Menú d'eines

Cercador

24 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Mobilitat formativa FP

Mobilitat formativaEl Departament convoca un concurs públic per a la selecció de 17 centres públics i 8 centres privats sostinguts amb fons públics que vulguin formar part del Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2019-2020.

Aquest programa promou l’articulació d’actuacions de mobilitat formativa i de cooperació internacional en els ensenyaments professionals, així com el foment de la realització d’intercanvis i d’estades de l’alumnat en altres països, i el procediment de reconeixement dels continguts cursats a l’estranger en relació amb els cicles formatius.

La finalitat i objectius dels programa s’estableixen en l’Annex 1 de la Resolució ENS/2707/2015, de 19 de novembre, per la qual es crea el Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals. 

 

Requisits dels centres participants  

Poden formar part del Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, els centres educatius de Catalunya de titularitat pública o privada que reuneixin els requisits següents:

  • Impartir ensenyaments professionals.
  • Tenir implantat un sistema de gestió de qualitat i millora del centre o estar en procés d’assolir-lo.

 

Procediment de sol·licitud

Sol·licitud d'accions de la formació professional

Poden accedir a l’aplicació el director/a, secretari/ària i cap d’estudis, amb usuari d'ATRI (GICAR), o les persones en qui deleguin el permís (mitjançant l'aplicació GUAC).
 

Accés

 

 

El director o directora de l’institut ha d’emplenar el full de baremació i l'argumentació de projectes i activitats, i adjuntar-los a la sol·licitud que es fa mitjançant l'aplicació de sol·licitud, on cal seleccionar el curs 2019-2020 i el tipus d’acció 305.
 

  • Termini de presentació de sol·licituds: del 8 al 25 de juny de 2019
     

La selecció de centres educatius es farà d’acord a l’establert a l’annex 1, apartat 4, de la Resolució ENS/2707/2015.

 

Memòria de seguiment

Els centres han de trametre anualment a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, un cop finalitzat el curs escolar corresponent, una memòria sobre el desplegament del Programa en el centre i la seva avaluació.

 

 

Normativa

Resolució per la qual es fa pública la llista de centres que formen part del programa d’innovació pedagògica “Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2018-2019”, a l’empara de la Resolució ENS/2109/2018, de 12 de setembre, (DOGC núm. 7711, de 21.9.2018) amb valoració positiva i que tenen professorat amb dret a obtenir el certificat corresponent.

Resolució EDU/1858/2019, de 5 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EDU/1528/2019, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per participar en diversos programes d'innovació pedagògica creats pel Departament d'Educació.

Resolució ENS/2707/2015, de 19 de novembre, per la qual es crea el Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016.
 

 

Data d'actualització:  gener de 2020

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats