Menú d'eines

Cercador

17 de gener de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Sol·licituds i llistes

Gestió de les sol·licituds

Novetats per al batxillerat

S’implanta la sol·licitud electrònica i implica:

 • Identificació del sol·licitant
 • Lligam de l’alumne amb el RALC de forma automàtica
 • Registre electrònic de la sol·licitud (S@rcat)

En la preinscripció al batxillerat s’elimina la presentació del model de sol·licitud en paper i es manté la de suport informàtic.

L’alumne/a pot modificar la sol·licitud durant el termini de presentació de sol·licituds, pel que fa a les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com dels criteris de prioritat i centres. 

Acreditació de criteris:

 • la proximitat al domicili, les dades del domicili s’obtindran electrònicament mitjançant l’accés al padró municipal d’habitants.
 • discapacitat i família nombrosa o monoparental,  s’obtindrà electrònicament mitjançant l’accés a les bases de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
   

 

Gestió de les sol·licituds

 

Pas 1. Formalitzar les sol·licituds de preinscripció

El personal que el director determini atén els ciutadans per formalitzar les sol·licituds.

 • Cal emplenar el camp de l’identificador de l’alumne. Aquesta dada es correspon al número de registre de l’alumne (RALC). 
  Els alumnes que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no tenen l’identificador i, per tant, han de deixar el camp en blanc. En canvi és obligatòria per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat (per als ensenyaments i centres que es troben actualment al RALC)És una informació que han de facilitar els centres on estan escolaritzats i les famílies també poden consultar-ho en línia al web del Departament.
 • Recollir la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades i contrastar les còpies de la documentació amb els originals.
 • Enregistrar la sol·licitud al registre d’entrada i sortida de documents i fer constar les dades del registre a totes les còpies de la sol·licitud, especialment la que es lliura al ciutadà. La data del registre és la que determina si la sol·licitud es presenta dins o fora de termini (per a les presentades en suport electrònic compta la data d’enregistrament i el comprovant s’ha hagut de presentar dins el termini de presentació de documentació).
 • Recordeu que el termini de presentació de la documentació acreditativa finalitza més tard que el període de presentació de sol·licituds.
 • És obligatori emplenar el camp de correu electrònic indicant l’adreça a on es vol rebre la informació sobre el procés.
 • També és obligatori en el cas d’alumnes menors d’edat que s’indiqui a la sol·licitud quin dels dos tutors serà el referent per a les consultes del procés de preinscripció a a Internet (OVT).
 • Si l’alumne/a és major d’edat o fa els 18 anys el 2019 presenta i signa la sol·licitud.. En canvi si és menor d’edat o no fa els 18 anys el 2019, serà necessari que a la sol·licitud indiqui quins són els tutors legals i qui serà el tutor responsable de consultar l’estat de la sol·licitud.

 

Sol·licitud electrònica

Poden fer ús de la sol·licitud electrònica els alumnes amb idCAT Mòbil, DNI electrònic, certificat digital, usuari GICAR, etc., que també disposin de l’identificador de l’alumne (escolaritzats a Catalunya des del 2015-2016).

El ciutadà s’identifica electrònicament, introdueix el número d’identificador de l’alumne i emplena la sol·licitud electrònica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds.

Més informació sobre la identificació digital.

Un cop enviada  la sol·licitud de preinscripció queda automàticament vinculada amb les dades de l’alumne disponibles al RALC, també queda registrada al registre electrònic (S@rcat) i participa al procés de preinscripció.

Durant el període de presentació de sol·licituds l’alumne/a podrà modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com dels ensenyaments i centres sol·licitats si és necessari.

No cal presentar cap resguard ni documentació identificativa de l’alumne ni de la seva filiació.
 

Sol·licitud emplenada amb suport informàtic

El ciutadà ha d’emplenar el formulari amb suport informàtic dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. Implica, en primer lloc, l’enviament telemàtic de les dades de la sol·licitud i, en segon lloc, la presentació del resguard de la sol·licitud al centre que es demana en primera opció. Si no es presenta el resguard al centre, la sol·licitud no es considera presentada.

En el moment d’enviar la sol·licitud, es valida electrònicament el DNI/NIE. Si l’intercanvi de dades no és correcte o l’alumne/a (pare/mare/tutor/a) s’ha identificat amb passaport o document identificatiu de la Unió Europea, juntament amb el resguard ha de presentar original i fotocopia del document identificatiu corresponent i, si és menor d’edat i no fa els 18 anys el 2019, document identificatiu del pare/mare/tutor/a i acreditació de la filiació.

És convenient revisar que les dades del resguard que presenta l’interessat es corresponen amb les que mostra l’aplicació. En cas de discrepància, s’haurà de recordar a l’alumne/a que va realitzar una modificació i que ha de presentar el resguard que correspon a aquesta última (es podria donar al cas que hagués d’anar a presentar el resguard a un altre centre, si ha modificat el centre de primera opció). 

Cal registrar la sol·licitud al registre d’entrada de documents i fer constar les dades del registre en totes les còpies de la sol·licitud, especialment en la que es lliura al ciutadà. El resguard s’ha hagut de presentar dins el termini de presentació de documentació. Si no es presenta, la sol·licitud no participa en el procés de preinscripció.

>> A l’aplicació GEDAC haureu de recuperar la sol·licitud enviada informàticament des de la mateixa aplicació.
 

Pas 2. Baremar les sol·licituds

En general, només cal presentar documentació acreditativa si el Departament d’Educació no pot accedir a la informació corresponent mitjançant l’intercanvi electrònic amb les bases de dades de l’administració (DNI/NIE, padró municipal, discapacitat, expedient acadèmic i família nombrosa o monoparental).

La informació que es validi electrònicament, quedarà automàticament marcada com a validada i no es podrà modificar. La informació que es recuperi electrònicament requerirà de la validació per part del centre. El personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, comprova que la documentació aportada és suficient per acreditar les circumstàncies al·legades i valida els criteris que corresponguin a fi que l’eina informàtica calculi els punts corresponents del barem.

 

Adscripció de centre

No s’ha d’acreditar amb cap document

Simultaneïtat

En determinats centres que disposen d’horaris adaptats té prioritat qui cursi simultàniament aquests ensenyaments i els professionals de música o dansa, segueixi programes esportius d’alt rendiment o sigui esportista d’alt nivell, segons correspongui, encara que no provinguin d’un centre adscrit. Aquests centres es fan públics al web del Departament no més tard del dia 27 de març de 2019.

La simultaneïtat amb els ensenyaments professionals de música o de dansa s’acredita amb una declaració feta a la sol·licitud de preinscripció; en el moment de formalitzar la matrícula, l’alumne ha d’acreditar que està matriculat o admès pendent de matriculació per cursar aquests ensenyaments professionals en un centre autoritzat. Si no ho acredita i al centre hi ha llista d’espera, perd l’assignació i se li ofereix plaça en un centre del municipi que encara tingui vacants, llevat que amb independència de l’aplicació d’aquest criteri obtingui plaça al centre.

En el cas dels alumnes que segueixen programes esportius d’alt rendiment (inclou tant els esportistes integrats en la tecnificació esportiva com els esportistes d’alt nivell o alt rendiment), l’acreditació d’aquesta condició ha de ser, segons el cas:

 1. Amb un certificat del Consell Català de l’Esport que especifiqui que formen part del pla de tecnificació del programa ARC (alt rendiment català), per als esportistes que es troben en l’etapa de tecnificació esportiva.
 2. Amb un certificat del Consell Català de l’Esport que ratifiqui el certificat del Consell Superior d’Esport, per als esportistes d’alt rendiment segons el Reial decret 971/2007.
 3. Amb la relació d’esportistes d’alt nivell publicada al DOGC o BOE per als esportistes d’alt nivell.

Germans al centre (o de pares, mares o tutors legals que hi treballen)

Si un alumne sol·licitant té un germà o germana escolaritzat, és a dir, matriculat i que assisteix al centre en el moment de la preinscripció, en qualsevol dels ensenyaments autoritzats que el centre imparteixi (inclòs el 1r cicle d’educació infantil), se li han de comptar els punts per germans al centre. Els fills no comuns de parelles estables que formen una família reconstituïda i viuen en el nucli familiar es consideren germans a l’efecte d’aplicar aquest criteri.

En el cas de centres adscrits, només es té dret als punts per germans si l'alumne té un germà o germana escolaritzat en un centre que té la consideració de centre únic amb el centre on se sol·licita la plaça. Es considera que és un “centre únic” l’escola pública d’infantil i primària i l’institut a què està adscrita quan l'escola només està adscrita a aquest institut.

Proximitat del domicili habitual de l’alumne al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet, o de l’alumne si és major d’edat.

L’acreditació de les dades del domicili habitual s’obtindrà electrònicament mitjançant l’accés al padró municipal d’habitants. Només en el cas que el Departament d’Educació no pugui accedir a les dades, el domicili s’ha d’acreditar amb el DNI o NIE de la persona sol·licitant o el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

El centre atorgarà la puntuació corresponent d’acord amb el barem.

Renda anual de la unitat familiar

Quan el pare o mare o tutor o tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania, s’acredita mitjançant documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

Discapacitat de l’alumne, pare o mare, tutor o tutora, o germans

Quan l’alumne acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare o mare, tutor o tutora, o un germà de l’alumne acredita una discapacitat igual o superior al 33%.

Les dades s’obtindran electrònicament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Només en el cas que el Departament d’Educació no pugui accedir a les dades o si l’organisme emissor és d’altres comunitats autònomes, el criteri s’acredita mitjançant l’original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Expedient acadèmic

S’atorguen els punts corresponents a la qualificació mitjana de l’expedient dels estudis que permeten l’accés al batxillerat o, si l’alumne encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament. S’acredita mitjançant certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l’accés, amb les següents especificacions:

Si es tracta d’estudis antics: original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica.

En el cas dels alumnes que han finalitzat l’ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que estan cursant quart d’ESO actualment a Catalunya, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l’expedient, ja que s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s’ha pogut obtenir, cal presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació.

Per a la qualificació mitjana en estudis estrangers no universitaris, s’han de tenir en compte que en el cas d’homologacions tramitades a Catalunya a partir de 2016, no cal acreditar documentalment la qualificació mitjana dels estudis estrangers. La qualificació s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació i es mostra a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no és el cas, s’haurà d’acreditar documentalment.

Família nombrosa o monoparental

Les dades s’obtindran electrònicament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Si no es pot accedir a les dades o l’organisme emissor és d’altres comunitats autònomes, el criteri s’acredita mitjançant l’original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

  

>> A l’aplicació GEDAC, heu de validar cadascun dels criteris al·legats per la família a la sol·licitud, un cop comprovat que hi té dret d’acord amb la documentació acreditativa. Només si el criteri està validat se li assignen els punts de barem corresponents.

Pas 3. Elaborar i publicar la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Abans de fer pública la llista, el personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, ha de revisar-la fent un mostreig i comprovar especialment que les validacions dels criteris s’hi ha reflectit correctament.

L’equip directiu ha de col·locar la llista en els espais reservats de l’interior del centre. Recordeu que, en compliment de la llei de protecció de dades, no s’han de fer públiques al web del centre llistes amb dades d’alumnes.

>> A l’aplicació GEDAC, heu de descarregar els PDF’s corresponents i imprimir-los.

 

Pas 4. Recollir i valorar les reclamacions

El personal que la direcció determini ha de recollir les reclamacions presentades. Poseu la data de presentació i el segell del centre en el document de la reclamació i en la còpia d’aquesta reclamació, que cal entregar a la persona interessada com a justificant de la presentació.

L’equip directiu del centre, i, si escau, el consell escolar, ha de valorar i resoldre la reclamació, d’acord amb la normativa i la documentació presentada.

>> A l’aplicació GEDAC, hi heu d’introduir les rectificacions corresponents.

 

Pas 5. Elaborar i publicar la llista de sol·licituds amb el barem, un cop resoltes les reclamacions

Un cop introduïdes les modificacions pertinents, cal publicar la llista de sol·licituds amb la puntuació corresponent de cada criteri del barem i el número assignat als efectes de desempat. Abans de fer pública la llista, el personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, l’ha de revisar fent un mostreig i comprovar especialment que les validacions dels criteris s’hi ha reflectit correctament i que s’hi ha reflectit les modificacions que escaiguin.

L’equip directiu ha de col·locar la llista en els espais reservats de l’interior del centre. Recordeu que, en compliment de la llei de protecció de dades, no s’han de fer públiques al web del centre llistes amb dades d’alumnes.

>> A l’aplicació GEDAC, heu de descarregar els PDF’s corresponents i imprimir-los.

 

Pas 6. Elaborar i publicar la llista ordenada definitiva de sol·licituds

Un cop dut a terme el sorteig, cal publicar la llista ordenada definitiva. Abans de fer pública la llista, el personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, ha de revisar-la fent un mostreig.

L’equip directiu ha de col·locar la llista en els espais reservats de l’interior del centre. Recordeu que, en compliment de la llei de protecció de dades, no s’han de fer públiques al web del centre llistes amb dades d’alumnes.

>> A l’aplicació GEDAC, heu de descarregar els PDF’s corresponents i imprimir-los.

  

 

Qüestions a tenir en compte

 1. El sol·licitant pot consultar la seva puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, la posició en la llista ordenada definitiva i assignació a la pàgina web de preinscripció mitjançant el codi de sol·licitud i el número d’identificació personal del tutor de l'alumne indicat a la sol·licitud de preinscripció a afectes de consultes del procés  o de la persona interessada. Si l’alumne és major d’edat o fa els 18 anys el 2019 presenta i signa la sol·licitud i accedirà a la consulta amb les seves dades. En canvi si és menor d’edat serà necessari que per accedir a la consulta indiqui les dades del tutor responsable de consultar l’estat de la sol·licitud.

En el cas que un ciutadà demani el codi de la seva sol·licitud al centre, se li facilitarà després de comprovar que és efectivament la persona que consta com a primer tutor o com a persona interessada (si és major d’edat) en la sol·licitud.

2. Cal destacar que no es poden fer públiques llistes que continguin una relació de codis de sol·licituds i els noms dels sol·licitants.

 3. Consulteu les Instruccions per fer efectiu el dret d'accés a les dades del procés de preinscripció i matrícula per part dels participants.

 4. Trobareu més informació a l'apartat Preguntes més freqüents.

  

 

Data d'actualització: 5 de març de 2019

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats