Menú d'eines

Cercador

23 de gener de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Reconeixement de pràctiques educatives

Reconeixement pràctiquesL'objecte d'aquest programa és reconèixer i certificar les pràctiques educatives de referència d’innovació pedagògica consolidades i vinculades al projecte educatiu de centre i que evidencien una millora educativa, d’acord amb la modalitat prevista a l’article 2 de l’Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica. 

 

 

Publicació de llistes

Llista definitiva d’admesos i exclosos per continuar el procediment de reconeixement d’acord a l’apartat 8 de l’Annex de la Resolució EDU/1720/2019 de 20 de juny per la qual s’obre convocatòria per al reconeixement de pràctiques educatives de referència d’innovació pedagògica.


 

Requisits 

Poden participar en la convocatòria els professors o grups de professors del Servei d’Educació de Catalunya compleixin amb el requisits següents: 

 • Que la pràctica estigui emmarcada en un o més dels tres àmbits d’innovació definits per l’ordre ENS/303/2015, del 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica:
  Àmbit 1: Metodologies i recursos per a la millora de l’ensenyament i aprenentatge.
  Àmbit 2: Organització i gestió educativa.
  Àmbit 3: Relació i cooperació amb la comunitat educativa i l’entorn.
   
 • Presentar una memòria de la pràctica educativa de referència d’innovació pedagògica amb evidències concretes de les millores generades en el centre educatiu on s’ha implementat la pràctica educativa de referència.
   
 • Presentar la fitxa resum de la pràctica educativa de referència d’innovació pedagògica. 
   
 • Que la pràctica no hagi estat certificada d’innovació amb anterioritat en el mateix centre.
   
 • Que la pràctica consolidada sigui coherent amb el projecte educatiu de centre i compti amb el vistiplau de la direcció centre on s’ha implementat la pràctica educativa de referència d’innovació pedagògica amb evidències de millora.
   
 • Haver desenvolupat la pràctica en un mínim de 3 cursos els darrers 5 cursos escolars.
   
 • Totes les pràctiques educatives de referència han de contemplar de forma clara i visible la llicència de Creative commons mínima de: Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual (CC BY-NC-SA)
   

 

Sol·licitud

Els professors interessats a participar en la convocatòria han d'emplenar aquesta sol·licitud (que ha de comptar amb el vistiplau del director o la directora del centre) i l'han d'enviar a la direcció dels serveis territorials corresponents o, si escau, al Consorci d’Educació de Barcelona, per les vies següents:

Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:

 • Termini de presentació: fora de termini

El procediment de reconeixement es farà d’acord amb els criteris establerts a l'apartat 9 de la Resolució EDU/1720/2019.

 

Resolució i recursos 

La comissió central resoldrà i donarà publicitat de la llista de pràctiques educatives de referència amb professorat amb dret a certificació d’innovació pedagògica en un termini màxim de 6 mesos des de la finalització del període de presentació de sol·licituds. La llista ha d’incloure com a mínim el Nom i Cognoms de la persona sol·licitant, el codi de centre i si té dret a certificació d’innovació pedagògica. El motiu de la no certificació es comunicarà de forma individual a la persona sol·licitant mitjançant el correu electrònic facilitat a la sol·licitud. 

Contra aquesta resolució, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació, segons el que disposen l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Normativa

 Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.

Resolució EDU/1720/2019, de 20 de juny, per la qual s'obre convocatòria per al reconeixement de pràctiques educatives de referència d'innovació pedagògica.

 

Data d'actualització:  26 de novembre de 2011

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats