•  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Apadrinem el nostre patrimoni

Apadrinem PatrimoniEl Programa "Apadrinem el nostre patrimoni" es basa en la idea de l’apadrinament d’un element patrimonial per part del centre educatiu, la qual cosa comporta donar-li valor i aprofundir en el seu coneixement des del punt de vista cultural i, alhora, fer que aquest coneixement sigui socialment rellevant, és a dir, que arribi a la pròpia comunitat i a l’entorn de l’escola.

Els projectes d’apadrinament promouen la dimensió significativa, comunicativa, d’acció i de projecció de l’aprenentatge. Aquestes quatre dimensions permeten situar l’alumne com a subjecte actiu del seu aprenentatge, promovent la seva implicació en el territori i la societat a través d’un concepte de ciutadania crítica i responsable.

La finalitat i els objectius del programa s'estableixen a l'annex 1 de la Resolució ENS/2037/2018, de 30 d'agost, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica "Apadrinem el nostre patrimoni".

 

Llistes provisionals d'admesos i exclosos

Resolució per la qual s’aprova la llista provisional de centres educatius que sol·liciten la participació en el programa d’innovació pedagògica “Apadrinem el nostre patrimoni” a partir del curs 2019-2020

Termini de presentació de reclamacions:  del 9 fins al 13 de desembre de 2019

 

Requisits

Per formar part del programa els centres educatius han de complir els requisits següents:

  • Presentar el projecte dissenyat i planificat. 
  • Entregar la declaració de l'aprovació del claustre i del Consell Escolar per participar en el programa. Aquesta declaració ha de ser posterior a la publicació de la resolució.
  • Presentar una carta de motivació. El format és lliure: enregistrament audiovisual, infografia, carta, etc.
  • No haver participat, ni estar participant, amb el mateix projecte en un altre programa d'innovació.

La participació del centre en el programa suposa l'acceptació dels compromisos establerts a l'annex 1, apartat 6, de la Resolució ENS/2037/2018.

 

Sol·licitud

El director o directora pot demanar la inclusió del seu centre en el programa, mitjançant la presentació per valisa electrònica de la documentació següent:

Si en el termini de presentació de la sol·licitud de la convocatòria corresponent no s’han pogut dur a terme les sessions de claustre i del consell escolar de centre en què s’aprova la participació en el programa, s’adjuntarà igualment el model de declaració, tot fent constar les dates previstes de reunió d’aquests òrgans i la posterior tramesa del compromís corresponent un cop aprovat.  

  • Termini de presentació: fora de termini

La selecció de centres educatius es farà d’acord amb els criteris establerts a l'annex 11, apartat 3, de la Resolució EDU/1528/2019.

 

Tramesa de la documentació al Departament

Tant la sol·licitud com la documentació acreditativa s'han d'enviar a la Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital per les vies següents:

  • els centres de titularitat municipal, per mitjà de la tramesa genèrica del Portal EACAT.
  • els centres de titularitat privada, per mitjà de la petició genèrica de la Seu electrònica.

 

Resolució i recursos

En un termini màxim de dos mesos des de que finalitza el termini de presentació de sol·licituds es publicarà la llista provisional de centres admesos i exclosos que ha de incloure, com a mínim, el nom del centre educatiu, si ha estat acceptat o exclòs i el motiu.

Els centres exclosos disposen d'un termini màxim de 5 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació, per reclamar contra la llista provisional davant la comissió de selecció, que ha de resoldre en un període màxim de 10 dies hàbils i donar publicitat de la llista definitiva de centres admesos i exclosos.

Contra la llista definitiva, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura digital , en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

La Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital, si escau, ha d'actualitzar la llista definitiva de conformitat amb la resolució dels recursos. 

 

Efectes de la participació en el programa

Els professors que participin a la formació del Programa d'innovació pedagògica "Apadrinem el nostre patrimoni" obtindran la corresponent certificació reconeguda pel Departament d'Educació, d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari.

Els professors que participin en el desenvolupament del projecte de centre vinculat al programa d'innovació pedagògica “Apadrinem el nostre patrimoni” obtindran la corresponent certificació d'innovació, d'acord amb l'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.

 

Normativa

Resolució EDU/1858/2019, de 5 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EDU/1528/2019, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per participar en diversos programes d'innovació pedagògica creats pel Departament d'Educació.

Resolució EDU/1528/2019, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per participar en diversos programes d'innovació pedagògica creats pel Departament d'Educació.

Resolució ENS/2037/2018, de 30 d'agost, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica Apadrinem el nostre patrimoni i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

 

Data d'actualització: 5 de desembre de 2019

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats