Menú d'eines

Cercador

23 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Ensenyament de llengües i COMPETIC (centres d'adults)

A distància

Els centres de formació d'adults de titularitat pública que no depenen del Departament d’Educació poden demanar l’autorització per impartir amb reconeixement els ensenyament de llengües i competència digital (COMPETIC) d’acord amb els currículums establerts.

 

 

>> Relació actualitzada de centres per al curs 2019-2020 

 

Sol·licitud

Els centres interessats han de presentar aquesta sol·licitud d'autorització adreçada a la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital, per mitjà de la tramesa genèrica del Portal EACAT.

  • Termini per presentar la sol·licitud: de l'1 al 12 de juliol de 2019

Tal com preveu l’article 14 de la Llei 39/2015, la tramesa de la documentació s’ha de fer, sempre per mitjans electrònics. Excepcionalment i només quan sigui estrictament necessari, es podrà trametre en suport paper. 

 

Resolució

La Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital n’emetrà la resolució d’autorització o denegació, la qual contindrà, en aquest darrer cas, el motiu o motius de la denegació.

L’autorització serà efectiva per al curs escolar següent al de la sol·licitud, i la seva renovació o modificació és sempre prèvia sol·licitud del centre en el termini establert.

La relació actualitzada de centres es farà pública a partir de l’endemà de la seva publicació al DOGC. La publicació d’aquesta resolució al DOGC substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. 

 

Efectes de l’autorització

Els efectes que aquesta autorització comportarà als centres són els següents:

  • impartir els continguts que s'especifiquen en els currículums
  • disposar del professorat amb la titulació adequada a cada ensenyament
  • adequar-se al calendari escolar establert
  • realitzar les avaluacions establertes
  • poder certificar els ensenyaments que imparteixen amb el mateix reconeixement que tenen els centres públics que depenen del Departament d’Educació
     

Normativa

Resolució de 17 de setembre, per la qual es fa pública la relació actualitzada de centres públics de formació d’adults que no depenen del Departament d’Educació que impartiran els ensenyaments de llengües i els de competència digital el curs 2019-2020, a l’empara de la Resolució EDU/2346/2019, de 4 de setembre (DOGC núm. 7960, de 16.09.2019).

Resolució ENS/1403/2018, de 21 de juny, per la qual s'estableix el currículum de llengües estrangeres als centres de formació d'adults del Departament d'Ensenyament. 

Resolució ENS/1465/2014, de 19 de juny, per la qual s'estableix el procediment d'autorització dels centres de formació de persones adultes de titularitat pública que no depenen del Departament d'Ensenyament a impartir amb reconeixement els ensenyaments de llengües i els de competència digital.

Resolució de 10 de maig de 2013, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments corresponents a llengua catalana i castellana, llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, i a les llengües estrangeres, d’aplicació als centres de formació d’adults que depenen del Departament d’Ensenyament.

Resolució de 19 de juny de 2012, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments d’informàtica d’aplicació als centres i aules de formació de persones adultes, que depenen del Departament d'Ensenyament (modificada per la Resolució de 14 de juny de 2016).

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats