Menú d'eines

Cercador

17 de febrer de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Sol·licitud i llistes

Tecnologia_aprenentage. Icon by Ker'is

El Programa Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge consisteix en la promoció de l’equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les capacitats i competències de l’alumnat participant per mitjà diferents àmbits de participació: la transformació digital del centre, les tecnologies mòbils, la comunicació digital i la col·laboració amb entitats externes.

Els destinataris del Programa són els centres que imparteixen educació infantil, educació primàriaESO, batxillerat, FP i ensenyaments de règim especial.
 

El Programa s’emmarca en els següents àmbits definits per la Comissió d’Innovació del Departament:

 • Àmbit 1: metodologies i recursos per a la millora de l’ensenyament i aprenentatge
 • Àmbit 2: organització i gestió educativa
 • Àmbit 3: relació i cooperació amb la comunitat educativa i l’entorn

 

Centres seleccionats i no seleccionats

Resolució per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats i no seleccionats al programa d’innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge

Resolució per la qual es modifica la resolució en què es va fer pública la relació de centres seleccionats i no seleccionats al programa d’innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge de data juliol del 2019, referent a la Resolució EDU/3044/2018, de 19 de desembre, per la qual es modificava la Resolució ENS/2185/2017, de 13 de setembre, per la qual es creava el programa d’innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge

  

Objectius

 • Promoure la innovació educativa basada en l’ús efectiu de les tecnologies digitals per contribuir a enriquir i potenciar el conjunt dels aprenentatges curriculars.
 • Facilitar el desplegament de les competències digitals.
 • Fomentar la inclusió educativa amb els recursos digitals.
 • Estimular la transformació metodològica i organitzativa a nivell de centre educatiu.
 • Promoure i impulsar l’avaluació de l’impacte de les tecnologies digitals per a l’aprenentatge.

 

Requisits

De caràcter general:

 • Impartir un d’aquests ensenyaments: educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria o educació secundària postobligatòria.
 • Disposar d'un pla TAC detallat i actualitzat de centre.
 • Entregar la declaració de l’aprovació per participar en el Programa per part del Claustre i del Consell Escolar.
 • No haver participat, ni estar participant, amb el mateix projecte en una altra convocatòria de programes d’innovació específics en tecnologia del Departament d'Educació.
 • Presentar un projecte educatiu emmarcat en el pla TAC de centre amb el detall de la proposta.

Específics dels àmbits que es detallen a continuació:

 • En el cas de l’àmbit de la Transformació Digital del Centre, haver estat seleccionat com a centre per rebre els equipaments en tecnologies digitals.
 • En el cas de l’àmbit de les Tecnologies Mòbils, participar en alguna de les propostes d’aquest àmbit, exposades l’annex 1 de la Resolució.
 • En el cas de projectes de col·laboració amb entitats externes que han signat un conveni amb el Departament d’Educació, haver estat seleccionat com a centre participant.

 

Compromisos

De caràcter general per a tots els àmbits de participació:

 • Implementar alguna de les línies de treball del programa “Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge” adaptant-les a les característiques del centre i publicar els continguts produïts pels alumnes en un espai digital consultable en obert.
 • Designar una persona com a coordinadora del projecte. En el cas dels centres públics, la persona coordinadora del projecte s'ha de designar, preferentment, entre el professorat que tingui la destinació definitiva en el centre i, en tot cas, l'assignació s'ha de fer tenint present la previsió de continuïtat al llarg del projecte.
 • Participar en les activitats formatives organitzades pel Departament d’Educació, adreçades de forma específica al professorat dels centres participants en el programa. Addicionalment, participar en els seminaris TAC, organitzats pel Departament a través dels centres de recursos pedagògics.
 • Difondre l’experiència en diversos fòrums, jornades i sessions de formació.
 • Elaborar la memòria de seguiment i avaluació en finalitzar el projecte. Model facilitat a portal de centre, segons correspongui, d’acord amb l’apartat 5.b) de l’annex 2 de la resolució.
 • Proposar la consolidació, continuïtat o generalització del projecte que incloguin la incorporació al PEC, al Pla TAC i/o als plans de treball del centre educatiu.
 • L’incompliment dels compromisos pot donar lloc a la baixa del centre en el Programa.

De caràcter específic per a l’àmbit de la Transformació Digital del Centre:

 • Utilitzar de forma efectiva les dotacions rebudes en el marc de l’àmbit de transformació digital del centre.

De caràcter específic per a l’àmbit de les Tecnologies Mòbils:

 • Implementar alguna de les inciatives de l’àmbit, o desenvolupar un projecte d’Innovació en què les Tecnologies Mòbils siguin l’eix fonamental del projecte.
 • Participar en les activitats individuals i grupals de desplegament de la iniciativa mSchools, d’entre les quals destaquen les activitats de formació que organitza l’Àrea TAC del Departament d’Educació.

De caràcter específic per a l’àmbit de la Comunicació Digital:

 • Publicar, de forma periòdica, una aportació mínima mensual en els espais establerts per cada àmbit.

 

Documentació per als centres admesos en la primera fase

Modalitats A i B:

Específic per a la modalitat A:

Específic per a la modalitat B:

 

Memòria d’avaluació final del projecte

En finalitzar el projecte, el centre ha de trametre al Departament la memòria d’avaluació final i emplenar el formulari amb els indicadors, consulteu el procediment.

 

Contacte

Per consultes sobre el programa podeu enviar un correu electrònic a l'adreça innovaciotac@xtec.cat
 

Normativa

Resolució EDU/3044/2018, de 19 de desembre, per la qual es modifica la Resolució ENS/2185/2017, de 13 de setembre, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del programa el curs 2018-2019.

Resolució ENS/2185/2017, de 13 de setembre, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-2018.

 

Data d'actualització: 11 de febrer de 2020

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats