Menú d'eines

Cercador

17 de febrer de 2019


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Apadrinem el nostre patrimoni

Apadrinem PatrimoniEl Programa es basa en la idea de l’apadrinament d’un element patrimonial per part del centre educatiu, la qual cosa comporta donar-li valor i aprofundir en el seu coneixement des del punt de vista cultural i, alhora, fer que aquest coneixement sigui socialment rellevant, és a dir, que arribi a la pròpia comunitat i a l’entorn de l’escola.

Els projectes d’apadrinament promouen la dimensió significativa, comunicativa, d’acció i de projecció de l’aprenentatge. Aquestes quatre dimensions permeten situar l’alumne com a subjecte actiu del seu aprenentatge, promovent la seva implicació en el territori i la societat a través d’un concepte de ciutadania crítica i responsable.

Els objectius del Programa d’Apadrinem el nostre patrimoni són els següents:

 • Afavorir la implicació de l’alumnat a partir d’una proposta didàctica dissenyada amb els criteris de significativitat, comunicació, acció i projecció del model competencial orientador.
 • Promoure el coneixement del patrimoni més proper al centre educatiu.
 • Projectar el coneixement adquirit per l’alumnat sobre l’element patrimonial a la pròpia comunitat i a l’entorn. 
   

Selecció i resolució 

>> Llista definitiva de centres seleccionats

 

Requisits

Per formar part del Programa els centres educatius han de presentar la sol·licitud de participació i complir els requisits següents:

 • Disseny i planificació del projecte
 • Impuls del treball en equip i en xarxa.
 • Factibilitat de realització del projecte de centre.
 • Compromís del centre amb l’aprovació del claustre i del consell escolar.
 • No haver certificat amb anterioritat en el mateix programa, en cap altra convocatòria.

 

Compromisos dels centres

La participació del centre en el Programa suposa l'acceptació dels compromisos següents:

 • La designació d’un grup impulsor del projecte. El grup impulsor, s'ha de designar tenint present la previsió de continuïtat al llarg del projecte.
 • La Implicació dels diferents equips de centre en la participació en el Programa Apadrinem durant 4 cursos.
 • El desenvolupament de les fases que preveu el Programa Apadrinem.
 • La participació en les activitats formatives del Programa Apadrinem, si s’escau.
 • L’avaluació compartida amb el referent del CRP al finalitzar cada curs.
 • L’elaboració d’una memòria de seguiment i avaluació en finalitzar el projecte amb el contingut mínim establert al document corresponent.

 

Sol·licitud

Els centres interessats han d'enviar a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat:

 • la sol·licitud de participació, signada pel director o directora del centre,
 • el disseny i planificació del projecte, i
 • el compromís del centre amb l’aprovació del claustre i del consell escolar,

per les vies següents:

 • els centres de titularitat municipal, per mitjà de la tramesa genèrica del Portal EACAT.
 • els centres de titularitat privada, per mitjà de la petició genèrica de la Seu electrònica. 
   
 • Fora de termini 

 

Normativa

Resolució ENS/2037/2018, de 30 d'agost, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica Apadrinem el nostre patrimoni i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

 

Data d'actualització: 20/12/2018

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats