Formació per a les proves d'accés a CF (centres d'adults)

A distànciaEls centres de formació de persones adultes que no depenen del Departament d'Ensenyament poden sol·licitar l'autorització per impartir o modificar l'oferta educativa per a la formació per a les proves d'accés als cicles formatius, d'acord amb els criteris establerts a la Resolució ENS/1185/2018, d'1 de juny.

 

 

Sol·licitud o comunicació

Els centres interessats a impartir formació per a les proves d'accés n'han de sol·licitar l'autorització a la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (model de sol·licitud).

Els centres que ja la imparteixen i volen modificar-ne l'oferta, ho han de comunicar, també, a la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (model de comunicació).

Tant la sol·licitud com la comunicació s'han d'enviar al Departament per les vies següents:

Tal com preveu l’article 14 de la Llei 39/2015, la tramesa de la documentació s’ha de fer, sempre per mitjans electrònics. Excepcionalment i només quan sigui estrictament necessari, es podrà trametre en suport paper. 

  • Termini de presentació: del 14 al 27 de juny de 2018

 

Resolució

La Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat n'emetrà resolució i publicarà, en el DOGC, la relació de sol·licituds, reconegudes i denegades, amb l'especificació del motiu o motius de la denegació.

 

Requisits de la formació

La formació per a les proves d'accés als cicles formatius ha de complir els requisits següents:

  • L'ha d'impartir personal que pertanyi als cossos docents, que tingui les titulacions universitàries de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, doctorat o el títol de grau corresponent, segons les necessitats.
  • La ràtio màxima formador/alumnes és d'1/35.
  • Les activitats formatives s'han de dur a terme almenys durant 4 dies a la setmana.

 

Certificació de la formació

Els centres han de lliurar els certificats en què cal fer constar la qualificació i la informació mínima als alumnes que superin la formació, d'acord amb els models següents:

Proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà
Proves d'accés als cicles formatius de grau superior

 

Normativa

Resolució de 27 de juliol, per la qual es fa pública la relació actualitzada de centres i aules de formació d’adults que impartiran la formació per a les proves d’accés als cicles formatius el curs 2018-2019, a l’empara de la Resolució ENS/1776/2018, de 19 de juliol (DOGC núm. 7672, de 26.7.2018)

Resolució ENS/1185/2018, d'1 de juny, per la qual s'estableixen els criteris de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2018-2019 i s'obre la convocatòria del procés d'autorització i modificació d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Ensenyament.

Resolució ENS/924/2017, de 24 d'abril, per la qual s'estableixen els criteris de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2017-2018 i s'obre la convocatòria del procés d'autorització i modificació d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Ensenyament.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats