Menú d'eines

Cercador

23 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Programa Orientació

OrientacióL’objecte del Programa d’innovació pedagògica d’orientació educativa per a l’aprenentatge competencial orientador és acompanyar els centres educatius en el canvi planificat: el coneixement, la implementació i la consolidació de pràctiques educatives competencials i orientadores per afavorir l’èxit de l’alumnat pel que fa a la seva autonomia, a la seva continuïtat formativa i el desenvolupament del seu projecte de vida.

La finalitat i els objectius del programa s'estableixen a la Resolució ENS/2038/2018, de 30 d'agost, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica d'orientació educativa per a l'aprenentatge competencial orientador.

 

Llista definitiva de centres seleccionats

>> Consulteu la llista definitiva de centres seleccionats i no seleccionats

 

Tramesa de documentació

Tant la sol·licitud com la documentació acreditativa s'han d'enviar a la Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital per les vies següents:

  • els centres de titularitat municipal, per mitjà de la tramesa genèrica del Portal EACAT.
  • els centres de titularitat privada, per mitjà de la petició genèrica de la Seu electrònica.

  

Requisits

Per formar part del programa els centres educatius han de presentar la sol·licitud de participació i complir els requisits següents:

  • Presentar el Pla d'orientació educativa i acció tutorial.
  • Entregar la declaració de l’aprovació per participar en el Programa per part del Claustre i del Consell Escolar.
  • Impuls del treball en equip i en xarxa.
  • No haver participat, ni estar participant, amb el mateix projecte en un altre programa d’innovació.

La participació del centre en el Programa Orientació suposa l'acceptació dels compromisos establerts a l'annex 1, apartat 6, de la Resolució ENS/2038/2018.

 

Destinataris

Els destinataris del Programa Orientació són els centres educatius que imparteixen ensenyaments d'educació secundària obligatòria i de batxillerat i ensenyaments professionals de titularitat del Departament d'Ensenyament, de titularitat municipal o de titularitat privada en règim de concert.

 

Sol·licitud

El director o directora pot demanar la inclusió del seu centre en el programa, mitjançant la presentació d'aquesta sol·licitud, a la qual s'hi ha d'adjuntar la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

Si en el termini de presentació de la sol·licitud de la convocatòria corresponent no s’han pogut dur a terme les sessions de claustre i del consell escolar de centre en què s’aprova la participació en el programa, s’adjuntarà igualment el model de declaració, tot fent constar les dates previstes de reunió d’aquests òrgans i la posterior tramesa del compromís corresponent un cop aprovat.

  • Termini de presentació: fora de termini

La selecció de centres educatius es farà d’acord amb els criteris establerts a l'annex 10, apartat 3, de la Resolució EDU/1528/2019.

 

Resolució i recursos

En un termini màxim de 15 dies hàbils des de que finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà la llista provisional de centres admesos i exclosos que ha de incloure com a mínim el nom del centre educatiu, si ha estat acceptat o exclòs i el motiu.

Els centres exclosos disposen d'un termini màxim de 5 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació, per reclamar contra la llista provisional davant la comissió de selecció, que ha de resoldre en un període màxim de 10 dies hàbils i donar publicitat de la llista definitiva de centres admesos i exclosos.

Contra la llista definitiva, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant l'òrgan impulsor, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

L'òrgan impulsor, si escau, ha d'actualitzar la llista definitiva de conformitat amb la resolució dels recursos. 

 

Efectes de la participació en el Programa

Els professors que participin a la formació del Programa d'innovació pedagògica d'orientació educativa per a l'aprenentatge competencial orientador obtindrà la corresponent certificació reconeguda pel Departament d'Educació, d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari.

Els professors que participi en el desenvolupament del projecte de centre vinculat al Programa d'innovació pedagògica d'orientació educativa per a l'aprenentatge competencial orientador obtindrà la corresponent certificació d'innovació, d'acord amb l'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.

 

Normativa

Resolució EDU/1858/2019, de 5 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EDU/1528/2019, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per participar en diversos programes d'innovació pedagògica creats pel Departament d'Educació.

Resolució EDU/1528/2019, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per participar en diversos programes d'innovació pedagògica creats pel Departament d'Educació.

Resolució ENS/2289/2018, de 3 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució ENS/2038/2018, de 30 d'agost, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica Orientació educativa per a l'aprenentatge competencial orientador i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

Resolució ENS/2038/2018, de 30 d'agost, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica Orientació educativa per a l'aprenentatge competencial orientador i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

 

Data d'actualització: 7 d'agost de 2019

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats