Menú d'eines

Cercador

10 de desembre de 2018


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Prova de sisè de primària

Avaluació primàriaCada any es convoca la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària que avalua les competències i coneixements bàsics que han d'haver adquirit els alumnes al final de l'educació primària per poder seguir amb normalitat el currículum de l'ESO. Aquesta prova externa que elabora i organitza el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, amb col·laboració amb la Inspecció d’Educació, té un caràcter informatiu, formatiu i orientador per als alumnes, les famílies i els centres i ha de permetre millorar els resultats dels alumnes i afavorir-ne el pas a l’educació secundària obligatòria. 

Descarregueu-vos el document amb la informació per a les famílies.

 

Procediment i calendari

Per tal d’assegurar el correcte funcionament de l’aplicació informàtica d’avaluació, és molt important que les dades a SAGA es mantinguin actualitzates durant tot el procés. Les altes i baixes dels registres de matrícules dels alumnes s’han de fer a SAGA i el temps de sincronització amb l’aplicació informàtica d’avaluació serà de 4 hores. Qualsevol incidència relacionada amb SAGA, s’ha d’adreçar al SAU.


Durant aquest procés els centres educatius han de fer diverses actuacions d'acord amb el calendari següent: 

Calendari Actuacions
Abans del 12 de febrer de 2018
 • Especificar en el RALC els alumnes que tenen necessitats específiques de suport educatiu (NESE) i els motius que les generen
Del 12 al 23 de febrer de 2018
 • verificar la càrrega d’alumnes que s’ha fet des de la base de dades del Departament
 • assignar alumnes a grups
 • proposar professors aplicadors i correctors
Del 24 d'abril al 3 de maig de 2018
 • rebre i custodiar les proves
Del 7 al 10 de maig de 2018
 
 • extreure les llistes de control dels alumnes per fer les proves
Del 8 al 10 de maig de 2018
 • introduir les possibles incidències referides a l'assignació de codis contingents i absències
8, 9 i 10 de maig de 2018
 • aplicar les proves:
  8 de maig: coneixement del medi natural ( i, si escau, aranès)
  9 de maig:llengua castellana i matemàtiques
  10 de maig: llengua catalana i llengua estrangera (anglès i/o francès) i 
A partir del 19 de juny de 2018
 • descarregar els informes dels alumnes que s'han de lliurar a les famílies (la data per descarregar els informes de centre està pendent de determinar).
Del 25 al 29 de juny de 2018
 • revisar les proves corregides manualment a la seu de la comissió
 • tramitar les reclamacions
Del 2 al 6 de juliol de 2018
 • recollir les proves corregides manualment a la seu de la comissió
A partir del 15 d’octubre de 2018
 • descarregar la informació de cada ítem, amb els percentatges d’encerts obtinguts pel conjunt d’alumnes del centre. 

 

 

Alumnes que han de fer la prova

Els alumnes de sisè curs d’educació primària de tots els centres educatius tenen el dret i el deure de fer aquesta prova.

No obstant això, el centre educatiu pot proposar les exempcions que s’estableixen a la Resolució en els casos següents:

 • Alumnes d’incorporació tardana que han accedit al sistema educatiu català en els dos darrers anys i que no tenen un coneixement suficient de les llengües de la prova.
 • Alumnes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials que repercuteixen en desfasaments greus de l’aprenentatge. Si cal valorar algun d’aquests casos, es tindran en compte els informes de les necessitats educatives d’aquests alumnes.
 • Alumnes amb malaltia prolongada que no poden assistir al centre. 

El centre pot proposar que els alumnes que reuneixen alguna d’aquestes circumstàncies estiguin exclosos de fer la prova, o bé que facin alguna o totes les proves, amb correcció interna o externa.

La correcció interna es recomana quan els alumnes tenen alguna discapacitat que els impedeix fer la prova en condicions ordinàries, però que poden fer-la en condicions adaptades. Es pot tenir així una valoració més qualitativa i que s’adapti a les seves circumstàncies.

El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu adapta l'aplicació de les proves per als alumnes amb dèficits visuals o auditius que disposin d'un pla individualitzat d'atenció educativa.

A proposta del director del centre, els alumnes amb discapacitat auditiva o visual, TDAH o dislèxia diagnosticades tindran fins a 15 minuts addicionals per fer cadascuna de les proves.
 

 

Proves

Horari  

 Dia  Horari  Proves
  Dimarts 8 de maig de 9.00 a 10.00 h Coneixement del medi natural
de 10.00 a 11.00 h Aranès (a l'Aran)
 Dimecres 9 de maig
 
de 9.00 a 10.00 h Llengua castellana
de 10.00 a 11.00 h Matemàtiques
 Dijous 10 de maig
 
de 9.00 a 10.00 h Llengua catalana
de 10.00 a 11.15 h Llengua estrangera (anglès o francès)

 

Sistema de resposta 

Les respostes a les preguntes tancades es marquen al full de respostes.

Cal tenir en compte:

 • En les proves de llengua catalana i castellana (i aranès), en comptes del dictat, es passarà un àudio per avaluar la comprensió oral amb ítems de resposta tancada. Es penjarà un model d'àudio. A la comprensió lectora, s'inclouran un parell d'ítems de resposta oberta a respondre al quadern. La redacció també s’ha de fer al quadern.
 • En la prova de llengua estrangera es recomana que les activitats de comprensió oral es contestin primer al quadern i que després es passin les respostes al full de respostes. La redacció també s’ha de fer al quadern.
 • En la prova de matemàtiques s’han de contestar quatre preguntes al quadern. Aquestes quatre preguntes estan convenientment indicades, tant al quadern com al full de respostes. En el cas de la prova de l’àrea de coneixement del medi natural, s’han de contestar cinc preguntes.

 

Informe de resultats per a famílies d'alumnes amb procés de correcció interna

En aquesta taula es troben disponibles els criteris de correcció i les proves corregides, per tal que els puguin aplicar els professors encarregats de la correcció interna, així com el model d'informe per a les famílies.  

 

  Criteris de correcció
 Anglès - 200kb
Català, castellà i aranès - 300kb
Francès - 208kb
 Matemàtiques - 114kb
 Medi natural - 208kb
  Full de respostes
 Anglès - 81kb
 Aranès - 99kb
 Castellà - 113kb
 Català - 100kb
 Francès - 81kb
 Matemàtiques - 110kb
 Medi natural - 81kb
  Informe per a les famílies
  Model d'informe per a famílies d'alumnes avaluats amb correcció interna - 272kb

 

 

Comissions d'aplicació 

Per aplicar les proves es constitueixen comissions que han d'exercir les seves funcions en els centres d'una unitat territorial determinada. Aquestes comissions estan formades per:

 • president: un inspector d’educació.
 • secretari: un professional dels serveis educatius de l'àmbit territorial de la comissió.
 • aplicadors externs: professors que apliquen les proves en un centre diferent d’aquell on presten serveis. Una part dels professors també exerceix com a corrector.

Els directors són els responsables d'aplicar la prova en el seu centre i, en especial, de proposar els alumnes que han de fer la prova i els professors que han d’aplicar-la i corregir-la. 
 

Assignació de centres a comissions

Serveis Territorials al Baix Llobregat - 103kb
Serveis Territorials al Barcelona Comarques - 107kb
Serveis Territorials a la Catalunya Central - 167kb
Serveis Territorials a Girona - 177kb
Serveis Territorials a Lleida - 104kb
Serveis Territorials a Maresme-Vallès Oriental - 109kb
Serveis Territorials a Tarragona - 103kb
Serveis Territorials a Terres de l'Ebre - 80kb
Serveis Territorials al Vallès Occidental - 108kb
Consorci d'Educació de Barcelona - 184kb  

 

Consultes i incidències

 • Per a consultes sobre l'aplicació informàtica, llistes d'alumnes o incidències diverses cal d'adreçar-se al SAU.
 • Per a incidències sorgides durant el procés general de les proves cal d'adreçar-se al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu: prova_sise.ensenyament@gencat.cat
 • Els presidents de les comissions han d'adreçar les consultes sobre temes relacionats amb la gestió de les comissions a la Subdirecció General d'Inspecció d'Educació: inspeccio_sgie.educacio@gencat.cat

 

Normativa

Resolució ENS/206/2018, de 14 de febrer, per la qual s'aproven les directrius per dur a terme la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària i es convoca la prova per al curs 2017-2018. 

 

Més informació

 

Data d'actualització: 14/05/2018

Amb usuari i contrasenya GICAR

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats