carnet corresponent vigent, expedit pel Departament Treball, Afers Social i Famílies. En el cas que no se’n disposi, s’ha d’aportar el certificat provisional que el mateix Departament expedeix quan el carnet està en tràmit.
   
 • Pares, tutors o germans exalumnes del centre: En el cas de fusió, absorció, transformació o integració de centres, es comptabilitzen els punts per aquest criteri si els familiars són exalumnes dels centres inicials.

En el cas de divisió o desagregació de centres, es comptabilitzen si els familiars són exalumnes del centre inicial i demanen plaça en qualsevol dels centres resultants.

En el cas d’extinció d’un centre, els alumnes sol·licitants amb familiars exalumnes d’aquest centre no obtenen cap puntuació, malgrat que hi hagi un centre que custodiï la documentació del centre extingit.

En cap cas s’aplica aquest concepte quan el familiar és exalumne d’un centre adscrit al qual es demana plaça.

 • Malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic inclosos els celíacs: cal que l’informe (emès per un metge del sistema públic de salut) o el certificat mèdic oficial (amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació) indiqui expressament que l’alumne té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, i de quina malaltia es tracta. Cal fer arribar una còpia d’aquest certificat a la comissió de garanties d’admissió a fi de determinar possibles casos de falsedat o frau.

Consulteu l'apartat FAQ per a més informació sobre la baremació.

>> A l’aplicació GEDAC, heu de validar cadascun dels criteris al·legats per la família a la sol·licitud, un cop comprovat que hi té dret d’acord amb la documentació acreditativa. Només si el criteri està validat se li assignen els punts de barem corresponents.

 

Pas 3. Elaborar i publicar la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Abans de fer pública la llista, el personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, ha de revisar-la fent un mostreig i comprovar especialment que les validacions dels criteris s’hi ha reflectit correctament.

L’equip directiu ha de col·locar la llista en els espais reservats de l’interior del centre. Recordeu que, en compliment de la llei de protecció de dades, no s’han de fer públiques al web del centre llistes amb dades d’alumnes.

>> A l’aplicació GEDAC, heu de descarregar els PDF’s corresponents i imprimir-los.

 

Pas 4. Recollir i valorar les reclamacions

El personal que la direcció determini ha de recollir les reclamacions presentades. Poseu la data de presentació i el segell del centre en el document de la reclamació i en la còpia d’aquesta reclamació, que cal entregar a la persona interessada com a justificant de la presentació.

L’equip directiu del centre, i, si escau, el consell escolar, ha de valorar i resoldre la reclamació, d’acord amb la normativa i la documentació presentada.

>> A l’aplicació GEDAC, hi heu d’introduir les rectificacions corresponents.

 

Pas 5. Elaborar i publicar la llista de sol·licituds amb el barem, un cop resoltes les reclamacions

Un cop introduïdes les modificacions pertinents, cal publicar la llista de sol·licituds amb la puntuació corresponent de cada criteri del barem i el número assignat als efectes de desempat. Abans de fer pública la llista, el personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, l’ha de revisar fent un mostreig i comprovar especialment que les validacions dels criteris s’hi ha reflectit correctament i que s’hi ha reflectit les modificacions que escaiguin.

L’equip directiu ha de col·locar la llista en els espais reservats de l’interior del centre. Recordeu que, en compliment de la llei de protecció de dades, no s’han de fer públiques al web del centre llistes amb dades d’alumnes.

>> A l’aplicació GEDAC, heu de descarregar els PDF’s corresponents i imprimir-los.

 

Pas 6. Elaborar i publicar la llista ordenada definitiva de sol·licituds

Un cop dut a terme el sorteig, cal publicar la llista ordenada definitiva. Abans de fer pública la llista, el personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, ha de revisar-la fent un mostreig.

L’equip directiu ha de col·locar la llista en els espais reservats de l’interior del centre. Recordeu que, en compliment de la llei de protecció de dades, no s’han de fer públiques al web del centre llistes amb dades d’alumnes.

>> A l’aplicació GEDAC, heu de descarregar els PDF’s corresponents i imprimir-los.

  

 

Qüestions a tenir en compte

 1. Cal destacar que no es poden fer públiques llistes que continguin una relació de codis de sol·licituds i els noms dels sol·licitants. 

 2. El sol·licitant pot consultar la seva puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, la posició en la llista ordenada definitiva i assignació a la pàgina web de preinscripció mitjançant el codi de sol·licitud i el número d’identificació personal del tutor de l'alumne indicat a la sol·licitud de preinscripció a afectes de consultes del procés o de la persona interessada (si és major d’edat).

En el cas que un ciutadà demani el codi de la seva sol·licitud al centre, se li facilitarà després de comprovar que és efectivament la persona que consta com a primer tutor o com a persona interessada (si és major d’edat) en la sol·licitud.

 3. Consulteu les Instruccions per fer efectiu el dret d'accés a les dades del procés de preinscripció i matrícula per part dels participants.

 4. Trobareu més informació a l'apartat Preguntes més freqüents.

  

 

Data d'actualització: 9 de març de 2018

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats