Pas 1. Valorar el procés

L’equip directiu, un cop acabat el procés de preinscripció, convoca el consell escolar per valorar el procés de preinscripció i fa constar en l’acta de la sessió que el procés s’ha realitzat d’acord amb la normativa vigent, així com les incidències produïdes, si escau. Aquesta informació s’ha de fer arribar als serveis territorials corresponents.

 

Pas 2 Acollir l’alumnat assignat

L’equip directiu planifica els actes, reunions i entrevistes que consideri necessaris per acollir els alumnes al centre.

 

Pas 3 Arxivar la documentació

Cal guardar un mínim de quatre anys les sol·licituds de preinscripció i tota la documentació acreditativa del procés. Els originals de la documentació han de quedar custodiats en el centre de la primera petició.
 

 

Data d'actualització: 9 de març de 2018

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats