Menú d'eines

Cercador

17 de febrer de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

L'art de parlar

L'art de parlarL'objecte del programa L'art de parlar és reforçar la competència oral dels alumnes dels ensenyaments de llengua a l'educació d'adults en el marc de la competència global implementant les estratègies de pensament visual aplicades a les obres d'art amb un enfocament competencial que faciliti a l’alumne entendre el món i apreciar l’ètica i l’estètica en la representació significativa i aprofundir en la construcció de la societat des de la col·laboració dels agents educatius en l’àmbit formal i no formal.
 

El Programa s’emmarca en els següents àmbits definits per la Comissió d’Innovació del Departament:

 • Àmbit 1: metodologies i recursos per a la millora de l’ensenyament i aprenentatge.
 • Àmbit 2: organització i gestió educativa.
 • Àmbit 3: relació i cooperació amb la comunitat educativa i l’entorn.  

 

Publicació de la llista definitiva

Resolució per la qual s’aprova la llista definitiva de centres educatius que sol·liciten la seva participació en el programa d’innovació pedagògica l’Art de parlar, a partir del curs 2019-2020

 

Destinataris

Els destinataris del programa L’art de parlar són els centres educatius d’educació d’adults de titularitat pública dependents del Departament d’Educació i centres municipals autoritzats que imparteixen ensenyaments de llengües.

 

Durada

Els projectes dels centres participants en el programa L’art de parlar tindran una durada de tres cursos i inclouran les fases de:

 • Disseny: diagnòstic i elaboració del projecte.
 • Implementació: compliment de la planificació i seguiment de les actuacions.
 • Finalització del projecte: avaluació final i transferència. A la finalització del projecte caldrà entregar una memòria avaluativa. 

 

Requisits 

Per formar part del programa els centres educatius han de presentar la sol·licitud de participació i complir els requisits següents:

 • Presentar l’avantprojecte dissenyat i planificat, d'acord amb els criteris que s'estableixen a l'annex 3 de la Resolució.
 • Impulsar el treball en equip i en xarxa.
 • Entregar la declaració de l’aprovació per participar en el programa per part del claustre i del consell de centre, segons el model del Portal de centre.
 • No haver participat, ni estar participant, amb el mateix projecte en un altre programa d’innovació. 

La participació del centre en el programa implica l'acceptació dels compromisos establerts a l'annex 1, apartat 6, de la Resolució EDU/1635/2019.

 

Sol·licitud

El director o directora pot demanar la inclusió del seu centre en el programa, mitjançant la presentació d'una sol·licitud i de la declaració de participació, que s'han d'enviar a la Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital per mitjà de la tramesa genèrica del Portal EACAT.

Si en el termini de presentació de la sol·licitud de la convocatòria corresponent no s’han pogut dur a terme les sessions de claustre i del consell escolar de centre en què s’aprova la participació en el programa, s’adjuntarà igualment el model de declaració, tot fent constar les dates previstes de reunió d’aquests òrgans i la posterior tramesa del compromís corresponent un cop aprovat.

 • Termini de presentació: del 21 de juny al 20 de setembre de 2019 

La selecció de centres educatius es farà d’acord amb els criteris establerts a l’establert a l’annex 2, apartat 3 de la Resolució EDU/1635/2019

 

Resolució i recursos

En un termini màxim de 30 dies hàbils des de que finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà la llista provisional de centres admesos i exclosos que ha de incloure com a mínim el nom del centre educatiu, si ha estat acceptat o exclòs i el motiu.

Els centres exclosos disposen d'un termini màxim de 5 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació, per reclamar contra la llista provisional davant la comissió de selecció, que ha de resoldre en un període màxim de 10 dies hàbils i donar publicitat de la llista definitiva de centres admesos i exclosos.

Contra la llista definitiva, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

La Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital, si escau, ha d'actualitzar la llista definitiva de conformitat amb la resolució dels recursos.  

 

Efectes de la participació en el Programa

El professorat que participi a la formació del Programa d'innovació pedagògica mòbils.edu obtindrà la corresponent certificació reconeguda pel Departament d'Educació, d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari.

El professorat que participi en el desenvolupament del projecte de centre vinculat al Programa d'innovació pedagògica mòbils.edu obtindrà la corresponent certificació d'innovació, d'acord amb l'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica. 

 

Memòria de seguiment i avaluació del projecte

Durant el desenvolupament del programa L’art de parlar es recolliran i documentaran els processos i es generaran les evidències que reflecteixin les actuacions realitzades. Aquestes, es compilaran en una memòria al finalitzar cada curs escolar, que cal integrar en la memòria anual de centre. Al finalitzar la participació en el programa s’ha de trametre la memòria final, d’acord amb els criteris establerts a l'annex 4 de la Resolució EDU/1635/2019.

 

Normativa

Resolució EDU/1635/2019, de 12 de juny, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica L'art de parlar i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2019-2020.

 

Data d'actualització: 15 d'octubre de 2019

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats