Menú d'eines

Cercador

10 de desembre de 2018

Els centres educatius privats i establiments poden impartir programes de formació i inserció (modalitat PIP), tal com preveuen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció i la Resolució ENS/241/2015, de 9 de febrer, per la qual es modifica l'anterior. 

Per tal d'impartir els programes de formació i inserció, els centres educatius i establiments han de comunicar als serveis territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona la data prevista d’inici i el/s perfil/s professional/s que volen oferir el curs 2018-2019, abans del 23 de febrer de 2018.

Aquesta comunicació i, en el seu cas, sol·licitud d'autorització, s'ha de fer mitjançant el formulari corresponent, d'acord amb els supòsits següents:

  • Centres educatius i establiments inclosos en la Resolució ENS/2093/2017
    Aquests centres i establiments mantenen l’autorització per impartir programes de formació i inserció del mateix o mateixos perfils professionals, i han de comunicar als serveis territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona la data prevista d’inici i el/s perfil/s professional/s que volen oferir el curs 2018-2019 (dels que tenien inclosos a la resolució).

Descarregueu-vos la comunicació
 

  • Centres educatius amb programes inclosos en la Resolució ENS/2093/2017 que vulguin impartir altres programes (més grups o nous perfils) o centres educatius que no hi són inclosos
    Aquests centres han de comunicar als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona els perfils professionals que volen oferir, d'entre els que es detallen a l'annex 1 de la Resolució ENS/1102/2014, i la data prevista d’inici de les activitats.

Descarregueu-vos la comunicació
 

  • Establiments amb programes inclosos en la Resolució ENS/2093/2017, que vulguin impartir altres programes (més grups o nous perfils) o establiments que no hi són inclosos
    Aquests establiments han de sol·licitar als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona els perfils professionals que volen oferir, d'entre els que es detallen a l'annex 1 de la Resolució ENS/1102/2014, i la data prevista d’inici de les activitats.

Descarregueu-vos la sol·licitud d'autorització.

 

Tramesa de documentació

Tant la sol·licitud com la comunicació s'han d'enviar als serveis territorials corresponents, o al Consorci d'Educació de Barcelona, per les vies següents:

Tal com preveu l’article 14 de la Llei 39/2015, la tramesa de la documentació s’ha de fer, sempre per mitjans electrònics. Excepcionalment i només quan sigui estrictament necessari, es podrà trametre en suport paper.  

 

Normativa

Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d'enjudiciament civil.

Resolució per la qual es fa pública la relació actualitzada dels centres educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2018-2019, a l'empara de la Resolució ENS/1186/2018, de 4 de juny (DOGC núm. 7641, de 13/06/2018)

Resolució ENS/94/2018, de 22 de gener, per la qual s'obre el procediment d'autorització i el de comunicació per impartir programes de formació i inserció en el curs 2018-2019.

Resolució ENS/2093/2017, de 28 d'agost, per la qual es fa pública la relació de centres educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2017-2018.

Relació dels centres i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2017-2018, a l’empara de la Resolució ENS/2093/2017, de 28 d’agost, per la qual es fa pública la relació de centres i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2017-2018, (DOGC núm. 7447, de 4 de setembre de 2017).

Resolució del Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina la superfície dels espais per impartir els cicles de formació professional bàsica i els programes que incloguin mòduls professionals de formació professional bàsica a partir del curs 2017-2018.

Resolució ENS/241/2015, de 9 de febrer, per la qual es modifica la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015, i s'obre el termini per al curs 2015-2016.

Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015.

 

Data d'actualització: 31/01/2018