Menú d'eines

Cercador

24 de gener de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Proves anuals per completar els ensenyaments d'ESO

ESOCada any es convoquen proves per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, per als alumnes que no l'hagin obtingut en finalitzar l'etapa. En aquest apartat hi trobareu tota la informació necessària per a l'organització d'aquestes proves. 

 

 

Centre de realització de les proves

El centre sempre ha de ser aquell on es troba l’expedient de l’alumne/a.

Es recomana que, amb prou antelació, el centre es posi en contacte amb tots els alumnes que van finalitzar l’ESO l’any 2017 o 2018 i no van obtenir el títol per tenir pendents de superació cinc o menys matèries. Cal informar-los sobre la possibilitat de concórrer a la prova, així com també, sobre el calendari d’actuacions i sobre la documentació que cal presentar.

Model de carta a l'alumnat - 49kb
Imprès de sol·licitud - 1300kb

 

Alumnes que poden presentar-s'hi

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2019 són: 

 1. Haver finalitzat l'ESO l’any 2017 o 2018.
 2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l'any 2019.
  També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2019 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
  - Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
  - Trobar-se en procés d'obtenció d'un permís de treball (alumnat estranger).
  - Ser esportista d'alt rendiment.
 3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.

 

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2018-2019. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats a ensenyaments d'adults o a l'Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats. 

 

Calendari

Publicació al tauler d'anuncis del centre o al seu web dels continguts i els criteris d'avaluació mínims exigibles per a la superació de cadascuna de les matèries

Abans d'obrir-se el període d'inscripció

Termini de presentació de sol·licituds d'inscripció

De l'1 al 14 de febrer de 2019

Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d'admesos i exclosos

Entre el 28 de febrer i el 4 de març de 2019

Termini de presentació de reclamacions a les llistes d'admesos i exclosos

Del 5 al 7 de març de 2019

Realització de les proves

Durant el mes de març 

Còmput i avaluació de les matèries pendents

 • Es comptabilitzen com una sola matèria, només per a aquestes proves, les cursades amb el mateix nom en diferents cursos.
 • Per als alumnes que van suspendre a 3r una matèria que no van continuar a 4t – per exemple, Música -, s’haurà de dissenyar una prova de recuperació de la matèria de 3r.
 • Als efectes d’aquestes proves, no tenen validesa les qualificacions positives que l’alumne/a hagi pogut obtenir, amb posterioritat a la finalització de 4t d’ESO, per ensenyaments d’adults, a distància o proves lliures.
 • Els alumnes poden sol·licitar examinar-se de totes o sols d’algunes matèries pendents.
 • Els alumnes que va finalitzar l’ESO l’any 2018 podran concórrer de nou a les proves de compleció en la convocatòria de 2020.
 • Els alumnes que van finalitzar l’ESO l’any 2017 esgoten amb la convocatòria de 2019 les seves possibilitats d’obtenir el títol de GESO mitjançant les proves de compleció. En tot cas, cal tenir en compte que a partir dels 18 anys tothom té la possibilitat d’obtenir el títol a través d’altres vies (ensenyaments d’adults, a distància o proves lliures) on sí es tenen en compte les matèries superades en cursar l’ESO i en realitzar les proves de compleció.


 

Equip docent avaluador

 • Els departaments didàctics són els responsables de l’elaboració, aplicació i correcció de les proves.
 • L’avaluació correspon a l’equip docent avaluador.
 • A cada centre hi ha un únic equip docent avaluador per a tot l’alumnat de les proves de compleció. Aquest equip, que està format per professorat de 4t curs i és designat pel director/a, es reuneix sota la presidència del/de la cap d’estudis.
 • L’equip docent avaluador pren les decisions, de manera col·legiada, sobre les qualificacions i sobre l'acreditació de l’etapa. En conseqüència, té, entre d’altres, la potestat de decidir l’acreditació amb alguna matèria suspesa, sempre que es respectin els criteris establerts normativament.
 • Tots els membres de l’equip docent avaluador han de signar les actes. 

 

Tramitació del títol de GESO

La tramitació del títol de GESO per als alumnes que han completat l’etapa mitjançant proves de compleció es fa a través de l’RTA i amb efectes del curs 2018-2019.

Podeu consultar tota la informació sobre aquest procediment a l'apartat Tramitació de títols.

 

Normativa

Resolució EDU/3445/2009, de 2 de desembre, per la qual es regula la convocatòria anual de les proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar l’etapa esmentada.

Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria (DOGC núm. 7659, de 9.7.2018).

 

Més informació

Departament d'Educació

 

Data d'actualització: 25/01/2019

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats