Menú d'eines

Cercador

23 de gener de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Prova de sisè de primària

Avaluació primària

Cada any es convoca la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària que avalua les competències i coneixements bàsics que han d'haver adquirit els alumnes al final de l'educació primària per poder seguir amb normalitat el currículum de l'ESO. Aquesta prova externa que elabora i organitza el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, en col·laboració de la Inspecció d’Educació, té un caràcter formatiu i orientador per als alumnes i els centres; i ha de permetre millorar els resultats dels alumnes i afavorir-ne el pas a l’educació secundària obligatòria. 

 

Procediment i calendari

Per tal d’assegurar el correcte funcionament de l’aplicació informàtica d’avaluació, és molt important que les dades a Esfer@ es mantinguin actualitzates durant tot el procés. Les altes i baixes dels registres de matrícules dels alumnes s’han de fer a Esfer@ i el temps de sincronització amb l’aplicació informàtica d’avaluació serà de 4 hores. Qualsevol incidència relacionada amb Esfer@, s’ha d’adreçar al SAU.


Durant aquest procés els centres educatius han de fer diverses actuacions d'acord amb el calendari següent: 

Calendari

Actuacions

Del 27 de gener al 7 de febrer de 2020

 • verificar la càrrega d’alumnes que s’ha fet des de la base de dades del Departament
 • assignar alumnes a grups
 • proposar aplicadors i correctors

Del 24 de març al 22 d’abril de 2020

 • rebre i custodiar les proves

Del 16 al 22 d’abril de 2020

 • extreure les llistes de control dels alumnes per fer les proves

Del 20 al 24 d’abril de 2020

 • introduir les possibles incidències referides a l'assignació de codis contingents i absències
20, 21 i 22 d’abril de 202
 • aplicar les proves

20 d’abril: llengua castellana i matemàtiques

21 d’abril: llengua catalana i llengua estrangera (anglès i/o francès)

22 d’abril: coneixement del medi natural i, si s’escau aranès

A partir del 15 de juny de 2020
 • descarregar els informes de centre

Del 15 al 26 de juny de 2020

 • tramitar les reclamacions al CSASE

A partir d’octubre de 2020

 • descarregar la informació dels centres per ítems

  

Alumnes que han de fer la prova

Els alumnes de sisè curs d’educació primària de tots els centres educatius tenen el dret i el deure de fer aquesta prova.

No obstant això, el centre educatiu pot proposar les exempcions que s’estableixen a la Resolució en els casos següents:

 • Alumnes que s'han incorporat al sistema educatiu català en els dos darrers anys i que no tenen un coneixement suficient de les llengües de la prova.
 • Alumnes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials que repercuteixen en desfasaments greus de l’aprenentatge. Si cal valorar algun d’aquests casos, es tindran en compte els informes de les necessitats educatives d’aquests alumnes.
 • Alumnes amb malaltia prolongada o que, per situacions administratives o jurídiques, no puguin assistir al centre.

L'alumne que es trobi en alguna d'aquestes circumstàncies, però que pugui fer la prova o algun dels seus apartats (competències) en condicions ordinàries, seguirà el procés de correcció externa. Si no és així, és el mateix centre qui li aplica la prova i la corregeix (correcció interna), o bé proposa excloure'l de la prova.

Les proves amb correcció interna seran corregides pel mateix centre, però aquests resultats no s’incorporaran als del centre ni als globals de Catalunya. El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (CSASE) facilitarà un model d’informe de resultats de correcció interna, per tal que el centre el pugui adaptar a les seves necessitats i lliurar-lo a les famílies.

Els alumnes amb discapacitat auditiva podran fer la comprensió oral (de llengua catalana, llengua castellana o d’aranès) amb el suport d’un docent del centre. Els alumnes que no puguin fer la part de comprensió oral de la prova de llengua estrangera, que consisteix en un diàleg, tindran correcció interna a tota la prova. Pel que fa als alumnes amb discapacitat visual, es faran les adaptacions necessàries amb la col·laboració del CREDV (Centre de Recursos per a Deficients Visuals). Aquests alumnes i els alumnes amb trastorns que condicionen l’aprenentatge, podran realitzar cadascuna de les proves amb 15 minuts addicionals, i es faran constar a l’acta d’aplicació de la prova. 

Descarregueu-vos el document amb la informació per a l'estudiant.  

 

Proves

Horari  

 Dia  Horari  Proves
 Dilluns 20 d'abril de 2020 de 9.00 a 10.00 h Llengua castellana
de 10.00 a 11.00 h

Matemàtiques

 Dimarts 21 d'abril de 2020
 
de 9.00 a 10.00 h Llengua catalana
de 10.00 a 11.15 h

Llengua estrangera (anglès o francès)

 Dimecres 22 d'abril de 2020
 
de 9.00 a 10.00 h

Coneixement del medi natural

de 10.00 a 11.15 h

Aranès (a l’Aran)

 

Comissions d'aplicació 

Per aplicar les proves es constitueixen comissions que han d'exercir les seves funcions en els centres d'una unitat territorial determinada. Aquestes comissions estan formades per:

 • president o presidenta: un inspector o inspectora d’educació.
 • secretari o secretària: un professional dels serveis educatius de l'àmbit territorial de la comissió.
 • aplicadors externs: professors que apliquen les proves en un centre diferent d’aquell on presten serveis. Una part dels professors també exerceix com a corrector.

Els directors i directores són responsables d'aplicar la prova en el seu centre i, en especial, de proposar els alumnes que han de fer la prova i els professors que han d’aplicar-la i corregir-la.  

 

Consultes i incidències

 • Per a consultes sobre l'aplicació informàtica, llistes d'alumnes o incidències diverses cal d'adreçar-se al SAU.
 • Per a incidències sorgides durant el procés general de les proves cal d'adreçar-se al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu: prova_sise.ensenyament@gencat.cat
 • Els presidents de les comissions han d'adreçar les consultes sobre temes relacionats amb la gestió de les comissions a la Subdirecció General d'Inspecció d'Educació: inspeccio_sgie.educacio@gencat.cat

 

Normativa

Resolució EDU/78/2020, de 17 de gener, per la qual es modifica la Resolució EDU/2679/2019, de 15 d'octubre, per la qual s'aproven les directrius per dur a terme la prova d'avaluació de sisè curs d'educació primària i es convoca la prova per al curs 2019-2020.

Resolució EDU/2679/2019, de 15 d'octubre, per la qual s'aproven les directrius per dur a terme la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària i es convoca la prova per al curs 2019-2020

 

Més informació

 

Data d'actualització: 22 de gener de 2020

Amb usuari i contrasenya GICAR

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats