Menú d'eines

Cercador

18 de juliol de 2018


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Programa ActivaFP

ActivaFPEl Departament convoca un concurs públic per a la selecció de centres educatius de formació professional que vulguin formar part del Programa d'innovació ActivaFP a partir del curs 2018-2019.

La finalitat i els objectius del Programa s'estableixen a l'annex 1 de la Resolució ENS/1359/2018, de 19 de juny, per la qual es crea el Programa de d'innovació "Activa FP", s'obre convocatòria pública per la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019, i es dóna pulbicitat dels que actualment en formen part.

 

Requisits dels centres participants

Poden formar part del Programa els centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics que reuneixin els requisits següents:

  • Impartir ensenyaments professionals.
  • Tenir implantat un sistema de gestió de qualitat i millora del centre o estar en procés d’assolir-lo.

 

Sol·licitud

El titular pot demanar la inclusió del seu centre en el programa mitjançant una sol·licitud adreçada a la a Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, a la qual s'ha d'adjuntar la memòria de projectes i activitats (cal emplenar un full per cada experiència, servei o conveni). Els programes s'han d'indicar d'acord amb els programes d’innovació publicats a l'apartat Programes d'Innovació del web de la XTEC. 

  • Termini de presentació: del 26 de juny al 10 de juliol de 2018

 

Tramesa de documentació

Tant la sol·licitud com la memòria de projectes i activitats s'han d'enviar Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per les vies següents:

Tal com preveu l’article 14 de la Llei 39/2015, la tramesa de la documentació s’ha de fer, sempre per mitjans electrònics. Excepcionalment i només quan sigui estrictament necessari, es podrà trametre en suport paper.

 

Selecció i resolució

Els projectes es valoren i puntuen, d'acord amb els criteris establerts a l'annex 1 de la Resolució ENS/1359/2018, per una comissió de selecció, que formula la proposta de centres seleccionats al Director General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. 

 

Memòria de seguiment i avaluació del projecte

Els centres han de trametre anualment, finalitzat el curs escolar corresponent, una memòria sobre el desplegament del Programa, la situació dins el centre i l'avaluació, a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

 

Normativa

Resolució ENS/1359/2018, de 19 de juny, per la qual es crea el Programa d'innovació ActivaFP, s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019, i es dona publicitat dels que actualment en formen part.

Resolució per la qual es dóna publicitat dels centres educatius que formen part del Programa d’innovació “ActivaFP” a partir del curs 2017-2018, a l’empara de la Resolució ENS/1359/2018, de 19 de juny, (DOGC núm. 7649, de 25.06.2018).

 

Data d'actualització: 25/06/2018

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats