Menú d'eines

Cercador

23 de gener de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Planificació i oferta

Planificació prèvia

Pas 1. Planificar el procés de preinscripció d’acord amb la normativa

L’equip directiu ha d’organitzar tot el procés i ha de planificar:

 • Preparar el calendari intern del centre:
 • Horari d’atenció al públic (consergeria i secretaria).
 • Horari d’entrevistes personals de l’equip directiu.
 • Previsió de data i hora de les sessions de treball per a les actuacions que ho requereixin (baremació, resolució de reclamacions...).
 • Elaborar la documentació informativa del centre respecte de:
 • Projecte educatiu per als centres públics i del caràcter propi per als privats.
 • Criteris d’admissió de l’alumnat.
 • Informació dels mitjans específics d’adaptació a les exigències que requereixen determinades discapacitats de l’alumnat.
 • Informació de les activitats extraescolars o complementàries i dels serveis escolars que ofereixen, així com de les quotes corresponents i del seu caràcter voluntari i no lucratiu. També cal informar si es reben ajuts públics i subvencions.
 • Informació dels preus públics o les taxes aplicables, quan escaigui.
 • Preveure espais a l’interior del centre per difondre la informació del centre i del procés de preinscripció.
 • Establir una persona de l’equip directiu com a referent per al procés de preinscripció.
 • Preveure que una persona controli que sempre hi hagi prou exemplars dels impresos de sol·licitud i de la resta de documentació que s’ha de lliurar.

 

Pas 2. Reunions amb els tutors i/o equips docents 

L’equip directiu ha de recollir la informació sobre el nombre d’alumnes de cada grup que es preveu que no assoliran els objectius del nivell i que hauran de repetir, així com sobre les possibles baixes a final de curs. Aquesta informació és necessària per a la reserva de places per a les promocions i repeticions.

 

 

Gestió de l'oferta

 

Pas 3. Elaborar l’oferta

L’equip directiu concreta l’oferta tenint en compte les places que li ha assignat el Departament i la informació recollida a les reunions del pas anterior.

>> A l’aplicació GEDAC, la persona que determini l’equip directiu, sota la seva supervisió, ha d’introduir-hi la reserva accedint al menú Oferta > Previsió de places.

 

Pas 4. Difondre la informació

En la data prevista, l’equip directiu ha de col·locar en els espais reservats la informació següent:

 • Calendari de preinscripció.
 • Informació elaborada.
 • Publicació de l’oferta de llocs escolars.

>> A l’aplicació GEDAC, podeu publicar el document de l’oferta, que es pot imprimir des de l’aplicació accedint al menú Preinscripció -publicacions > Publicació de l'oferta.

 

 

Data d'actualització:1 de març de 2019

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats