InnovaFP

InnovaFPEl Departament convoca un concurs públic per a la selecció de 15 centres públics i 5 centres privats sostinguts amb fons públics que vulguin formar part del programa Innovació i transferència del coneixement InnovaFP a partir del curs 2019-2020.

El programa InnovaFP desenvolupa metodologies d'innovació i transferència de coneixement entre els centres i les empreses i integra cursos i seminaris específics i de jornades d'intercanvi d'experiències, amb l'objectiu que els centres es donin suport i comparteixin estratègies i experiències.

La finalitat i els objectius del Programa s'estableixen a la Resolució ENS/1080/2014, de 5 de maig, per la qual es crea el Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP.

 

Publicació de la llista definitiva

Resolució  per la qual s’aprova la llista definitiva per seleccionar centres educatius interessats a formar part del programa d’innovació i transferència del coneixement InnovaFP a partir del curs 2019-202.

 

Requisits dels centres participants 

Poden formar part del Programa InnovaFP els centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics que reuneixin els següents requisits:

  • Impartir ensenyaments de formació professional inicial.
  • Tenir implantat un sistema de gestió de qualitat i millora del centre o estar en procés d’assolir-lo.I
  • Incorporar en el projecte educatiu del centre els objectius i les estratègies d'innovació i transferència de coneixement amb les empreses i entitats del seu entorn de relació.

 

Procediment de sol·licitud

Sol·licitud d'accions de la formació professional

Poden accedir a l’aplicació el director/a, secretari/ària i cap d’estudis, amb usuari d'ATRI (GICAR), o les persones en qui deleguin el permís (mitjançant l'aplicació GUAC).
 

Accés

 

 

El director o directora de l’institut ha d’emplenar el full de baremació i l'argumentació de projectes i activitats, i adjuntar-los a la sol·licitud que es fa mitjançant l'aplicació de sol·licitud, on cal seleccionar el curs 2019-2020 i el tipus d’acció 301 InnovaFP.

 

  • Termini de presentació de sol·licituds: del 8 al 25 de juny de 2019
     

La selecció de centres educatius es farà d’acord a l’establert a l’annex 1, apartat 4, de la Resolució ENS/1080/2014, de 5 de maig. 

 

Memòria de seguiment

Els centres han de trametre anualment, finalitzat el curs escolar corresponent, a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial una memòria del desplegament del Programa, la situació dins el centre i l'avaluació.

 

Normativa

Resolució EDU/1858/2019, de 5 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EDU/1528/2019, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per participar en diversos programes d'innovació pedagògica creats pel Departament d'Educació.

Resolució EDU/1528/2019, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per participar en diversos programes d'innovació pedagògica creats pel Departament d'Educació.

Resolució ENS/1080/2014, de 5 de maig, per la qual es crea el Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP, s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2014-2015, i es dóna publicitat dels que actualment en formen part.
 

 

Data d'actualització:  08/09/2019

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats