Menú d'eines

Cercador

17 de febrer de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Especificitats del Programa Erasmus+

Erasmus+Erasmus+ es el programa de la Unió Europea en els àmbits de l'educació, la formació, la joventut i l'esport per al període 2014-2020. Cada any, en el marc del Programa, es fa una convocatòria d'ajuts en què pot participar qualsevol centre educatiu de Catalunya. Per optar-hi convé tenir presents els objectius prioritaris que, per a aquella convocatòria, hagi fixat la Comissió i que es poden consultar en el web de la Comissió Europea i del SEPIE (Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació).

El programa és la resposta de la Unió Europea als reptes socioeconòmics actuals. Es tracta d'una estratègia coordinada per al creixement i l'ocupació, anomenada Europa 2020, de la qual l'educació i la formació en són una part integral. La inversió en educació i formació es considera clau per al desenvolupament del potencial personal, l'adquisició de noves habilitats i l'increment de les perspectives laborals.

Les especificitats en relació amb la participació dels centres educatius de Catalunya en les accions de la convocatòria de propostes del programa Erasmus+ (2014-2020) es refereixen als aspectes següents:   

Procediment per a la sol·licitud i autorització de mobilitats del personal docent que participi en un projecte Erasmus+

  • El consell escolar del centre ha d’aprovar la participació del centre en la convocatòria del programa Erasmus+, i determinar les accions i responsabilitats pertinents per garantir l’aplicació, si escau, de la cobertura d’assegurança escolar envers l’alumnat i el professorat, tant del centre com dels visitants, sense perjudici d’altres assegurances que en virtut de les successives convocatòries s’haguessin de contractar de manera complementària o alternativa.
     
  • La gestió dels permisos de mobilitat per participar en projectes europeus Erasmus+ del professorat es fa d’acord amb la normativa vigent. Atès que no està prevista una substitució automàtica del personal docent, les absències han de ser autoritzades per la direcció del centre d’acord amb la normativa d’aplicació, comunicades als serveis de recursos humans corresponents i degudament justificades en el projecte.

 


Certificació de la formació i/o docència i de la innovació

  • El professorat que participi en accions vinculades al programa gaudirà de la corresponent certificació de formació reconeguda pel Departament d’Ensenyament d’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d’ensenyament no universitari.
  • Els centres amb projecte presentat en l’àmbit del sector Escolar o d’Adults del programa podran participar en les convocatòries que publiqui el Departament d’Ensenyament de reconeixement dels projectes d’innovació pedagògica dels centres, d’acord amb l’Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica i la resta de normativa aplicable.
  • El procediment de sol·licitud i obtenció de la certificació d’innovació s’ajustarà a la normativa vigent. 

 

Normativa

Ordre EDU/4/2019, d'11 de gener, per la qual es dona publicitat a la convocatòria corresponent a l'any 2019 del programa Erasmus+ i s'informa de les especificitats derivades de la participació dels centres de Catalunya en aquest programa.

 

Data d'actualització: 16/01/2019

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats