Menú d'eines

Cercador

17 de febrer de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

ActivaFP

FomentEl Departament convoca un concurs públic per a la selecció de 23 centres públics i 7 centres privats sostinguts amb fons públics que vulguin formar part del programa d'innovació ActivaFP, a partir del curs 2019-2020.

El programa ActivaFP promou metodologies competencials basades en l'aprenentatge col·laboratiu, proposa reptes i projectes relacionats amb situacions o entorns laborals, i integra activitats específiques de formació del professorat, com ara jornades d'intercanvi d'experiències

La finalitat i els objectius del Programa s'estableixen a l'annex 1 de la Resolució ENS/1359/2018, de 19 de juny, per la qual es crea el Programa d'innovació ActivaFP.

 

Publicació de la llista definitiva

Resolució per la qual s’aprova la llista definitiva per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del programa Activa FP a partir del curs 2019-2020.

 

Requisits dels centres participants 

Poden formar part del programa els centres educatius de Catalunya públics i sostinguts amb fons públics que reuneixin els requisits següents:

  • Impartir ensenyaments de formació professional, d'arts plàstiques i disseny o esportius de règim especial.
  • Tenir implantat un sistema de gestió de qualitat i millora del centre o estar en procés d'assolir-lo. 

 

Procediment de sol·licitud

Sol·licitud d'accions de la formació professional

Poden accedir a l’aplicació el director/a, secretari/ària i cap d’estudis, amb usuari d'ATRI (GICAR), o les persones en qui deleguin el permís (mitjançant l'aplicació GUAC).
 

Accés

 

 

El director o directora de l’institut ha d’emplenar el full de baremació i l'argumentació de projectes i activitats, i adjuntar-los a la sol·licitud que es fa mitjançant l'aplicació de sol·licitud, on cal seleccionar el curs 2019-2020 i el tipus d’acció 304 ActivaFP. 
 

  • Termini de presentació de sol·licituds: fora de termini
     

La selecció de centres educatius es farà d’acord a l’establert a l’annex 1, apartat 6, de la Resolució ENS/1359/2018.

 

Publicació de la llista provisional

Els centres disposen de tres dies naturals per formular observacions a la llista provisional, adreçades a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per les vies següents:

  • els centres de titularitat municipal, per mitjà de la tramesa genèrica del Portal EACAT.
  • els centres de titularitat privada, per mitjà de la petició genèrica de la Seu electrònica.

 Termini de presentació d'al·legacions: fora de termini

 

Normativa

Resolució per la qual s’aprova la llista definitiva per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del programa Activa FP a partir del curs 2019-2020.

Resolució per la qual s’aprova la llista provisional per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa ActivaFP a partir del curs 2019-2020.

Resolució per la qual es fa pública la llista de centres que formen part del programa d’innovació pedagògica “ActivaFP”, a partir del curs 2018/2019, amb valoració positiva i que tenen professorat amb dret a obtenir el certificat corresponent

Resolució EDU/1858/2019, de 5 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EDU/1528/2019, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per participar en diversos programes d'innovació pedagògica creats pel Departament d'Educació.

Resolució EDU/1528/2019, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per participar en diversos programes d'innovació pedagògica creats pel Departament d'Educació.

Resolució ENS/1359/2018, de 19 de juny, per la qual es crea el Programa d'innovació ActivaFP, s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019, i es dona publicitat dels que actualment en formen part.
 

 

Data d'actualització: 2 de gener de 2020

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats