Menú d'eines

Cercador

23 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Selecció de centres formadors

Centres formadors

La realització de pràctiques acadèmiques externes en centres educatius, serveis educatius i unitats del Departament d'Ensenyament constitueix una activitat de naturalesa formativa, amb l'objectiu de contribuir a la professionalització de la docència i permetre als estudiants universitaris aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica. La formació amb aquells professionals que exerceixen la professió escollida per l'estudiant requereix un compromís de tots els actors implicats i una bona coordinació, de la qual se'n derivarà un benefici per a tots, per a l'estudiant, per al centre formador i per a la universitat. 

Aquestes pràctiques es realitzen en el marc de convenis de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i les universitats. 

Per aquest motiu, el Departament d'acord amb l'Ordre ENS/237/2017 estableix el procediment per a la selecció i acreditació de centres educatius sostinguts amb fons públics, així com de serveis educatius i les pròpies dependències del Departament d'Ensenyament, com a centres formadors de les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris i d'altres institucions formadores, i  regula el desenvolupament de les pràctiques als centres formadors.

Els centres que vulguin incorporar-se com a nous centres formadors han de presentar la sol·licitud en el mes de febrer de l'any corresponent. Així mateix, durant aquest mateix període, els centres podran renunciar a la seva condició de centre formador davant el seu servei territorial.

 

Requisits

En aquesta convocatòria hi poden participar els centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments d'educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, ensenyaments de règim especial i/o formació de persones adultes, així com els serveis educatius i unitats del Departament d'Ensenyament. 

Els centres educatius han de tenir l'aprovació del consell escolar, a proposta de la direcció del centre, escoltat el claustre del professorat.

 

Sol·licitud

Els centres interessats en ser centre formador han de presentar:

Per mitjans telemàtics:

Tal com preveu l’article 14 de la Llei 39/2015, la tramesa de la documentació s’ha de fer, sempre per mitjans electrònics. Excepcionalment i només quan sigui estrictament necessari, es podrà trametre en suport paper.  

  • Termini de presentació: de l'1 al 28 de febrer de 2019

De forma excepcional, es pot sol·licitar ser centre formador fora d'aquest període, sempre que l'oferta de pràctiques proposada respongui a una demanda específica de places.

 

Continuïtat dels centres formadors

Els centres que actualment ja són centres formadors, no cal que facin cap sol·licitud ja que automàticament es renovarà la seva continuïtat de ser centre formador. Només en el cas de donar-se de baixa hauran de presentar al referent de pràctiques dels serveis territorials o del Consorci la voluntat de no ser centre formador.

 

Coordinadors i tutors de pràctiques

A l'inici de curs, el director o responsable del centre formador ha de designar la coordinació de les pràctiques preferentment a un membre de l'equip directiu.

El director o responsable del centre formador designarà, a proposta de l'equip directiu, i entre el personal que ho sol·liciti, la tutoria de les pràctiques de cada estudiant entre els membres del claustre, una vegada escoltats, que compleixin els requisits.

Tant les funcions com els requisits dels coordinadors i dels tutors estan regulats als articles 8 i 9 de l’Ordre ENS/237/2017.

 

Relació de centres formadors 

Relació de centres formadors autoritzats pel Departament d'Ensenyament

 

Normativa

Ordre ENS/237/2017, de 17 d'octubre, per la qual s'estableix el procediment per a la selecció i acreditació de centres formadors i es regula el desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes en aquests centres.

 

Data d'actualització: 28 de gener de 2019

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats