Menú d'eines

Cercador

18 de febrer de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

#aquiproubullying

proubullyingEl Departament obre convocatòria pública per seleccionar centres educatius que vulguin formar part del Programa #aquiproubullying d’acord amb les bases reguladores de la Resolució ENS/881/2017, de 10 d'abril, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals. 

La finalitat del Programa d'innovació pedagògica #aquiprobullying és aturar i revertir possibles situacions d’assetjament entre iguals alhora que es contribueix al desenvolupament de la competència social i ciutadana de l’alumnat.

Els objectius generals del Programa #aquiprobullying són els següents:

 • Sensibilitzar la comunitat escolar de la importància de prevenir i erradicar l’assetjament entre iguals.
 • Formar la comunitat escolar per tal de prevenir, detectar i intervenir davant possibles situacions d’assetjament entre iguals.
 • Apoderar i implicar l’alumnat per detectar i aturar els processos d’assetjament escolar mitjançant accions de servei a la comunitat.
 • Prevenir possibles situacions d’assetjament en el centre educatiu.
 • Detectar, intervenir i aturar les situacions d’assetjament escolar.

El Programa #aquiproubullying tindrà una durada de 3 cursos en els centres que el desenvolupin i inclourà les fases de formació de centre, elaboració, implementació i avaluació del projecte de centre.

 

Llista definitiva de centres (convocatòria 2019 - 2020)

Llista definitiva de centres educatius admesos i exclosos per participar en el programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying

 

Llistes de centres (convocatòria 2017 - 2018)

Resolució per la qual es fa pública la llista de centres, amb valoració positiva, que formen part del programa d’innovació pedagògica “aquiproubullying” de la convocatòria 2017-2018, i que tenen professorat amb dret a obtenir el certificat corresponent

Resolució per la qual es modifica l’annex, que fa pública la llista de centres, amb valoració positiva, que formen part del programa d’innovació pedagògica “aquiproubullying” de la convocatòria 2017-2018, i que tenen professorat amb dret a obtenir el certificat corresponent.

 

Requisits

Poden formar part del Programa #aquiproubullying els centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics que reuneixin els requisits següents:

 • Impartir ensenyaments obligatoris.
 • Acceptar els compromisos dels centres participants, establerts a l'annex 2, apartat 2.2, de la Resolució EDU/2608/2019.
 • Presentar la sol·licitud d’adscripció de participació, amb la documentació requerida en l’apartat 4. De les bases de la present convocatòria, en el termini establert.
 • Justificar la participació del centre en el programa.
 • Concretar, d’acord amb els objectius generals del programa (annex 1), els objectius específics que es volen aconseguir i que han de donar resposta a les necessitats detectades.
 • Comptar amb el suport de, com a mínim, el 70% dels membres del consell escolar per adscriure’s al Programa #aquiproubullying.
 • No haver certificat anteriorment en cap altra convocatòria del mateix programa.  

 

Compromisos dels centres

La selecció del centre suposa l'acceptació dels compromisos següents: 

 • Constituir un equip de referència format com a mínim per un membre de l’equip directiu, dos docents, un professional no docent del centre, un membre de l’AMPA i, en el cas de secundària, tres alumnes del centre de 3r o 4t d’ESO. En el cas de l’alumnat, caldrà demanar l’autorització d’ambdós progenitors o tutor legal.
 • Rebre, durant el curs 2019-2020, 30 hores de formació per elaborar el projecte i fer la transferència a la resta de la comunitat escolar. Aquesta formació està adreçada als membres de l’equip de referència del centre i, hi assistiran, com a mínim, els professionals docents que en formin part.
 • Elaborar, durant el curs 2019-2020, un projecte propi de forma participada entre els diferents membres de la comunitat escolar, que reculli els objectius generals expressats anteriorment.
 • Incorporar en el projecte educatiu del centre els objectius i les innovacions generades en la participació del programa.
 • Incorporar en la programació general anual de centre del curs 2020-2022 les actuacions que se’n derivin.
 • Implementar el projecte durant el curs 2020-2022.
 • Elaborar una memòria en finalitzar el projecte.
 • Col·laborar en la transferència de la innovació a altres centres.
   

 

Sol·licitud

El director o directora pot demanar la inclusió del seu centre en el programa, mitjançant la presentació d'aquesta sol·licitud, juntament amb el document de compromís (de comptar amb el suport de com a mínim del 70% del consell escolar) i la documentació acreditativa del compliment dels requisits, mitjançant valisa electrònica.

Tant la sol·licitud com la documentació acreditativa s'han d'enviar al Departament mitjançant valisa electrònica.  

  Termini de presentació: 10 de gener de 2020

 

Tramesa de la documentació al Departament

Tant la sol·licitud com la documentació acreditativa s'han d'enviar a la Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital per les vies següents:

 • els centres de titularitat municipal, per mitjà de la tramesa genèrica del Portal EACAT.
 • els centres de titularitat privada, per mitjà de la petició genèrica de la Seu electrònica.

 

Publicació de llistes

Llista provisional

Els centres exclosos disposen d’un termini màxim de 5 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació, per reclamar contra la llista provisional davant l’òrgan impulsor del Programa, que ha de donar publicitat a la llista definitiva de centres admesos i exclosos, en un període de 10 dies hàbils un cop finalitzat el termini de reclamacions.


Llista definitiva

Contra la llista definitiva, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant l'òrgan impulsor, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

L'òrgan impulsor, si escau, ha d'actualitzar la llista definitiva de conformitat amb la resolució dels recursos.   

 

Elaboració del projecte

Els centres educatius adscrits al programa hauran d’elaborar un projecte de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament que concreti el Programa #aquiproubullying. Per a l’elaboració del projecte, el Departament d’Educació posa a l’abast dels centres educatius orientacions i recursos que estaran accessibles a la XTEC.

Aquest projecte haurà d’incloure, com a mínim, els continguts que es descriuen a l'annex 3 de la Resolució ENS/793/2018

 

Memòria d’avaluació final del projecte

Un cop implementat, el centre ha de trametre una memòria d’avaluació final del projecte, d'acord amb els requisits establerts a l'annex 4 de la Resolució ENS/793/2018, a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, mitjançant valisa electrònica. 

 

Efectes de la participació en el Programa

El professorat que participi a la formació del Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying obtindrà la corresponent certificació reconeguda pel Departament d'Educació, d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari.

El professorat que participi en el desenvolupament del projecte de centre vinculat al Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying obtindrà la corresponent certificació d'innovació, d'acord amb l'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.

 

Normativa 

Resolució EDU/2608/2019, de 8 d'octubre, per la qual s'obre una nova convocatòria pública de selecció de centres educatius interessats a participar en el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament entre iguals, durant els cursos 2019-2022.

Resolució ENS/1380/2017, de 12 de juny, per la qual es modifica la Resolució ENS/881/2017, de 10 d'abril, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part (DOGC núm. 7358 de 27.4.2017). 

Resolució ENS/881/2017, de 10 d'abril, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part.

 

Data d'actualització: 28 de gener de 2020

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats