Menú d'eines

Cercador

24 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Autorització per impartir PFI

Els centres educatius privats i establiments poden impartir programes de formació i inserció (modalitat PIP), tal com preveuen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció i la Resolució ENS/241/2015, de 9 de febrer, per la qual es modifica l'anterior. 

Per tal d'impartir els programes de formació i inserció, els centres educatius i establiments han de comunicar als serveis territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona la data prevista d’inici i el/s perfil/s professional/s que volen oferir el curs 2019-2020, abans del 2 de març de 2019.

Relació actualitzada de centres que impartiran PFI durant el curs 2019-2020


Aquesta comunicació i, en el seu cas, sol·licitud d'autorització, s'ha de fer mitjançant el formulari corresponent, d'acord amb els supòsits següents:

  • Centres educatius i establiments inclosos en la Resolució ENS/1186/2018.
    Aquests centres i establiments mantenen l’autorització per impartir programes de formació i inserció del mateix o mateixos perfils professionals, i han de comunicar als serveis territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona la data prevista d’inici i el/s perfil/s professional/s que volen oferir el curs 2019-2020 (dels que tenien inclosos a la resolució).

Descarregueu-vos la comunicació
 

  • Centres educatius amb programes inclosos en la Resolució ENS/1186/2018 que vulguin impartir altres programes (més grups o nous perfils) o centres educatius que no hi són inclosos
    Aquests centres han de comunicar als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona els perfils professionals que volen oferir, d'entre els que es detallen a l'annex 1 de la Resolució ENS/1102/2014 i a l'annex de la Resolució ENS/1470/2018, i la data prevista d’inici de les activitats.

Descarregueu-vos la comunicació
 

  • Establiments amb programes inclosos en la Resolució ENS/1186/2018, que vulguin impartir altres programes (més grups o nous perfils), establiments que no hi són inclosos i establiments amb programes que, tot i estar inclosos en aquesta Resolució i en la ENS/2093/2017, no han impartit aquests programes en els cursos 2017-2018 i 2018-2019.
    Aquests establiments han de sol·licitar als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona els perfils professionals que volen oferir, d'entre els que es detallen a l'annex 1 de la Resolució ENS/1102/2014 i a l'annex de la Resolució ENS/1470/2018, i la data prevista d’inici de les activitats. 

Descarregueu-vos la sol·licitud d'autorització.

 

Tramesa de documentació

Tant la sol·licitud com la comunicació s'han d'enviar als serveis territorials corresponents, o al Consorci d'Educació de Barcelona, per les vies següents:

Tal com preveu l’article 14 de la Llei 39/2015, la tramesa de la documentació s’ha de fer, sempre per mitjans electrònics. Excepcionalment i només quan sigui estrictament necessari, es podrà trametre en suport paper.  

 

Normativa

Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d'enjudiciament civil.

Resolució per la qual es fa pública la relació actualitzada, en data 2 de setembre de 2019, dels centres educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2019-2020, a l’empara de la Resolució EDU/1721/2019, de 20 de juny (DOGC núm. 7906, de 28.6.2019)

Resolució per la qual es fa pública la relació actualitzada dels centres educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2019-2020, a l'empara de la Resolució EDU/1721/2019, de 20 de juny (DOGC núm. 7906, de 28/06/2019).

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i inserció. 

Resolució EDU/177/2019, de 31 de gener, per la qual s'obre el procediment d'autorització i el de comunicació per impartir programes de formació i inserció en el curs 2019-2020.

 

Data d'actualització: 16/09/2019

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats