Menú d'eines

Cercador

19 d'abril de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Foment i suport de l’emprenedoria

FomentEl Departament convoca un concurs públic per a la selecció de centres educatius de formació professional que vulguin formar part del Programa de foment i suport de l'emprenedoria a partir del curs 2018-2019.

La finalitat i els objectius del Programa s'estableixen a l'annex 1 de la Resolució ENS/2096/2015, de 14 de setembre, per la qual es crea el Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016. 

 

Selecció i resolució

Els projectes es valoren i puntuen, d'acord amb els criteris establerts a l'annex 1 de la Resolució ENS/2096/2015, per una comissió de selecció, que formula la proposta de centres seleccionats al Director General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. 

>> Relació de centres seleccionats

 

Requisits dels centres participants

Poden formar part del Programa els centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics que reuneixin els requisits següents:

  • Impartir ensenyaments professionals.
  • Tenir implantat un sistema de gestió de qualitat i millora del centre o estar en procés d’assolir-lo.

 

Sol·licitud

El titular pot demanar la inclusió del seu centre en el programa mitjançant una sol·licitud adreçada a la a Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, a la qual s'ha d'adjuntar la memòria de projectes i activitats. Pel que fa a la memòria, cal emplenar un full per cada experiència, servei o conveni. 

Fora de termini

 

Tramesa de documentació

Tant la sol·licitud com la memòria de projectes i activitats s'han d'enviar Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per les vies següents:

Tal com preveu l’article 14 de la Llei 39/2015, la tramesa de la documentació s’ha de fer, sempre per mitjans electrònics. Excepcionalment i només quan sigui estrictament necessari, es podrà trametre en suport paper.

 

Memòria de seguiment i avaluació del projecte

Els centres han de trametre anualment, finalitzat el curs escolar corresponent,  una memòria sobre el desplegament del Programa, la situació dins el centre i l'avaluació, a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

 

Normativa

Resolució ENS/2001/2018, de 24 d'agost, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2018-2019.

Resolució ENS/1014/2018, de 16 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2018-2019.

 

Data d'actualització: 03/09//2018

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats