Menú d'eines

Cercador

23 de gener de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Impuls a la internacionalització de l'educació

Aprendre i interactuar en un context global

FomentEl programa potencia la internacionalització dels centres educatius de Catalunya i reforça l’estratègia del Govern per a una educació plurilingüe i intercultural, com a instruments per ajudar els alumnes a esdevenir ciutadans del món, capacitats per treballar cooperativament amb joves d’arreu i preparats per desenvolupar-se amb èxit en un context global.

 

 

Objectius

Els objectius generals del programa són:

 • promoure el desenvolupament de projectes d'internacionalització que es tradueixin en millores educatives en els centres,
 • incrementar la participació de l'alumnat i el professorat en programes de cooperació europea i internacional,
 • fomentar l'ús eficient de les tecnologies digitals per facilitar el treball intel·lectual i la dimensió relacional de les xarxes de comunicacions, i
 • promoure la mobilitat formativa i professional per tal que:

L'alumnat

 • Pugui desenvolupar una part del seu currículum acadèmic en un centre educatiu estranger o bé adquirir experiència pràctica en empreses d'altres països;
 • Tingui accés a l'aprenentatge de llengües addicionals presents en el context social o vinculades als orígens familiars propis o dels seus companys;
 • Participi en projectes internacionals de cooperació educativa que li permetin posar en pràctica les llengües estrangeres que està aprenent, ampliar la seva competència intercultural i treballar cooperativament amb joves d'arreu del món.
 • Participi en activitats organitzades per agents educatius de la seva comunitat (ens locals, entitats, associacions, etc.) que l'ajudin a prendre consciència de la riquesa i diversitat de la seva societat i a adquirir valors i actituds de reconeixement de l'altre, respecte i tolerància. 

El professorat

 • Participi en activitats formatives i d'observació docent o imparteixi docència en centres educatius, empreses o entitats d'altres països que contribueixin al seu desenvolupament professional;
 • Col·labori amb professorat d'altres sistemes educatius per dur a terme projectes de cooperació educativa de qualitat i compartir coneixement i experiència docent.

Els centres educatius

 • Participin en programes europeus i internacionals de cooperació educativa que els permetin desenvolupar projectes d'innovació de qualitat, intercanviar bones pràctiques educatives i disposar d'uns recursos econòmics addicionals;
 • Ampliïn la seva oferta acadèmica amb estudis de batxillerat internacional, batxibac o formació dual, amb autorització prèvia, si escau, del Departament d'Ensenyament;
 • Participin en accions educatives internacionals, degudament reconegudes pel Consell Escolar, i amb l'objectiu que els alumnes facin estades temporals en altres països per cursar parts del currículum oficial;
 • Duguin a terme projectes de centre adreçats a reconèixer i posar en valor les llengües i cultures de l'alumnat, des de la visió d'una educació inclusiva i per fomentar el diàleg i la pau social;
 • Ofereixin al seu alumnat, en horari lectiu si escau o com a activitat extraescolar, activitats d'aprenentatge de llengües addicionals presents en el seu context o pròpies del seu alumnat.
 • Estableixin acords de col·laboració amb agents i entitats educatives del seu entorn que contribueixin a la cohesió social mitjançant l'educació intercultural i el foment de la convivència.
 • Participin en iniciatives d'intercanvi d'alumnat i professorat, presencials i virtuals, amb centres d'altres països per a la millora de la formació de l'alumnat i el desenvolupament professional dels docents.
 • Acullin assistents lingüístics de llengua estrangera a través de programes oficials d'auxiliars de conversa, de programes de voluntariat lingüístic o de programes d'estudiants estrangers en pràctiques procedents d'universitats catalanes o d'altres països;
 • Col·laborin amb altres centres educatius de Catalunya i creïn xarxes per compartir els resultats de les experiències d'internacionalització i desenvolupar plegats nous projectes de cooperació educativa.

 

Destinataris

Els centres educatius que imparteixen ensenyaments d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat i de formació professional inicial i de règim especial de titularitat del Departament d'Ensenyament, de titularitat municipal i de titularitat privada en règim de concert.

 

Certificació de la innovació

Els centres que hagin desenvolupat un projecte d’internacionalització i que, per les seves característiques i resultats obtinguts, sigui susceptible de ser considerat projecte d’innovació, poden participar en les convocatòries que publiqui el Departament sobre el reconeixement de la innovació pedagògica i la resta de normativa aplicable.

En l’àmbit de la formació professional, poden participar en les convocatòries de reconeixement de la innovació que hagin dut a terme actuacions relacionades amb el Programa Erasmus+ i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea en els ensenyaments de formació professional i de règim especial.

Convocatòries de programes d'innovació
 

Principals actuacions del programa

Erasmus+

 • Obertura d’una línia d’assessorament tècnic i pedagògic per a centres que participen en el programa Erasmus+ o interessats a participar en aquest programa o en altres de futur impulsats per les institucions europees per tal que puguin desenvolupar i dur a terme amb èxit el seu projecte. 
 • Participació directa o a través dels serveis educatius en les accions del programa Erasmus+ (accions de formació individual per a docents, projectes de cooperació educativa per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques, accions per a la reforma de polítiques educatives, etc.) per tal que tots els centres educatius puguin gaudir d’experiències d’internacionalització i garantir així la inclusió i igualtat d’oportunitats de l’alumnat.

Difusió

 • Disseny i difusió de material informatiu i formatiu sobre el funcionament dels programes europeus de cooperació educativa; sobre procediments administratius i de gestió de projectes subvencionats; per a la preparació de projecte i desenvolupament d’accions així com per a l’avaluació de resultats.
 • Disseny i obertura d’un espai web destinat a difondre i mantenir actualitzada la informació sobre programes de cooperació europea o internacional (guies dels programes, materials de suport, pràctiques de referència, requisits i terminis per a la participació en convocatòries públiques, etc.), facilitar la transferència de bones pràctiques i reforçar la sostenibilitat dels projectes.
 • Organització d’accions formatives i informatives per donar a conèixer programes i altres iniciatives de cooperació educativa en què participa el Departament d’Ensenyament o impulsades per altres organismes.
 • Organització de seminaris de contacte per a la cerca de socis i la gestació de nous projectes adreçats als centres educatius i altres agents educatius de l’entorn (associacions, entitats, empreses, etc.)

Acords i col·laboracions

 • Establiment de nous acords amb institucions educatives de caràcter internacional sobre intercanvi d’alumnat i professorat, i períodes d’estudis o pràctiques en centres educatius o empreses d’altres països.
 • Manteniment i ampliació d’acords de col·laboració amb organismes oficials competents en l’ensenyament i certificació de coneixements de llengües estrangeres.
 • Establiment del procediment de col·laboració amb entitats socials per garantir la qualitat de les accions formatives de caràcter lingüístic o intercultural que s’ofereixen als centres.
 • Establiment d’acords amb institucions educatives nacionals i internacionals, i amb ens locals per incrementar el nombre de recursos de suport i assistència lingüística.

Llengua estrangera

 • Organització d’estades lingüístiques en contextos d’immersió per al professorat i l’alumnat per a la millora de la competència lingüística en llengua estrangera i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.
 • Creació de programes de suport a la certificació de coneixements de llengua estrangera per a professorat i alumnat de les diverses etapes educatives i d’acord amb la disponibilitat pressupostària.
 • Establiment de les condicions i concreció del procediment per a la incorporació de llengües addicionals (presents en el context o vinculades als orígens familiars de l’alumnat) en horari lectiu a primària i secundària, i per al seu reconeixement acadèmic.

 

Normativa

 Resolució ENS/2336/2018, de 4 d'octubre, per la qual es crea el Programa d'impuls a la internacionalització de l'educació Aprendre i interactuar en un context global. 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats