Menú d'eines

Cercador

24 de gener de 2020

Centres formadors de pràctiques del MUFPS

Centres formadorsLa finalitat del Programa d’innovació pedagògica de Pràctiques del Màster Universitari de Formació del Professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, Formació professional i Ensenyament d’idiomes (MUFPS) és millorar i avançar en el model de pràctiques dels estudiants universitaris amb la implicació directa de la universitat i del centre formador en relació als aspectes qualitatius que caracteritzen la formació inicial dels nous docents.
  

Els objectius del programa són els següents:

  • Assignar valor als centres formadors com a institucions clau en la formació inicial de la funció docent.
  • Professionalitzar i reconèixer la tasca d’acompanyament dels mentors de centre i dels tutors de les universitats.
  • Incorporar l’estudiant universitari al centre formador com a agent actiu que col·labora en el desenvolupament del projecte educatiu de centre, alhora que es retroalimenta per millorar el desenvolupament professional i personal.
  • Promoure la col·laboració en projectes de recerca i de transformació educativa entre les universitats i els centres formadors. 

Per a més informació podeu consultar el document Pràctiques universitàries en centres educatius formadors

 

Llista definitiva de centres admesos i exclosos

Resolució per la qual es fa pública la llista de centres seleccionats per participar en el Programa d’innovació pedagògica de pràctiques del màster universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (MUFPS), a partir del curs 2019-2020

 

Destinataris

Els destinataris del programa Pràctiques del MUFPS són els centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments secundaris.

 

Durada

Els projectes dels centres participants tindran una durada de 3 cursos, amb avaluacions cada curs que determinaran la continuïtat en el programa.

 

Requisits 

Per formar part del programa els centres educatius han de presentar la següents documentació:

El centre no pot estar participant, amb el mateix projecte en un altre programa d’innovació.

La participació del centre en el programa implica l'acceptació dels compromisos establerts a l'apartat 5 de la Resolució EDU/2000/2019, de 17 de juliol.

 

Sol·licitud

El director o directora pot demanar la inclusió del seu centre en el programa, mitjançant la presentació de la sol·licitud de participació i la resta de documents referits en l’apartat de requisits, que s’han d’enviar al Departament per valisa electrònica.

  • Termini de presentació: fora de termini

La selecció de centres educatius es farà d’acord amb els criteris establerts a l’annex 2, de la Resolució EDU/2000/2019, de 17 de juliol.

 

Tramesa de la documentació al Departament

Tant la sol·licitud com la documentació acreditativa s’han d’enviar a la direcció dels serveis territorials corresponents o, si escau, al Consorci d’Educació de Barcelona, per les vies següents:

  • els centres de titularitat municipal, per mitjà de la tramesa genèrica del Portal EACAT.
  • els centres de titularitat privada, per mitjà de la petició genèrica de la Seu electrònica.

 

Resolució i recursos

 Finalitzat el termini de presentació de la documentació, la comissió de selecció comprovarà per a cada centre educatiu aspirant el compliment dels requisits de participació que determina aquesta convocatòria. En un termini màxim de 5 dies hàbils es publicarà la llista provisional d’admesos i exclosos.

La relació dels centres admesos i exclosos es publicarà al portal de centres i amb la publicació de la llista provisional es considerarà feta la corresponent notificació als centres interessats, als efectes del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els centres aspirants que figurin com a exclosos en aquesta llista provisional poden formular, en el termini màxim de 5 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació i davant la direcció del Servei territorial o a la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, les reclamacions que creguin oportunes per tal d’esmenar el defecte que hagi motivat la seva exclusió.

Transcorregut aquest termini, i en un període màxim de 5 dies hàbils, es publicarà la llista definitiva de centres educatius admesos i exclosos.

La comissió de selecció valorarà els centres admesos i determinarà els centres seleccionats

 

Memòria d’avaluació del projecte

 La direcció del centre ha de retre comptes al claustre i al consell escolar al final de cada curs sobre el desenvolupament del projecte prenent com a referència els aspectes d’avaluació del programa que consten a l’apartat 6.2 de la Resolució. Aquesta informació forma part de la memòria anual de centre que s’envia a la direcció dels serveis territorials o a la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, i se’n lliura una còpia a la Inspecció d’educació.

En finalitzar el tercer any del projecte, el centre ha de presentar una memòria d’avaluació. La direcció dels serveis territorials o a la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, avalua el contingut de la memòria i comunica el resultat a l’òrgan impulsor del programa. 

 

Efectes de la participació en el Programa

El professorat que participi en les activitats de formació del Programa obtindrà la corresponent certificació reconeguda pel Departament d'Educació, d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari.

El professorat que participi en el desenvolupament del projecte de centre vinculat al Programa obtindrà la corresponent certificació d'innovació, d'acord amb l'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.

 

Normativa

Resolució EDU/2405/2019, de 18 de setembre, d'ampliació del termini per a la presentació de sol·licituds establert a la Resolució EDU/2000/2019, de 17 de juliol, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica de pràctiques del màster universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes en Centres Educatius i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius que imparteixen ensenyaments secundaris interessats a formar-ne part a partir del curs 2019-2020.

Resolució EDU/2189/2019, de 31 de juliol, de modificació de la Resolució EDU/2000/2019, de 17 de juliol, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica de pràctiques del màster universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes en Centres Educatius i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius que imparteixen ensenyaments secundaris interessats a formar-ne part a partir del curs 2019-2020.

Resolució EDU/2000/2019, de 17 de juliol, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica de pràctiques del màster universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes en Centres Educatius i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius que imparteixen ensenyaments secundaris interessats a formar-ne part a partir del curs 2019-2020.

 

Data d'actualització: 23 d'octubre de 2019

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats