Menú d'eines

Cercador

19 de novembre de 2018


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge

Tecnologia_aprenentage. Icon by Ker'is

El Departament obre convocatòria pública per seleccionar centres educatius que vulguin formar part del programa d'innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge d’acord amb les bases reguladores de la Resolució ENS/2185/2017, de 13 de setembre.

L’objecte del programa és afavorir l’assoliment de la competència digital de l’alumnat incentivant la motivació dels alumnes mitjançant l’ús de tecnologies digitals i mòbils i promoure les vocacions cientifico - tecnològiques, així com donar a conèixer les diferents vies d’integració de les tecnologies digitals a tots els centres educatius. Per això serà necessari que les propostes consisteixin en experiències que s’hagin aplicat al centre o que estiguin en procés d’aplicació, i que tinguin un impacte de canvi metodològic.

El Programa consta de dos projectes d'innovació:

mSchools

El Centre Digital

Es proposen diferents àmbits de treball en funció de les propostes didàctiques plantejades per la iniciativa “mSchools”, impulsada per la Fundació Mobile World Capital Barcelona. Àmbits de participació:

 • Pensament Computacional
 • Georeferenciació
 • Edu_hack

Els centres presenten la seva proposta d’aplicació de les tecnologies digitals. Amb aquest projecte el Departament d’Ensenyament vol impulsar la incorporació d’aquestes tecnologies digitals, a partir de la creació d’un Pla TAC de transformació digital del centre educatiu. En el Pla TAC de cada centre participant haurà de constar la inclusió d’aquestes tecnologies en la vida del centre i el pla d’aplicació d’aquesta transformació.

 

Publicació de la llista de centres seleccionats

Llista provisional de centres acceptats i desestimats al programa 

Els centres aspirants desestimats disposaran de 10 dies hàbils per a presentar possibles reclamacions, després de la publicació de la llista. Finalitzat aquest termini, i en un període no superior a 7 dies hàbils, es publicarà la llista definitiva de seleccionats i desestimats.

Llista definitiva de centres acceptats i desestimats al programa  

 

Requisits, compromisos i durada

Poden formar part del Programa Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge els centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics.

Requisits generals per als dos projectes:

 • Impartir ensenyaments de d'educació primària, educació secundària obligatòria o educació postobligatòria.
 • Incorporar en el projecte educatiu del centre els objectius i les estratègies que s’estableixen com a objecte i finalitats del propi projecte d’innovació.
 • No haver presentat amb anterioritat un projecte del mateix àmbit, en cap altra convocatòria de programes d’innovació específics en tecnologia del Departament d'Ensenyament.
 • Disposar d'una diagnosi de necessitats que justifiqui la participació del centre en el Programa.
 • Concretar, d'acord amb els objectius generals del programa, els objectius específics que es volen aconseguir i que han de donar resposta a les necessitats detectades.
 • Comptar amb l'acord del consell escolar per adscriure's al Programa Tecnologies digitals per a l'aprenentatge.

Requisits específics per al projecte d’innovació “mSchools”:

 • Implementar algun dels àmbits de treball del projecte (basats en el Pensament Computacional, o bé basats en la Georeferenciació o bé creant un projecte propi basat en el disseny i implementació d’una proposta didàctica en l’entorn de l’Edu_hack).

 La selecció del centre suposa l'acceptació dels compromisos que s'estableixen a l'annex 1 de la convocatòria.

El Programa tindrà una durada de 2 cursos en els centres que el desenvolupin i inclourà les fases de formació, elaboració de la proposta de projecte, implementació i avaluació del projecte.    


Sol·licitud

Els centres interessats han de presentar la sol·licitud signada pel titular del centre, a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, per les vies següents:

 • els centres de titularitat municipal, per mitjà de la tramesa genèrica del Portal EACAT.
 • els centres de titularitat privada, per mitjà de la petició genèrica de la Seu electrònica. 

Cal adjuntar-hi la documentació acreditativa que es detalla a la sol·licitud.

 • Fora de termini


 

Criteris de selecció 

Els criteris de selecció seran els següents:

 • Complir els requisits de la convocatòria
 • Mostrar la coherència dels objectius específics del projecte presentat amb les finalitats generals indicades en l’apartat Finalitats genèriques i objectius específics del programa de l’annex 1 de la convocatòria.
 • Plantejar un ús innovador de les tecnologies digitals.
 • Tenir la durada mínima establerta a l’annex 1 de la convocatòria.

 

Elaboració del projecte

Els centres educatius que vulguin adscriure’s al programa han d’elaborar, de forma participada entre els diferents membres de la comunitat escolar, un projecte que concreti el programa Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge i expliciti a quin dels dos projectes es subscriu.

Aquest projecte haurà d’incloure, com a mínim, els continguts que es descriuen a l'annex 3 de la Resolució ENS/2185/2017.
 

 

Memòria d’avaluació final del projecte

En finalitzar el projecte, el centre ha de trametre al Departament d’Ensenyament la memòria d’avaluació final, amb constància i evidències de la participació del professorat i altres agents implicats, evidències dels resultats, de l’impacte i del canvi o millora que s’ha produït. Així mateix, també ha d’incloure propostes de consolidació, continuïtat o generalització, que incloguin la incorporació al PEC, al PLA TAC i als plans de treball del centre.

La memòria haurà de contenir almenys els apartats que s'enumeren a l'Annex 1 de la Resolució ENS/2185/2017.

Els centres han de trametre la memòria a l'Àrea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement del Departament d'Ensenyament, areatac.ensenyament@gencat.cat.

 

Certificació de la formació i de la innovació pedagògica

La formació rebuda en el marc del Programa forma part del pla de formació permanent i, com a tal, certificable pel Departament d’Ensenyament com a activitats de formació per al professorat.

En els centres educatius, la participació en el programa tindrà el reconeixement d’innovació pedagògica si, en base a la memòria d’avaluació final presentada, la comissió de selecció valora com a suficients els criteris següents:

 • Grau d’assoliment dels objectius inicials, del canvi o de la millora generada.
 • Qualitat del procés d’avaluació i de les valoracions realitzades.
 • Viabilitat i consistència de les propostes de consolidació, continuïtat o generalització en el centre.
 • Grau de transferència de la innovació a altres centres i contextos.

 S’estendrà un certificat d’innovació exclusivament als docents implicats en el projecte, acreditats per la direcció del centre un cop implementat i avaluat de forma positiva. A aquest efecte, el director o directora titular del centre ha de trametre, a través del correu areatac.ensenyament@gencat.cat, en el termini que correspongui, un certificat amb el vist-i-plau de la Inspecció d’Educació que contingui el nom, cognoms i NIF del professorat que hi hagi participat.

 

Normativa

Resolució ENS/2185/2017, de 13 de setembre, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-2018.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats