Menú d'eines

Cercador

21 de març de 2018


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Programa #aquiproubullying

proubullyingEl Departament obre convocatòria pública per seleccionar centres educatius que vulguin formar part del Programa #aquiproubullying d’acord amb les bases reguladores de la Resolució ENS/881/2017, de 10 d'abril, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals.
 

La finalitat del Programa #aquiprobullying és estimular els centres educatius a elaborar un projecte que els permeti assolir els objectius generals següents: 

 • Sensibilitzar la comunitat escolar de la importància de prevenir i erradicar l’assetjament entre iguals.
 • Formar la comunitat escolar per tal de prevenir, detectar i intervenir davant possibles situacions d’assetjament entre iguals.
 • Apoderar i implicar l’alumnat per detectar i aturar els processos d’assetjament escolar mitjançant accions de servei a la comunitat.
 • Prevenir possibles situacions d’assetjament en el centre educatiu.
 • Detectar, intervenir i aturar les situacions d’assetjament escolar.

El Programa #aquiproubullying tindrà una durada de 2 cursos en els centres que el desenvolupin i inclourà les fases de formació a centre, elaboració del projecte de centre, implementació i avaluació del projecte.   

 

Publicació de la llista de centres seleccionats

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la comissió de selecció ha comprovat, per a cada centre educatiu aspirant, el compliment dels requisits de participació i l’acceptació dels compromisos establerts a l'apartat 7 de l'annex 1 de la Resolució.

Llista provisional de centres seleccionats

Llista provisional de centres desestimats

Els centres desestimats poden recorrer, reparar qualsevol falta i adjuntar els documents preceptius, de la mateixa manera que van formalitzar la sol·licitud, fins al 9 d'octubre. Si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seva petició.

Transcorregut aquest termini, l’òrgan gestor publicarà la llista definitiva de centres aspirants seleccionats i desestimats en el termini màxim de 7 dies hàbils.

Llista definitiva de centres seleccionats

 

Requisits

Poden formar part del Programa #aquiproubullying els centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics que reuneixin els requisits següents:

 • Impartir ensenyaments obligatoris.
 • Complir, com a mínim, una de les següents condicions:
  - Dur a terme un projecte o programa de convivència i haver concretat les actuacions en la programació general anual de centre del curs 2016/2017.
  - Disposar d’un protocol propi de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i haver concretat les actuacions de prevenció en la programació general anual de centre del curs 2016/2017.
  - Participar en projectes de convivència d’àmbit comunitari i haver concretat en la programació general anual de centre del curs 2016/2017 les actuacions per dur-lo a terme.
 • Disposar d’una diagnosi de necessitats que justifiqui la participació del centre en el Programa.
 • Concretar, d’acord amb els objectius generals del programa, els objectius específics que es volen aconseguir i que han de donar resposta a les necessitats detectades.
 • Comptar amb el suport de, com a mínim, el 70% dels membres del consell escolar per adscriure’s al Programa #aquiproubullying.
   

Compromisos dels centres

La selecció del centre suposa l'acceptació dels compromisos següents:

 • Constituir un equip de referència format com a mínim per un membre de l’equip directiu, dos docents, un professional no docent del centre, un membre de l’AMPA i, en el cas de secundària, tres alumnes del centre de 3r o 4t d’ESO. En el cas de l’alumnat, caldrà demanar l’autorització d’ambdós progenitors o tutor legal.
 • Rebre, durant el curs 2017/2018, 30 hores de formació, 20 hores de caràcter presencial i la resta, adreçada al treball col·lectiu per a l’elaboració del projecte. La formació es realitzarà en el marc de la xarxa de centres del Programa #aquiproubullying i hi assistiran representants de l’equip de referència.
 • Elaborar, durant el curs 2017/2018, un projecte propi de forma participada entre els diferents membres de la comunitat escolar (alumnat, professorat, famílies i personal d’administració i serveis), que reculli els continguts expressats en l’annex 3 de la Resolució.
 • Dur a terme abans d’implementar el projecte una avaluació inicial amb els indicadors que es concretin en el projecte i que inclouran els referenciats en l’annex 3 de la Resolució.
 • Incorporar en el projecte educatiu del centre els objectius i les estratègies que se’n derivin.
 • Incorporar en la programació general anual de centre del curs 2018/2019 les actuacions que se’n derivin.
 • Implementar el projecte durant el curs 2018/2019.
 • Elaborar-ne, un cop implementat el projecte, una memòria avaluativa.
 • Col·aborar en la transferència de la innovació a altres centres i contextos o al conjunt del sistema, si escau.
   

Sol·licitud

Els centres interessats han de presentar una sol·licitud, signada pel director o directora del centre, juntament amb la documentació acreditativa del compliment dels requisits, per qualsevol d'aquests mitjans:

 • de forma presencial, als serveis territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona; o bé,
 • per via telemàtica, mitjançant la petició genèrica de la Seu electrònica de la Generalitat.
   


Sol·licitud - 1.150kb

Termini de presentació: fora de termini

 

    

Elaboració del projecte

Els centres educatius adscrits al programa hauran d’elaborar, de forma participada entre els diferents membres de la comunitat escolar, un projecte que concreti el Programa #aquiproubullying. Per a l’elaboració del projecte, el Departament d’Ensenyament posa a l’abast dels centres educatius orientacions i recursos que estaran accessibles a la XTEC.

Aquest projecte haurà d’incloure, com a mínim, els continguts que es descriuen a l'annex 3 de la Resolució ENS/881/2017.
 

 

Memòria d’avaluació final del projecte

En finalitzar el curs 2017-2018, els centres educatius han de trametre el projecte elaborat a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa.

Un cop implementat, en finalitzar el curs 2018-2019, el centre ha de trametre una memòria d’avaluació final del projecte, d'acord els requisits establerts a l'apartat 9.2 de l'annex 1 de la Resolució, a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa

 

Normativa

Resolució ENS/1380/2017, de 12 de juny, per la qual es modifica la Resolució ENS/881/2017, de 10 d'abril, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part (DOGC núm. 7358 de 27.4.2017). 

Resolució ENS/881/2017, de 10 d'abril, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats