Menú d'eines

Cercador

24 de gener de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Mòbils.edu

FomentEl Programa Mòbils.edu és un pla digital que té com a finalitat l’impuls de la tecnologia digital en els centres i, especialment, els dispositius mòbils, com a eina educativa estratègica per al desenvolupament curricular, el treball competencial, l’educació inclusiva, l’acció tutorial i la gestió de la convivència i de les relacions humanes per promoure l’èxit educatiu.

 

El Programa s’emmarca en els següents àmbits definits per la Comissió d’Innovació del Departament:

 • Àmbit 1: metodologies i recursos per a la millora de l’ensenyament i aprenentatge.
 • Àmbit 2: organització i gestió educativa.
 • Àmbit 3: relació i cooperació amb la comunitat educativa i l’entorn.

 

Llista definitiva de centres seleccionats 

>> Consulteu la llista definitiva de centres seleccionats i no seleccionats

 

Tramesa de documentació

Tant l'avantprojecte de centre com el certificat de compromís del centre s'han d'enviar a la Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital per les vies següents:

 • els centres de titularitat municipal, per mitjà de la tramesa genèrica del Portal EACAT.
 • els centres de titularitat privada, per mitjà de la petició genèrica de la Seu electrònica.

 

Objectius 

 • Acompanyar els centres i la comunitat educativa en el procés de transformació educativa.
 • Millorar la competència digital dels alumnes afavorint l’aprenentatge de les altres competències.
 • Posar en valor el paper inclusiu de la tecnologia per assolir l’èxit educatiu de tot l’alumnat.

 

Requisits 

Els destinataris del Programa mòbils.edu són els centres educatius que imparteixen ensenyaments d'educació infantil, primària i secundària obligatòria del Servei d'Educació de Catalunya que compleixin els requisits següents:

 • Impartir un d'aquests ensenyaments: educació primària i/o educació secundària obligatòria.
 • Presentar un avantprojecte mòbils.edu de centre. Aquest avantprojecte ha d'estar en relació amb tots els àmbits d’innovació pedagògica: metodologies i recursos per a la millora de l’ensenyament i aprenentatge, organització i gestió educativa, i relació i cooperació amb la comunitat educativa i l’entorn.
 • Lliurar el compromís de centre, d'acord amb el model de certificat aprovat pel claustre i pel consell escolar.
 • Presentar escrit, infografia o vídeo de motivació compartit en un espai al núvol. El format és lliure respecte del contingut i del suport.
 • No haver participat, ni estar participant, amb el mateix projecte, en un altre programa d'innovació, amb l’excepció d’aquells projectes que formin part d’un altre programa d’innovació que siguin revisats per incloure-hi l’ús de dispositius mòbils.

La participació del centre en el programa mòbils.edu implica l'acceptació dels compromisos establerts a l'annex 1, apartat 6, de la Resolució EDU/1464/2019.

 

Sol·licitud

El director o directora pot demanar la inclusió del seu centre en el programa, mitjançant la presentació d'un avantprojecte de centre i del certificat de compromís del centre, que s'han d'enviar al Departament per valisa electrònica.  

Si en el termini de presentació de la sol·licitud de la convocatòria corresponent no s’han pogut dur a terme les sessions de claustre i del consell escolar de centre en què s’aprova la participació en el programa, s’adjuntarà igualment el model de declaració, tot fent constar les dates previstes de reunió d’aquests òrgans i la posterior tramesa del compromís corresponent un cop aprovat.

 • Termini de presentació: fora de termini

La selecció de centres educatius es farà d’acord amb els criteris establerts a l’establert a l’annex 8, apartat 3, de la Resolució EDU/1528/2019

Resolució i recursos

En un termini màxim de 15 dies hàbils des de que finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà la llista provisional de centres admesos i exclosos que ha de incloure com a mínim el nom del centre educatiu, si ha estat acceptat o exclòs i el motiu.

Els centres exclosos disposen fins al 2 d'agost de 2019 per reclamar contra la llista provisional davant la comissió de selecció, que ha de resoldre en un període màxim de 10 dies hàbils i donar publicitat de la llista definitiva de centres admesos i exclosos.

Contra la llista definitiva, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant l'òrgan impulsor, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

L'òrgan impulsor, si escau, ha d'actualitzar la llista definitiva de conformitat amb la resolució dels recursos.  

 

Efectes de la participació en el Programa

El professorat que participi a la formació del Programa d'innovació pedagògica mòbils.edu obtindrà la corresponent certificació reconeguda pel Departament d'Educació, d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari.

El professorat que participi en el desenvolupament del projecte de centre vinculat al Programa d'innovació pedagògica mòbils.edu obtindrà la corresponent certificació d'innovació, d'acord amb l'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica. 

 

Normativa

Resolució EDU/1858/2019, de 5 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EDU/1528/2019, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per participar en diversos programes d'innovació pedagògica creats pel Departament d'Educació.

Resolució EDU/1528/2019, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per participar en diversos programes d'innovació pedagògica creats pel Departament d'Educació.

Resolució EDU/1464/2019, de 27 de maig, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica mòbils.edu.

 

Data d'actualització: 5 d'agost  de 2019

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats