Reconeixement de projectes d'innovació

ReconeixementEl Departament d'Ensenyament vol promoure, reconèixer i certificar els projectes d'innovació pedagògica impulsats des dels centres educatius per millorar la qualitat dels serveis que ofereixen contribuint a la millora del sistema educatiu. 

 

 

 

Selecció i resolució

Relació de centres amb projectes d'innovació pedagògica reconeguts 

 

 

Requisits dels centres participants

Els centres educatius interessats a participar en aquesta convocatòria han de presentar una memòria d'un projecte d'innovació pedagògica que reuneixi els requisits següents: 

 • Ha d'estar emmarcat en un o més dels tres àmbits d'innovació definits per l'Ordre ENS/303/2015, del 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica:
  Àmbit 1: Metodologies i recursos per a la millora de l'ensenyament i aprenentatge.
  Àmbit 2: Organització i gestió educativa.
  Àmbit 3: Relació i cooperació amb la comunitat educativa i l'entorn.
   
 • Que no hagi estat certificat per cap programa d'innovació amb anterioritat.
   
 • Que tingui l'abast de centre i estigui consolidat. 
   
 • Que s'hagi desenvolupat segons les fases de la innovació pedagògica (disseny, implementació i consolidació), en un mínim de 3 cursos en els últims 5 cursos acadèmics. 

La memòria es podrà substituir per l'informe d'avaluació sobre l'aplicació al centre d'un projecte d'innovació pedagògica, emès per la Inspecció d'Educació, anterior a aquesta convocatòria. En el cas d'un projecte de centre relacionat amb ERASMUS+, caldrà adjuntar tant la memòria del projecte d'innovació pedagògica del centre com la memòria d'avaluació de qualitat emesa per l'Agència Nacional responsable de programa Erasmus+ (SEPIE).  

 

Normativa

Resolució per la qual es fa pública la relació de centres amb projectes d’innovació pedagògica reconeguts que tenen professorat amb dret a certificació.

Resolució ENS/2004/2018, de 27 d'agost, per la qual es modifica la Resolució ENS/1542/2018, de 2 de juliol, per la qual s'obre convocatòria pública per al reconeixement de projectes d'innovació pedagògica de centres educatius.

Resolució ENS/1542/2018, de 2 de juliol, per la qual s'obre convocatòria pública per al reconeixement de projectes d'innovació pedagògica de centres educatius.

 

Data d'actualització: 27/02/2018

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats