Menú d'eines

Cercador

22 d'octubre de 2017


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Selecció de centres formadors

Centres formadorsEl Departament d'Ensenyament considera fonamental que els futurs mestres i professors facin les pràctiques en centres educatius sostinguts amb fons públics, per tal que puguin assolir les competències necessàries per exercir una docència de qualitat. L'organització de les pràctiques en centres formadors ha de permetre la simultaneïtat entre la teoria i la pràctica, i ha de facilitar l'acompanyament professional des de la universitat i des del centre educatiu.

Aquestes pràctiques es realitzen en el marc de convenis de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i les universitats per una durada de quatre anys amb possibilitat de renovació.

Per aquest motiu, el Departament d'acord amb l'Ordre ENS/85/2013 obre la convocatòria per a la selecció i acreditació de centres educatius sostinguts amb fons públics, com a centres formadors d’estudiants en pràctiques dels graus de mestre d’educació infantil i d’educació primària, de màster de professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, de formació professional, d’ensenyaments de règim especial, per al període 2013-2017.

Els centres que vulguin incorporar-se com a nous centres formadors han de presentar la sol·licitud en el mes de maig de l'any corresponent. Així mateix, durant aquests mateixos períodes els centres podran renunciar a la seva condició de centre formador davant el seu servei territorial.

 

Requisits

En aquesta convocatòria hi poden participar els centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, ensenyaments de règim especial i/o formació de persones adultes.

Els centres han de tenir l’aprovació del consell escolar a proposta de la direcció del centre i un cop escoltat el claustre de professorat.

 

Sol·licitud

Els centres interessats a participar en aquesta convocatòria han de formalitzar la sol·licitud per ser centre formador d'estudiants en pràctica. La sol·licitud, signada pel director del centre, s'ha d'adreçar als serveis territorials corresponents, o al Consorci d'Educació de Barcelona.

  • Termini per presentar sol·licituds: durant el mes de maig de 2017

A la sol·licitud s’ha d’adjuntar l'acta d'aprovació del consell escolar, d'acord amb l'article 2.2 de l'Ordre ENS/85/2013.

El Departament d'Ensenyament farà pública al DOGC la relació de centres formadors, així com de les possibles baixes.

 

Resolució de la convocatòria

Relació definitiva de centres seleccionats

 

Coordinadors i tutors de pràctiques

El director del centre formador ha d’assignar la coordinació de les pràctiques preferentment a un membre de l’equip directiu o a un tutor de pràctiques, especialment en el cas que al centre només hagi un tutor. Així mateix, el director ha d’assignar la tutoria de les pràctiques de cada estudiant entre el personal docent que ho sol·liciti.

Tant les funcions com els requisits dels coordinadors i dels tutors estan regulats a l'article 5 de l'Ordre ENS/85/2013.

 

Normativa

Ordre ENS/85/2013, de 7 de maig, per la qual es regula el procediment per a la gestió de les pràctiques dels estudiants dels graus de mestre i del màster del professorat de secundària, i s'obre la convocatòria per a la selecció de centres educatius sostinguts amb fons públics per al període 2013 al 2017.

Resolució ENS/1638/2013, de 22 de juliol, per la qual es fa pública la relació de centres educatius sostinguts amb fons públics seleccionats com a centres formadors d'estudiants en pràctiques dels graus de mestre i del màster del professorat de secundària.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats