Menú d'eines

Cercador

23 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Matèries d'ESO i batxillerat a distància

A distància

Quan per raons organitzatives no es puguin oferir determinades matèries optatives o de modalitat, o bé l’alumne no les pugui cursar, de manera presencial, els centres educatius ordinaris d’educació secundària obligatòria (ESO) i de batxillerat poden fer oferta d’aquestes matèries en la modalitat d’educació a distància, a través de l’Institut Obert de Catalunya.

 

L’alumne ha de fer la sol·licitud

L’alumne, o els pares o tutors legals en el cas de ser menor d’edat, han de presentar la sol·licitud a la direcció del centre, normalment en el moment de formalitzar la matrícula al curs corresponent:

Sol·licitud de cursar matèries optatives de l’educació secundària obligatòria a l’IOC

Sol·licitud de cursar matèries de batxillerat a l’IOC

 

La direcció del centre

Ha d’informar l’alumnat i les famílies de les característiques d’aquesta formació i dels compromisos que comporta per al centre i per a l’alumnat.

També ha de valorar, a partir de la informació disponible sobre l’evolució de l’alumne en cursos anteriors i de les matèries de modalitat o optatives que s’ofereixen en el centre, la conveniència que l’alumne cursi la matèria o matèries sol·licitades a través de l’educació a distància, tenint en compte que l'adscripció de la modalitat de cada alumne s'ha de correspondre amb alguna de les que té autoritzades el centre. En el cas de disconformitat amb la petició rebuda, la direcció ha de donar resposta motivada a l’alumne i la seva família, amb indicació de les matèries optatives que ha de cursar de manera presencial en el centre.

El centre també ha de posar a disposició de l’alumnat un espai amb les condicions d’horari i equipament adequats perquè pugui cursar la matèria a distància

 

Tramitació amb l’IOC

En el cas de conformitat, la direcció del centre ha de tramitar les sol·licituds a l’Institut Obert de Catalunya (IOC) durant la primera quinzena de juliol, en funció del calendari de matriculació de cada curs i no més tard del 15 de setembre de cada curs el centre ha de confirmar les dades definitives a l’IOC.

Per donar-se d'alta com a centre visitant de l'IOC cal enviar un missatge a l'adreça batxinfo@ioc.cat durant la primera quinzena de juliol des d'on se us indicaran els passos a seguir. La matrícula dels alumnes es farà, segons les instruccions que facilitarà l'IOC a través del Campus, del 6 al 20 de setembre del 2018.

Així mateix, si l’IOC disposa de places suficients per cursar a distància la matèria sol·licitada es podran acceptar sol·licituds amb posterioritat al moment de la matrícula.

En l’educació secundària obligatòria la inscripció d’un alumne en una matèria a distància és sempre de caràcter gratuït.
En el batxillerat, quan aquests ensenyaments no estiguin sostinguts amb fons públics, l’alumne haurà d’abonar el preu públic que el Departament d’Ensenyament determini a l’efecte al centre ordinari on estigui matriculat.

El centre ha d’informar a l’IOC si durant el curs es produeix un trasllat d’expedient de l’alumne per canvi a un altre centre ordinari, una baixa acadèmica o qualsevol altra circumstància que n'alteri l'escolarització. A més també de comunicar si un alumne de batxillerat en el primer mes del curs, canvia una de les matèries de modalitat o optativa a distància per una de presencial.

 

Seguiment i avaluació de l’alumne

L’Institut Obert de Catalunya ha de posar a disposició dels centres, de manera periòdica, la informació referent al seguiment i l’avaluació de les matèries que l’alumne cursa a distància, perquè el centre ordinari pugui incorporar-la als documents oficials d’avaluació.

El centre, a través del coordinador d’ESO, de batxillerat o de la persona de l’equip directiu que es designi, és el responsable de la gestió de les proves de les matèries de l’IOC que han d’aplicar-se de manera presencial i que posteriorment es retornaran a l’IOC per corregir-les.

El centre ha d’assignar un professor responsable del seguiment i suport de l’alumnat que cursi alguna matèria a distància. Aquest professor s’ha de coordinar periòdicament amb el professorat de l’IOC.

 

Seguiment de l’aplicació d’aquests ensenyaments

La Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat ha de fer el seguiment, amb la col·laboració de la Inspecció d’Educació en exercici de les seves funcions, de l’aplicació d’aquesta resolució i dels resultats assolits per l’alumnat que cursi matèries a través de l’educació a distància.


Cursos i matèries

Educació secundària obligatòria

  • Tercer curs de l'ESO per a la matèria optativa específica de segona llengua estrangera.
  • Quart curs de l’ESO per a les matèries optatives específiques d’informàtica i/o de segona llengua estrangera.
  • Els alumnes d'altes capacitats de tercer i quart d'ESO, també poden cursar alguna matèria addicional, que pot ser d'ampliació del currículum amb matèries del batxillerat o cicles formatius, a través de l'IOC.

 

Batxillerat

Primer o segon curs de batxillerat, un màxim de dues matèries per alumne i per curs acadèmic. 

Matèries de modalitat - 1r batxillerat Matèries de modalitat – 2n batxillerat
Economia Anual Economia de l'Empresa II Anual
Economia de l'Empresa I Anual Grec II Anual
Grec I Anual Geografia Anual
Història del Món Contemporani Anual Història de l’Art Anual
Literatura Catalana Anual Literatura Catalana Anual
Literatura Castellana Anual Literatura Castellana Anual
Literatura Universal Anual Biologia II Anual
Biologia I Anual Ciències de la Terra i del Medi Ambient II Anual
Ciències de la Terra I (geologia) Anual Física II Anual
Física I Anual Química II Anual
Química I Anual Tecnologia Industrial II Anual
Dibuix Tècnic I Anual Electrotècnia Anual
Tecnologia Industrial I Anual Dibuix Tècnic II Anual
Anàlisi Musical I Anual Disseny Anual
Història de l'Art Anual Cultura Audiovisual Anual
Cultura Audiovisual I Anual Anàlisi Musical II Anual
Anatomia Aplicada Anual Dibuix Artístic II Anual
Dibuix Artístic I Anual    
Llenguatge i Pràctica Musical Anual    
Volum Anual    
Matèries específiques    
Història de la Música i Dansa Quadrimestral    
Llengua i Cultura Occitanes Quadrimestral    
Segona Llengua Estrangera Anglès I Quadrimestral    
Segona Llengua Estrangera Francès I Quadrimestral    
Segona Llengua Estrangera Alemany I Quadrimestral    
Segona Llengua estrangera Italià I Quadrimestral    
Psicologia Quadrimestral    
Sociologia Quadrimestral    
Tècniques d'Expressió Graficoplàstica Quadrimestral    

 

Les matèries comunes i la matèria comuna d'opció s'han de cursar en el centre ordinari llevat de les dues excepcions següents:

  • Es cursen dues matèries comunes d'opció. En aquest cas cal cursar al centre la matèria comuna d'opció de la modalitat triada. Si les dues matèries són Matemàtiques Aplicades a les CS i Llatí, es pot cursar indistintament a l'IOC l'una o l'altra.
  • La llengua estrangera (matèria comuna) que imparteix el centre és diferent de la que vol cursar l'alumne.

L'adscripció de modalitat de cada alumne s'ha de correspondre amb alguna de les que té autoritzades el centre on es matricula de manera presencial. 

Queden exclosos d’aquesta condició els alumnes que cursen simultàniament el batxillerat i estudis del grau professional de música o dansa (cinquè i sisè curs) i opten per la modalitat d’arts en un centre que no la té autoritzada, en els termes que s’estableix en el document “Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música/dansa”. Excepcionalment, aquests alumnes han de cursar la matèria comuna d’opció a l’IOC. 

Per a més informació consulteu el document Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat.

 

Normativa

Resolució ENS/1790/2014, de 23 de juliol, de modificació de la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d'educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d'educació no presencial, per incorporar la matèria optativa de llengua i cultura occitanes (DOGC núm. 6675, de 30.7.2014).

Resolució ENS/1252/2014, de 30 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d'educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d'educació no presencial (DOGC núm. 6639, de 6.6.2014).

Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d'educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d'educació no presencial (DOGC núm. 6409, de 3.7.2013).

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats