Menú d'eines

Cercador

19 de novembre de 2018


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Programa Generació Plurilingüe (GEP)

GEPLa finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica. Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, a acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.

La durada del programa és de tres cursos escolars.

 

Objectius del programa

 • Millorar el nivell de competència en llengua estrangera de l'alumnat que participa en el programa.
 • Facilitar estratègies organitzatives als centres per planificar la incorporació progressiva de l'ensenyament de llengües estrangeres curriculars a través de matèries no lingüístiques.
 • Acompanyar i orientar els centres educatius per al desplegament i implementació d'un projecte lingüístic plurilingüe propi.
 • Oferir assessorament metodològic i formació als professors per tal que incorporin en la seva docència estratègies AICLE i d'aprenentatge basat en projectes (ABP), estratègies d'intercomprensió i pràctiques diversificades per a la gestió del coneixement en diverses llengües.
 • Promoure la col·laboració docent, especialment entre el docent de matèria i l'especialista de llengua estrangera, i per al desenvolupament de projectes transversals des d'una concepció de l'aprenentatge globalitzadora.
 • Proposar als centres recursos complementaris per incrementar les oportunitats d'aprenentatge i ús de les llengües estrangeres.
 • Promoure la interacció entre els centres del programa, amb l'objectiu d'intercanviar experiències docents i bones pràctiques educatives per a la promoció de l'aprenentatge i ús de les llengües estrangeres curriculars.
 • Afavorir la participació i implicació de la comunitat educativa en el projecte plurilingüe del centre.

 

Requisits dels centres

Poden participar en el programa els centres educatius que imparteixen ensenyaments d’educació primària, d’educació secundària obligatòria, batxillerat o formació professional inicial, que reuneixin els requisits següents:

 • Disposar de professorat suficient i acreditat amb un nivell mínim B2 de llengua estrangera d'acord amb la classificació de grau de coneixement de la llengua que estableix el Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa per participar en les accions formatives i implementar el projecte a l’aula.
 • Disposar d'un projecte educatiu de centre amb objectius adreçats a promoure una educació plurilingüe i intercultural, que reforci el desenvolupament del repertori lingüístic de l'alumnat i que contribueixi a la seva capacitació per interactuar amb un entorn global.
 • Disposar de l'aprovació del claustre i del consell escolar per participar en el programa.
 • Garantir el compromís de participació en el programa a través de la signatura del document de compromisos del centre GEP.

 

Selecció dels centres

La selecció de centres es farà anualment a proposta dels serveis territorials i amb la col·laboració de la Inspecció d'Educació.

 >> Centres seleccionats per a l'edició 2017-2020

 

Participació dels centres

Com a sol·licitud de participació en el programa, els centres han de lliurar aquest document de compromisos signat pel director o directora del centre.

En finalitzar el projecte en el termini previst, i abans del 7 de setembre del tercer curs del programa, el centre ha d'elaborar una memòria final.

 

Tramesa de documentació

Tant el document de compromís com la memòria final s'han d'enviar als serveis territorials corresponents, o al Consorci d'Educació de Barcelona, per les vies següents:


Termini de presentació de la memòria:

 • Centres de l'edició 2015-2017: memòria lliurada
 • Centres de l'edició 2016-2019: abans del 7 de setembre de 2019
 • Centres de l'edició 2017-2020: abans del 7 de setembre de 2020

 

 

 

Certificació de la formació i d'innovació 

Els centres que participen en el programa tenen dret a rebre els certificats de formació i d’innovació que correspongui, d’acord amb l'annex 1 de la Resolució ENS/1363/2017.

 

Normativa

Resolució ENS/728/2018, d'11 d'abril, per la qual es dona publicitat als centres educatius seleccionats per participar en el programa d'innovació pedagògica "Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries" per a l'edició 2017-2020.

Resolució ENS/1363/2017, de 7 de juny, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica "Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries”.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats