Menú d'eines

Cercador

16 de juny de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Ensenyament de llengües i COMPETIC (centres d'adults)

A distància

Els centres de formació d'adults de titularitat pública que no depenen del Departament d’Ensenyament poden demanar l’autorització per impartir amb reconeixement els ensenyament de llengües i competència digital (COMPETIC) d’acord amb els currículums establerts.

 

 

 

Sol·licitud

Els centres interessats han de presentar aquesta sol·licitud d'autorització adreçada a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per mitjà de la tramesa genèrica del Portal EACAT.

  • Termini per presentar la sol·licitud: del 2 al 13 de juliol de 2018 

Tal com preveu l’article 14 de la Llei 39/2015, la tramesa de la documentació s’ha de fer, sempre per mitjans electrònics. Excepcionalment i només quan sigui estrictament necessari, es podrà trametre en suport paper. 

 

Resolució

La Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat n’emetrà la resolució d’autorització o denegació, la qual contindrà, en aquest darrer cas, el motiu o motius de la denegació.

L’autorització serà efectiva per al curs escolar següent al de la sol·licitud, i la seva renovació o modificació és sempre prèvia sol·licitud del centre en el termini establert i mencionat anteriorment. 

>> Relació de centres autoritzats per al curs 2018-2019

 

Efectes de l’autorització

Els efectes que aquesta autorització comportarà als centres són els següents:

  • impartir els continguts que s'especifiquen en els currículums
  • disposar del professorat amb la titulació adequada a cada ensenyament
  • adequar-se al calendari escolar establert
  • realitzar les avaluacions establertes
  • poder certificar els ensenyaments que imparteixen amb el mateix reconeixement que tenen els centres públics que depenen del Departament d’Ensenyament
     

Normativa

Resolució ENS/2207/2018, de 26 de setembre, per la qual s'autoritzen centres de formació d'adults públics que no depenen del Departament d'Ensenyament a impartir amb reconeixement els ensenyaments de llengües i competència digital per al curs 2018-2019.

Resolució ENS/1403/2018, de 21 de juny, per la qual s'estableix el currículum de llengües estrangeres als centres de formació d'adults del Departament d'Ensenyament. 

Resolució de 14 de juny de 2016 de modificació de la Resolució de 19 de juny de 2012, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments d’informàtica d’aplicació a la xarxa de centres i aules de formació de persones adultes dependents del Departament d’Ensenyament i els centres municipals autoritzats pel Departament.

Resolució ENS/1465/2014, de 19 de juny, per la qual s'estableix el procediment d'autorització dels centres de formació de persones adultes de titularitat pública que no depenen del Departament d'Ensenyament a impartir amb reconeixement els ensenyaments de llengües i els de competència digital.

Resolució de 10 de maig de 2013, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments corresponents a llengua catalana i castellana, llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, i a les llengües estrangeres, d’aplicació als centres de formació d’adults que depenen del Departament d’Ensenyament.

Resolució de 19 de juny de 2012, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments d’informàtica d’aplicació als centres i aules de formació de persones adultes, que depenen del Departament d'Ensenyament.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats