Menú d'eines

Cercador

20 d'octubre de 2019


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Prova de sisè de primària

Avaluació primàriaCada any es convoca la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària que avalua les competències i coneixements bàsics que han d'haver adquirit els alumnes al final de l'educació primària per poder seguir amb normalitat el currículum de l'ESO. Aquesta prova externa que elabora i organitza el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, amb col·laboració amb la Inspecció d’Educació, té un caràcter informatiu, formatiu i orientador per als alumnes, les famílies i els centres i ha de permetre millorar els resultats dels alumnes i afavorir-ne el pas a l’educació secundària obligatòria. 

Descarregueu-vos el document amb la informació per a les famílies.

 

Procediment i calendari

Per tal d’assegurar el correcte funcionament de l’aplicació informàtica d’avaluació, és molt important que les dades a Esfer@ es mantinguin actualitzates durant tot el procés. Les altes i baixes dels registres de matrícules dels alumnes s’han de fer a Esfer@ i el temps de sincronització amb l’aplicació informàtica d’avaluació serà de 4 hores. Qualsevol incidència relacionada amb Esfer@, s’ha d’adreçar al SAU.


Durant aquest procés els centres educatius han de fer diverses actuacions d'acord amb el calendari següent: 

Calendari Actuacions
Abans de l'11 de febrer de 2019
 • Especificar en el RALC els alumnes que tenen necessitats específiques de suport educatiu (NESE) i els motius que les generen
De l'11 al 22 de febrer de 2019
 • verificar la càrrega d’alumnes que s’ha fet des de la base de dades del Departament
 • assignar alumnes a grups
 • proposar professors aplicadors i correctors
Del 23 d'abril al 2 de maig de 2019
 • rebre i custodiar les proves
Del 6 al 9 de maig de 2019
 
 • extreure les llistes de control dels alumnes per fer les proves
Del 7 al 10 de maig de 2019
 • introduir les possibles incidències referides a l'assignació de codis contingents i absències
7, 8 i 9 de maig de 2019
 • aplicar les proves:
  7 de maig: llengua catalana i llengua estrangera (anglès i/o francès)
  8 de maig: coneixement del medi natural i, si s'escau, aranès
  9 de maig: matemàtiques i llengua castellana
A partir del 17 de juny de 2019
 • descarregar els informes de centre i els informes dels alumnes que s'han de lliurar a les famílies 
Del 25 al 28 de juny de 2019
 • revisar les proves corregides manualment a la seu de la comissió
 • tramitar les reclamacions
De l'1 al 5 de juliol de 2019
 • recollir les proves corregides manualment a la seu de la comissió
Previsió darrera setmana d'octubre
 • descarregar la informació de cada ítem, amb els percentatges d’encerts obtinguts pel conjunt d’alumnes del centre. 

  

Alumnes que han de fer la prova

Els alumnes de sisè curs d’educació primària de tots els centres educatius tenen el dret i el deure de fer aquesta prova.

No obstant això, el centre educatiu pot proposar les exempcions que s’estableixen a la Resolució en els casos següents:

 • Alumnes que s'han incorporat al sistema educatiu català en els dos darrers anys i que no tenen un coneixement suficient de les llengües de la prova.
 • Alumnes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials que repercuteixen en desfasaments greus de l’aprenentatge. Si cal valorar algun d’aquests casos, es tindran en compte els informes de les necessitats educatives d’aquests alumnes.
 • Alumnes amb malaltia prolongada o que, per situacions administratives o jurídiques, no puguin assistir al centre.

L'alumne que es trobi en alguna d'aquestes circumstàncies, però que pugui fer la prova o algun dels seus apartats (competències) en condicions ordinàries, seguirà el procés de correcció externa. Si no és així, és el mateix centre qui li aplica la prova i la corregeix (correcció interna), o bé proposa excloure'l de la prova o d'algun dels seus apartats. El centre informa els progenitors o tutors legals dels resultats de la correcció interna.

Les proves amb correcció interna seran corregides pel mateix centre, però aquests resultats no s’incorporaran als del centre ni als globals de Catalunya. El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (CSASE) facilitarà un model d’informe de resultats de correcció interna, per tal que el centre el pugui adaptar a les seves necessitats i lliurar-lo a les famílies.

Els alumnes amb discapacitat auditiva podran fer la comprensió oral (de llengua catalana, llengua castellana o d’aranès) amb el suport d’un docent del centre. Els alumnes que no puguin fer la part de comprensió oral de la prova de llengua estrangera, que consisteix en un diàleg, tindran correcció interna a tota la prova. Pel que fa als alumnes amb discapacitat visual, es faran les adaptacions necessàries amb la col·laboració del CREDV (Centre de Recursos per a Deficients Visuals). Aquests alumnes i els alumnes amb trastorns que condicionen l’aprenentatge, podran realitzar cadascuna de les proves amb 15 minuts addicionals, i es faran constar a l’acta d’aplicació de la prova. 

 

Proves

Horari  

 Dia  Horari  Proves
 Dimarts 7 de maig de 2019 de 9.00 a 10.00 h Llengua catalana
de 10.00 a 11.00 h Llengua estrangera (anglès o francès)
 Dimecres 8 de maig de 2019
 
de 9.00 a 10.00 h Coneixement del medi natural
de 10.00 a 11.00 h Aranès (a l'Aran)
 Dijous 9 de maig de 2019
 
de 9.00 a 10.00 h Matemàtiques
de 10.00 a 11.15 h Llengua castellana

 

Sistema de resposta 

Les respostes a les preguntes tancades es marquen al full de respostes 1.

Cal tenir en compte:

 • En les proves de llengua catalana i castellana (i aranès), es passarà un àudio per avaluar la comprensió oral amb ítems de resposta tancada. A la comprensió lectora, s'inclouran un parell d'ítems de resposta oberta al full de respostes 2. La redacció també s’ha de fer en el full de respostes 2.
 • En la prova de llengua estrangera es recomana que les activitats de comprensió oral es contestin primer al quadern i que després es passin les respostes al full de respostes 1. La redacció s’ha de fer al full de respostes 2.
 • En la prova de matemàtiques s’han de contestar quatre preguntes obertes al full de respostes 2. Aquestes quatre preguntes estan convenientment indicades. En el cas de la prova de l’àrea de coneixement del medi natural, s’han de contestar cinc preguntes obertes al full de respostes 2.  

 

Informe de resultats per a famílies d'alumnes amb procés de correcció interna

En aquesta taula es troben disponibles els criteris de correcció i les proves corregides, per tal que els puguin aplicar els professors encarregats de la correcció interna, així com el model d'informe per a les famílies.  

 

  Criteris de correcció
 Anglès
Català, castellà i aranès
Francès
 Matemàtiques
 Medi natural
  Full de respostes
 Anglès
 Aranès
 Castellà
 Català
 Francès
 Matemàtiques
 Medi natural
  Informe per a les famílies
  Model d'informe per a famílies d'alumnes avaluats amb correcció interna

 

 

Comissions d'aplicació 

Per aplicar les proves es constitueixen comissions que han d'exercir les seves funcions en els centres d'una unitat territorial determinada. Aquestes comissions estan formades per:

 • president: un inspector d’educació.
 • secretari: un professional dels serveis educatius de l'àmbit territorial de la comissió.
 • aplicadors externs: professors que apliquen les proves en un centre diferent d’aquell on presten serveis. Una part dels professors també exerceix com a corrector.

Els directors són els responsables d'aplicar la prova en el seu centre i, en especial, de proposar els alumnes que han de fer la prova i els professors que han d’aplicar-la i corregir-la.  

Assignació de centres a comissions

Serveis Territorials al Baix Llobregat - 103kb
Serveis Territorials al Barcelona Comarques - 107kb
Serveis Territorials a la Catalunya Central - 167kb
Serveis Territorials a Girona - 177kb
Serveis Territorials a Lleida - 104kb
Serveis Territorials a Maresme-Vallès Oriental - 109kb
Serveis Territorials a Tarragona - 103kb
Serveis Territorials a Terres de l'Ebre - 80kb
Serveis Territorials al Vallès Occidental - 108kb
Consorci d'Educació de Barcelona - 184kb  

 

Consultes i incidències

 • Per a consultes sobre l'aplicació informàtica, llistes d'alumnes o incidències diverses cal d'adreçar-se al SAU.
 • Per a incidències sorgides durant el procés general de les proves cal d'adreçar-se al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu: prova_sise.ensenyament@gencat.cat
 • Els presidents de les comissions han d'adreçar les consultes sobre temes relacionats amb la gestió de les comissions a la Subdirecció General d'Inspecció d'Educació: inspeccio_sgie.educacio@gencat.cat

 

Normativa

Resolució EDU/3079/2018, de 20 de desembre, per la qual s'aproven les directrius per dur a terme la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària i es convoca la prova per al curs 2018-2019.

 

Més informació

 

Data d'actualització: 10/05/2019

Amb usuari i contrasenya GICAR

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats