Menú d'eines

Cercador

23 de gener de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Eleccions als consells escolars

Informació prèvia per accedir a l'aplicació

Centres privats concertats
El titular del centre o el seu representant designa a través del GUAC qui és el seu representant en el procés electoral del consell escolar. Aquesta persona pot ser el director del centre o un altre i tindrà usuari i contrasenya GICAR per entrar a l’aplicació.
El primer accés l’ha de fer la persona designada pel titular del centre amb el seu usuari GICAR. Aquesta persona podrà donar permís a altre personal delegat del centre per accedir a l’aplicació mitjançant l’opció Gestió d’usuaris. El personal delegat accedirà amb usuari GICAR.

Centres d'altres titularitats (municipals, llars subvencionades i altres)
El primer accés a l’aplicació l’ha de fer el director amb el seu usuari GICAR. El director pot donar permís a altre personal delegat del centre per accedir a l’aplicació mitjançant l’opció Gestió d’usuaris. El personal delegat accedirà amb un usuari GICAR.

 

Principals funcionalitats de l'aplicació informàtica

 • Informar de la composició numèrica del consell escolar per sectors.
 • Informar del nombre de vacants que s’han renovat en el procés electoral actual.
 • Informar de les dades de participació en les eleccions dels diferents sectors.
 • Informar dels membres que constitueixen el nou consell escolar per sectors.
 • Extraure l’acta de constitució del nou consell escolar, una còpia autenticada de la qual haurà de ser enviada al Servei Territorial.
 • Extraure un resum de la participació dels diferents sectors en les eleccions.
 • Promoure la participació de les famílies.

 

>> Consulteu el calendari 

 

Pas a pas del procés electoral

Avís: Atès que els centres tenen autonomia de gestió, aquest pas a pas i els models que s’hi inclouen són orientatius.

 

Actuacions prèvies a les votacions

Pas 1: Planificar el procés electoral en el centre d’acord amb la normativa

 • Dissenyar el procés de difusió per incentivar la participació (cartells informatius en el centre, circular a les famílies, claustre del professorat, sessions de tutoria amb l’alumnat, etc.).
 • Identificar els membres del consell escolar que finalitzen el seu nomenament.
 • Recursos que es posen a disposició dels candidats (espais, etc.).
 • Dissenyar el calendari i l'horari del procés electoral en el centre (data de publicació del cens, terminis de presentació i proclamació de candidatures, etc.).
 • Establir els espais que s’utilitzaran en les votacions.

Pas 2: Elaborar el cens electoral de cada sector (professorat, alumnat, pares i mares de l’alumnat, personal d’administració i serveis i personal d’atenció educativa complementària), segons correspongui al centre.

Pas 3: Publicar la resolució del director/a del centre de convocatòria del procés electoral. Model de convocatòria

Pas 4: Publicar el cens electoral de cada sector (professorat, alumnat, pares i mares de l’alumnat, personal d’administració i serveis i personal d’atenció educativa complementària). Aquesta publicació obre el termini de presentació de reclamacions al cens.

Pas 5:  Sol·licitar a l’AMPA el nom de la persona designada per formar part del nou consell escolar com a representant dels progenitors. (En el cas que el centre tingui més d'una AMPA, aquest representant el designa l’AMPA més representativa.) Model de sol·licitud per als centres privats concertats i Model de sol·licitud per als centres d'altres titularitats.

Pas 6: Fer el sorteig entre les persones que formen el cens de pares i mares d’alumnes per designar els membres de la mesa electoral d’aquest sector, i designar la persona que actuarà com a secretari o secretària. Model d'acta del sorteig
És convenient preveure suplents per resoldre possibles incidències.

Pas 7: Estudiar la plantilla de professorat del centre per identificar el professor/a amb més antiguitat al centre i el de menys antiguitat., que per normativa han de formar part de la mesa electoral. EI docent de menys antiguitat al centre actuarà de secretari o secretària de la mesa.
És convenient preveure suplents per resoldre possibles incidències.

Pas 8: Estudiar la plantilla de personal d’administració i serveis i d’atenció educativa complementària per identificar la persona amb més antiguitat al centre, que formarà part de la mesa d’aquests sectors.
És convenient preveure suplents per resoldre possibles incidències.

Pas 9: Fer el sorteig entre l’alumnat que forma part del cens d’alumnes i que compleix les condicions per ser elegible, per designar els membres de la mesa electoral d’aquest sector, i designar la persona que actuarà com a secretari o secretària. Model d'acta del sorteig
És convenient preveure suplents per resoldre possibles incidències.

Pas 10: Comunicar la designació de membres de les meses a les persones que n'han de formar part. És convenient que en aquesta comunicació s’inclogui la convocatòria a la sessió de constitució de cada mesa. Model de comunicació

Pas 11: Recollir les reclamacions al cens i lliurar-les a la mesa corresponent.

Pas 12: Publicar la composició de totes les meses electorals. Model

Pas 13: Portar a terme la sessió de constitució de les meses electorals. En aquesta sessió és convenient resoldre les reclamacions presentades i aprovar el cens definitiu. Model d'acta de constitució

Pas 14: Publicar el cens electoral definitiu de cada sector (professorat, alumnat, pares i mares de l’alumnat, personal d’administració i serveis i personal d’atenció educativa complementària).

Pas 15: Recollir les candidatures amb la documentació annexa (aval de l’AMPA, relació de pares i mares, aval de l’associació d’alumnes), si n’hi ha, i lliurar-les a la mesa corresponent. Model de document de presentació de candidatures

Pas 16: Facilitar la presentació de candidatures per part del sector famílies i alumnes, amb accions i campanyes conjuntes amb l’AMPA, i fent servir els diferents canals de comunicació del centre. Orientacions per millorar la participació de les famílies

Pas 17: Analitzar les candidatures. La mesa electoral de cada sector ha de verificar si les candidatures presentades compleixen els requisits establerts.
Si hi ha candidatures que no compleixen els requisits, s’ha d’elaborar la corresponent comunicació explicitant-ne els motius.

Pas 18
: Recollir la sol·licitud de persones que actuaran com a supervisors en les votacions del sector de pares i mares de l’alumnat  i en el sector de l’alumnat. Model dels supervisors de pares i mares i Model dels supervisors de l'alumnat.
Aquestes designacions les han de fer els presidents de la mesa (director).

Pas 19: Proclamar les candidatures i fer-ne difusió. Fer servir els diferents canals de comunicació del centre per difondre les candidatures, físics i virtuals. Fer arribar als candidats i als supervisors la credencial corresponent. Credencial per als candidats i Credencial per als supervisors

Pas 20: Preparar les paperetes de votació de cada sector (disseny i còpies) i els justificants de vot. Model de papereta de votacióModel de justificant de vot.

 

Votacions

Pas 21: Preparar la jornada electoral
Sector professorat: convocar la sessió de claustre extraordinari.
Per a la resta de sectors: preparar els espais per a la jornada.

Pas 22: Jornada electoral de cada sector
Constitució de la mesa que ha de presidir la votació.
Lliurar a cada mesa la documentació necessària: cens del sector, paperetes, justificants de vot, etc.
Sector professorat: claustre.
Per a la resta de sectors: votacions.

Pas 23: Recompte de les votacions. En cas d’empat s’apliquen les normes d’organització i funcionament del centre. Si el centre no ho té regulat es resolen a favor de la persona escollida de més edat.

Pas 24: El secretari o secretària de cada mesa ha d’elaborar l’acta de votació de cada sector/mesa i publicar els resultats. Model d'acta de votació

Pas 25: Comunicar al Departament la informació relativa a la participació de l'electorat. (Aplicació informàtica RECE: resum del procés electoral d’elecció dels membres del consell escolar.)

 

Constitució del nou consell escolar

Pas 26: Convocar la sessió de constitució del nou consell escolar.

Pas 27: Fer la sessió de consell escolar i elaborar l’acta corresponent (Aplicació informàtica RECE: Certificat d’acta de constitució del consell escolar).

Pas 28: Trametre als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, segons correspongui, còpia autenticada de l’acta.

Pas 29:  Si el centre ho considera oportú, es pot elaborar i trametre un escrit d’agraïment als membres sortints del consell escolar. Tambér es pot elaborar i trametre unes orientacions per als nous representants de pares i mares d’alumnes. 

Pas 30: El consell escolar ha de constituir les comissions que escaigui.

 

Normativa

Resolució ENS/2232/2018, d'1 d'octubre, per la qual s'estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).

 

Data d'actualització: 30/10/2018

Resultats dels consells escolars
 Manual d'usuari

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats