Menú d'eines

Cercador

11 de desembre de 2017


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Avaluació de sisè de primària

Avaluació primàriaCada any es convoca la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària que avalua les competències i coneixements bàsics que han d'haver adquirit els alumnes al final de l'educació primària per poder seguir amb normalitat el currículum de l'ESO. Aquesta prova externa que elabora i organitza el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, amb col·laboració amb la Inspecció d’Educació, té un caràcter informatiu, formatiu i orientador per als alumnes, les famílies i els centres i ha de permetre millorar els resultats dels alumnes i afavorir-ne el pas a l’educació secundària obligatòria. 

Descarregueu-vos el document amb la informació per a les famílies.
 

Procediment i calendari

Per tal d’assegurar el correcte funcionament de l’aplicació informàtica d’avaluació, és molt important que el registre d’alumnes (RALC) es mantingui actualitzat durant tot el procés. Les altes i baixes dels registres de matrícules dels alumnes s’hauran de fer al RALC i el temps de sincronització amb l’aplicació informàtica d’avaluació serà de 4 hores. Qualsevol incidència relacionada amb el RALC, s’ha d’adreçar al SAU.

Durant aquest procés els centres educatius han de fer diverses actuacions d'acord amb el calendari següent: 

Calendari Actuacions
Abans del 20 de febrer de 2017
 • Especificar en el RALC els alumnes que tenen necessitats específiques de suport educatiu (NESE) i els motius que les generen
Del 20 de febrer al 3 de març de 2017
 • verificar la càrrega d’alumnes que s’ha fet des de la base de dades del Departament
 • assignar alumnes a grups
 • proposar professors aplicadors i correctors
Del 18 al 25 d'abril de 2017
 • rebre i custodiar les proves
Del 2 al 5 de maig de 2017
 
 • extreure les llistes de control dels alumnes per realitzar les proves
4 i 5 de maig de 2017
 • introduir les possibles incidències referides a l'assignació de codis contingents i absències
4 i 5 de maig de 2017
 • aplicar les proves
  4 de maig: matemàtiques i llengua catalana ( i, si escau, aranès)
  5 de maig: llengua estrangera (anglès i/o francès) i llengua castellana
A partir del 13 de juny de 2017
 • descarregar els informes de centre i els informes dels alumnes que s'han de lliurar a les famílies
Del 19 al 23 de juny de 2017
 • revisar les proves corregides manualment a la seu de la comissió
 • tramitar les reclamacions
Del 26 al 30 de juny de 2017
 • recollir les proves corregides manualment a la seu de la comissió
A partir del 2 d’octubre de 2017
 • descarregar la informació de cada ítem, amb els percentatges d’encerts obtinguts pel conjunt d’alumnes del centre. 

 

 

Alumnes que han de fer la prova

Els alumnes de sisè curs d’educació primària de tots els centres educatius tenen el dret i el deure de fer aquesta prova.

No obstant això, el centre educatiu pot proposar les exempcions que s’estableixen a la Resolució en els casos següents:

 • Alumnes d’incorporació tardana que han accedit al sistema educatiu català en els dos darrers anys i que no tenen un coneixement suficient de les llengües de la prova.
 • Alumnes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials que repercuteixen en desfasaments greus de l’aprenentatge. Si cal valorar algun d’aquests casos, es tindran en compte els informes de les necessitats educatives d’aquests alumnes.
 • Alumnes amb malaltia prolongada que no poden assistir al centre. 

El centre pot proposar que els alumnes que reuneixen alguna d’aquestes circumstàncies estiguin exclosos de fer la prova, o bé que facin alguna o totes les proves, amb correcció interna o externa.

La correcció interna es recomana quan els alumnes tenen alguna discapacitat que els impedeix fer la prova en condicions ordinàries, però que poden fer-la en condicions adaptades. Es pot tenir així una valoració més qualitativa i que s’adapti a les seves circumstàncies.

El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu adapta l'aplicació de les proves per als alumnes amb dèficits visuals o auditius que disposin d'un pla individualitzat d'atenció educativa.

A proposta del director del centre, els alumnes amb discapacitat auditiva o visual, TDAH o dislèxia diagnosticades tindran fins a 15 minuts addicionals per fer cadascuna de les proves.
 

 

Proves

Horari  

 Dia  Horari  Proves
 Dijous 4 de maig
 
 
de 9.00 a 10.00 h Matemàtiques
de 10.00 a 11.00 h Llengua catalana
d'11.00 a 11.30 h Descans
d'11.30 a 12.30 h Aranès (a l'Aran)
 Divendres 5 de maig
 
de 9.00 a 10.15 h Llengua estrangera (anglès o francès)
de 10.15 a 11.15 h Llengua castellana

 

Sistema de resposta 

Les respostes a les preguntes tancades es marquen al full de respostes.

Cal tenir en compte:

 • En les proves de catalanà i castellà (i aranès), el dictat s’ha de contestar directament al quadern. La redacció també s’ha de fer al quadern.
 • En la prova de llengua estrangera es recomana que les activitats de comprensió oral es contestin primer al quadern i que després es passin les respostes al full de respostes. La redacció també s’ha de fer al quadern.
 • En la prova de matemàtiques s’han de contestar tres preguntes al quadern. Aquestes tres preguntes estan convenientment indicades tant al quadern com al full de respostes. 

 

Informe de resultats per a famílies d'alumnes amb procés de correcció interna

En aquesta taula es troben disponibles els criteris de correcció i les proves corregides, per tal que els puguin aplicar els professors encarregats de la correcció interna, així com el model d'informe per a les famílies.
 

Criteris de correcció

Matemàtiques - 114kb
Català, castellà i aranès - 300kb
Anglès - 200kb
Francès - 208kb

Fulls de respostes
Castellà - 113kb
Anglès - 81kb
Francès - 81kb
Català - 100kb
Aranès - 99kb
Matemàtiques - 110kb
Informe per a les famílies

Model d'informe per a famílies d'alumnes avaluats amb correcció interna - 272kb

 

Comissions d'aplicació 

Per aplicar les proves es constitueixen comissions que han d'exercir les seves funcions en els centres d'una unitat territorial determinada. Aquestes comissions estan formades per:

 • president: un inspector d’educació.
 • secretari: un professional dels serveis educatius de l'àmbit territorial de la comissió.
 • aplicadors externs: professors que apliquen les proves en un centre diferent d’aquell on presten serveis. Una part dels professors també exerceix com a corrector.

Els directors són els responsables d'aplicar la prova en el seu centre i, en especial, de proposar els alumnes que han de fer la prova i els professors que han d’aplicar-la i corregir-la. 
 

Assignació de centres a comissions

Serveis Territorials al Baix Llobregat - 120kb
Serveis Territorials al Barcelona Comarques - 124kb
Serveis Territorials a la Catalunya Central - 118kb
Serveis Territorials a Girona - 134kb
Serveis Territorials a Lleida - 118kb
Serveis Territorials a Maresme-Vallès Oriental - 127kb
Serveis Territorials a Tarragona - 119kb
Serveis Territorials a Terres de l'Ebre - 85kb
Serveis Territorials al Vallès Occidental - 125kb
Consorci d'Educació de Barcelona - 208kb  

 

Consultes i incidències

 • Per a consultes sobre l'aplicació informàtica, llistes d'alumnes o incidències diverses cal d'adreçar-se al SAU.
 • Per a incidències sorgides durant el procés general de les proves cal d'adreçar-se al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu: prova_sise.ensenyament@gencat.cat
 • Els presidents de les comissions han d'adreçar les consultes sobre temes relacionats amb la gestió de les comissions a la Subdirecció General d'Inspecció d'Educació: inspeccio_sgie.educacio@gencat.cat

 

Normativa

Resolució ENS/111/2017, de 26 de gener, per la qual s'aproven les directrius per dur a terme la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària i es convoca la prova per al curs 2016-2017.

 

Més informació

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats