•  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Talent creatiu i empresa

TalentEl programa Talent creatiu i empresa té com a finalitat, d'una banda, donar a conèixer el potencial de coneixement i la creativitat que els centres educatius poden aportar a les empreses, entitats i organismes col·laboradors, amb la creació, disseny i producció de béns i serveis i, de l'altra, fomentar la formació i actualització dels professors dels centres educatius, mitjançant la transferència de coneixements entre aquests i les empreses, entitats i organismes, per promoure l'equitat i la qualitat en el sistema educatiu, reflectida en la millora de les capacitats i competències dels alumnes participants. 

Els objectius i accions de col·laboració s'estableixen a la Resolució ENS/1012/2018, de 16 de maig, per la qual es crea el Programa Talent creatiu i empresa, de col·laboració, intercanvi i transferència de coneixements i experiències entre els centres educatius que imparteixen ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny i les empreses i entitats. 

 

Llista definitiva

Resolució per la qual es fa pública la llista definitiva de projectes i centres admesos i exclosos a la convocatòria del programa Talent creatiu i empresa per al curs 2019-2020

 

Requisits 

Poden participar en el programa els centres que imparteixen ensenyaments de Règim Especial d’Arts Plàstiques i Disseny i que reuneixin els requisits següents:

 • Tenir implantats o autoritzats els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.
 • Incorporar en el projecte curricular del centre els objectius i les estratègies d’innovació i intercanvi de coneixement amb les empreses i entitats del seu entorn de relació, com un element de qualitat.
 • Acreditar la participació activa en el projecte d’almenys una empresa o entitat externa al centre.
 • Implicació de l’equip docent en la participació en el programa Talent creatiu i empresa durant la seva vigència.
 • Facilitar l’assistència de la o les persones designades per a cada actuació a les sessions de treball previstes pel desenvolupament del programa i organitzades per les empreses, o entitats participants.

 

Procediments d'incorporació

Procediment ordinari A: selecció de centres per a l'execució de projectes proposats per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

Els criteris de selecció són els següents:

 • El compromís del centre d'incorporar en el seu projecte curricular els objectius i les estratègies d'innovació i intercanvi de coneixement amb les empreses i entitats com un element de qualitat.
 • Incloure l'activitat del projecte en el seu Pla Anual de Centre, integrada com a projecte o activitat d'ensenyament aprenentatge en la programació d'un o diversos mòduls.
   

Procediment ordinari B: selecció de projectes presentats pels centres, tant públics com privats, per a formar part del programa Talent creatiu i empresa a partir del curs 2019-2020. 

El criteri de selecció és el següent:

 • Verificació que el projecte és una col·laboració amb una empresa o entitat que comporti el desenvolupament d'activitats relacionades amb les competències professionals que han de permetre la seva futura inserció en el món laboral, amb la creativitat de l'alumnat i amb el estudis que cursa. 

 

Sol·licitud

El titular pot demanar la inclusió del seu centre en el programa mitjançant una sol·licitud adreçada a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, a la qual s'ha d'adjuntar la documentació acreditativa corresponent.

Documentació comuna per als procediments A i B

 • certificat de la direcció del centre que acrediti la incorporació dels objectius d’aquest programa al/s projecte/s educatiu/s del centre
 • certificat de la direcció del centre que especifiqui l'acord del consell escolar d'incorporar-se al programa (si el centre inicia aquest curs el/s projecte/s)

Documentació específica per al procediment B

 • conveni de col·laboració i dades de l’empresa
 • descripció i bases del projecte: objectius; període d’execució del projecte i temporalització de les tutories per part de l’empresa, i dades del coordinador/a o persona responsable en l’escola d’art 
 • Termini de presentació: fora de termini

 

Tramesa de la documentació al Departament

Tant la sol·licitud com la documentació acreditativa s'han d'enviar a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per les vies següents:

 • els centres de titularitat municipal, per mitjà de la tramesa genèrica del Portal EACAT.
 • els centres de titularitat privada, per mitjà de la petició genèrica de la Seu electrònica. 

 

Selecció i resolució

La selecció del centre educatiu suposa l'acceptació dels compromisos establerts al punt 8.2 de l'Annex 1 de la Resolució ENS/1016/2018.

El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial resoldrà aquesta convocatòria i la relació de centres es publicarà en aquest portal.

 

Normativa 

Resolució EDU/1858/2019, de 5 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EDU/1528/2019, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per participar en diversos programes d'innovació pedagògica creats pel Departament d'Educació.

Resolució EDU/1528/2019, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per participar en diversos programes d'innovació pedagògica creats pel Departament d'Educació.

Resolució ENS/1012/2018, de 16 de maig, per la qual es crea el Programa Talent creatiu i empresa, de col·laboració, intercanvi i transferència de coneixements i experiències entre els centres educatius que imparteixen ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny i les empreses i entitats, s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019, i es dona publicitat dels centres que hi participen a partir del curs 2017-2018.

 

Data d'actualització: 2 de gener de 2020

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats