Menú d'eines

Cercador

17 de febrer de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

SI! Salut integral

Programa SI!

El Programa SI! consisteix en promoure la salut cardiovascular amb l’objectiu d’ensenyar a mantenir hàbits de vida adequats i durant tota la vida. Confirma científicament la importància d’educar en els hàbits saludables i desenvolupa metodologies globalitzadores que integren quatre components bàsics interrelacionats: l’adquisició d’hàbits d’alimentació saludable, el desenvolupament de l’activitat física, el coneixement del cos i la gestió emocional com a factor de protecció envers les addicions.

La finalitat és promoure en l’alumnat l’adquisició de coneixements, actituds i hàbits saludables i s'adreça als centres que imparteixen educació infantil, primària i ESO.

 

Àmbits de la innovació

El Programa s’emmarca en els següents àmbits definits per la Comissió d’Innovació del Departament d’Educació:

 • Àmbit 1: metodologies i recursos per a la millora de l’ensenyament i aprenentatge
 • Àmbit 2: organització i gestió educativa
 • Àmbit 3: relació i cooperació amb la comunitat educativa i l’entorn
   

Objectius

 • Conèixer la realitat de la malaltia cardiovascular.
 • Implicar la família i l’escola en la promoció d’hàbits saludables.
 • Adquirir hàbits saludables en relació als quatre components del programa.
 • Aplicar la metodologia del programa per desenvolupar-lo a l’aula.
 • Implementar els materials aportats pel programa SI.
 • Utilitzar la pàgina web del Programa SI! com a eina d’intercanvi de bones pràctiques entre els professionals.
   

Requisits i sol·licitud

 Per formar part del Programa els centres educatius han de presentar la sol·licitud de participació i complir els requisits següents:

 • Implementació del projecte.
 • Compromís del centre amb l’aprovació del claustre i consell escolar.
 • No haver certificat amb anterioritat en el mateix programa, en cap altra convocatòria. 

Termini de presentació: tancat 

 

Compromisos dels centres

 La participació del centre en el Programa suposa l'acceptació dels compromisos següents:

 • Implicació de l’equip docent en la participació del Programa SI!
 • Participació en les activitats formatives.
 • Planificació del projecte en les fases i el temps necessaris, tenint en compte també les actuacions prioritàries, els recursos i l’avaluació del procés, de resultats i d’impacte del programa.
 • Designar una persona com a dinamitzadora del projecte tenint present la previsió de continuïtat al llarg del projecte.
 • Entrega d’una memòria de la implementació del programa en el centre
 • Incorporar en el projecte educatiu de centre les innovacions generades de la participació en el Programa SI!

L’incompliment dels compromisos pot donar lloc a la baixa del centre en el Programa SI! 

 

Contacte

Web del programa

programasi@xtec.cat

 

Normativa

Resolució de 4 de desembre de 2017 per la qual es dona publicitat al Programa d'innovació pedagògica “Programa SI! de Salut Integral”.

 

Data d'actualització: 6 de març de 2019

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats