Menú d'eines

Cercador

23 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Formació en alternança

Mesures flexibilitzadoresLa formació en alternança s'articula mitjançant convenis de col·laboració entre els centres educatius i les empreses. Aquests convenis configuren un model de formació dual en la formació professional inicial a Catalunya, a partir del qual les competències professionals vinculades als títols es poden adquirir de manera combinada i coordinada en dos àmbits que es complementen: l’empresa i el centre educatiu.

La formació en alternança es pot aplicar a tots els cicles formatius, sens perjudici de la concurrència d’altres mesures flexibilitzadores previstes en el Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial.

Els centres educatius poden formalitzar convenis dels ensenyaments de formació professional inicial que tinguin implantats o autoritzats.

 

Modalitats

En els ensenyaments de formació professional inicial la formació en alternança pot adoptar dues modalitats:

  • Alternança amb formació dual: combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat dels alumnes a l’empresa i comporta el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits pels alumnes en la seva activitat, que realitzen en condició de: treballador assalariat, becari de formació o voluntari.
  • Alternança simple: combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat dels alumnes a l’empresa, sense que comporti el reconeixement acadèmic del temps d’activitat a l’empresa.

 

Organització de la formació dual 

La formació dual requereix que el centre educatiu reordeni el currículum del cicle formatiu, a partir de les especificacions contingudes en el document Formació professional dual aprovat per la Resolució de 21 de juny de 2019 de la Secretaria General.

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial és l'encarregada d'establir els models de referència d’organització de la formació dual.

Un cop establert el model de reordenació curricular, el centre ha de decidir com en vol dur a terme l'organització i l'avaluació. Per fer-ho, hi ha dues propostes definides:

  • Model A. Organització i avaluació per estructura curricular (model)
  • Model B. Organització i avaluació per mòdul dual (model

 

Procediment d'autorització

Els centres poden escollir un dels models de referència d’organització curricular establert per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, o bé, elaborar-ne un de propi. Els centres que inicien un projecte de formació en alternança dual, com a criteri general han de seguir el model de referència.

Formació en alternança dual seguint el model de referència d'organització curricular

Els centres educatius que optin per seguir un dels models de referència d’organització curricular han de presentar una comunicació a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

Paral·lelament, els centres han d'elaborar i enviar el conveni de col·laboració a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per incorporar-lo a la plataforma de gestió de l'estada a l'empresa en alternança (qBID).

Abans de signar el conveni, cal que l'entitat ompli aquesta declaració responsable sobre la legitimació de la representació de la persona que signa en el seu nom.
 

Formació en alternança dual amb altres propostes d'organització curricular

Els centres que optin per una distribució curricular diferent del model de referència establert, han de contactar, abans de presentar la sol·licitud, amb el Servei d’Ordenació de la Formació Professional Inicial de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial per rebre orientació sobre la viabilitat curricular de la proposta.

El procediment d'implantació o autorització s'inicia amb la presentació d'una sol·licitud adreçada a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

Cal adjuntar a la sol·licitud la distribució curricular proposada (d'acord amb aquest model de distribució curricular).

Paral·lelament, els centres han d'elaborar i enviar el conveni de col·laboració a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per incorporar-lo a la plataforma de gestió de l'estada a l'empresa en alternança (qBID)

Abans de signar el conveni, cal que l'entitat ompli aquesta declaració responsable sobre la legitimació de la representació de la persona que signa en el seu nom.

 

Tramesa de la documentació

Sol·licitud d'accions de la formació professional

Poden accedir a l’aplicació el director/a, secretari/ària i cap d’estudis, amb usuari d'ATRI (GICAR), o les persones en qui deleguin el permís (mitjançant l'aplicació GUAC).
 

Accés

 

La documentació s'ha d'enviar mitjançant l'aplicació de sol·licitud d'accions de la formació professional, on cal seleccionar el curs 2019-2020 i el tipus d’acció per al qual es demana.

 

Estada a l'empresa i seguiment de l'alumne

Prèviament a la formalització de la matrícula, el centre educatiu ha d'informar els alumnes de les característiques de la formació en alternança i recollir-ne la conformitat amb la signatura del document de compromís.

La planificació de l’estada a l’empresa es recull en un acord per a cada alumne, on es detallen les activitats formatives que cal desenvolupar sota la modalitat de beca  o de contracte.

L’empresa designarà un tutor que farà les valoracions corresponents al llarg de l’estada de l’alumne, segons els models de seguiments disponibles. Els centres educatius han de proporcionar, als tutors de les empreses, una formació bàsica inicial que els capaciti per fer les seves tasques de tutoria (full de signatures de la formació bàsica)

El seguiment i la valoració de l'activitat formativa es fa mitjançant la plataforma de gestió de l'estada a l'empresa en alternança (qBID).

Els centres han d’emetre un certificat de la formació en alternança als alumnes que superin el cicle formatiu en aquesta modalitat.

 

Memòria

Cada any, quan ha finalitzat el curs, els centres educatius han de trametre a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial una memòria de cada projecte de formació en alternança del curs.

 

Normativa

Decret 28/2014, de 4 de març, d'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, i de modificació del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial (DOGC núm. 6576, de 06.03.2014)

Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial (DOGC núm. 5830, de 3.3.2011)

Resolució per la qual es fa pública la llista de centres que formen part del programa d’innovació pedagògica de formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial, a partir del curs 2018-2019, amb valoració positiva i que tenen professorat amb dret a obtenir el certificat corresponent.

Relació actualitzada a 7 de juny de 2019 de tots els centres que, en el curs acadèmic 2018-2019, han dut a terme formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial, a l’empara de la Resolució EDU/1722/2019, de 20 de juny, (DOGC núm. 7906, de 28.06.2019).

Resolució ENS/2442/2015, de 23 d'octubre, per la qual s'aprova un model de conveni de col·laboració en matèria de formació professional, i es delega en les persones titulars de les direccions dels instituts de titularitat del Departament d'Ensenyament la competència per a la seva signatura (DOGC núm. 6990, de 4.11.2015).

Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, d'organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial (DOGC núm. 6155, 22.6.2012)

 

Data d'actualització: 2 de gener de 2020

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats