Menú d'eines

Cercador

20 d'octubre de 2017


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Avaluació de quart d'ESO

avaluació ESOLa prova de quart d'ESO avalua les competències i coneixements bàsics que els alumnes han d'haver adquirit en competència comunicativa lingüística, en competència cientificotecnològica i en competència matemàtica. Aquesta prova externa, elaborada i organitzada pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, té un caràcter informatiu, formatiu i orientador per a l’alumnat, les famílies i els centres, i vol ser una eina per impulsar la millora global del sistema educatiu català.
 

 

Procediment i calendari

Per tal d’assegurar el correcte funcionament de l’aplicació informàtica d’avaluació, és molt important que el registre d’alumnes (RALC) es mantingui actualitzat durant tot el procés. Les altes i baixes dels registres de matrícules dels alumnes s’hauran de fer al RALC i el temps de sincronització amb l’aplicació informàtica d’avaluació serà de 4 hores. Qualsevol incidència relacionada amb el RALC, s’ha d’adreçar al SAU.

Durant aquest procés els centres educatius han de fer diverses actuacions d'acord amb el calendari següent:

 

Calendari

Actuacions

Fins al 30 de novembre de 2016
 • Especificar en el RALC els alumnes que tenen necessitats específiques de suport educatiu (NESE) i els motius que les generen
Del 28 de novembre al 9 de desembre de 2016
 • verificar la càrrega d’alumnes que s’ha fet des de la base de dades del Departament
 • assignar alumnes a grups
 • proposar professors aplicadors i correctors
Del 6 al 10 de febrer de 2017
 • rebre i custodiar les proves
A partir del 13 de febrer de 2017
 
 • extreure les llistes de control dels alumnes per fer les proves
Del 14 al 17 de febrer de 2017
 • introduir les incidències d'assignació de codis contingents, baixes i absències
14 i 15 de febrer de 2017
 • aplicar les proves
  - 14 de febrer: matemàtiques, llengua castellana i llengua catalana
  - 15 de febrer: llengua estrangera (anglès, francès i/o alemany), cientificotecnològica, i, si s’escau, aranès
A partir del 18 d’abril de 2017
 •  descarregar els informes de centre i els informes dels alumnes que s'han de lliurar a les famílies
Del 24 al 28 d’abril de 2017
 • revisar les proves corregides manualment a la seu de la comissió
 • tramitar les reclamacions
De l’1 al 5 de maig de 2017
 • recollir les proves corregides manualment a la seu de la comissió
A partir del 15 de setembre de 2017
 • descarregar la informació de cada ítem, amb els percentatges d’encerts obtinguts pel conjunt d’alumnes del centre

 

 

Alumnes que han de fer la prova

Els alumnes de quart curs d'ESO de tots els centres educatius tenen el dret i el deure de fer aquesta prova. No obstant això, el centre educatiu pot proposar les exempcions que s’estableixen a la Resolució en els casos següents:

 • Alumnes nouvinguts que procedeixen d'un país estranger, que s'han incorporat al sistema educatiu català en els dos darrers anys i que no tenen un coneixement suficient de les llengües de la prova.
 • Alumnes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials que repercuteixen en desfasaments greus de l’aprenentatge. Si cal valorar algun d’aquests casos, es tindran en compte els informes de les necessitats educatives d’aquests alumnes.
 • Alumnes que, per malaltia prolongada o per situacions administratives o jurídiques, no puguin assistir al centre.

Per als alumnes que reuneixen alguna d’aquestes circumstàncies, el centre pot proposar que estiguin exclosos de fer la prova, o bé que facin alguna o totes les proves, amb correcció interna o externa.

La correcció interna es recomana quan els alumnes tenen alguna discapacitat que els impedeix fer la prova en condicions ordinàries, però que poden fer-la en condicions adaptades. Es pot tenir així una valoració més qualitativa i que s’adapti a les seves circumstàncies.

El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu adapta l'aplicació de les proves per als alumnes amb dèficits visuals o auditius que disposin d'un pla individualitzat d'atenció educativa.

A proposta del director del centre, els alumnes amb discapacitat auditiva o visual, TDAH o dislèxia tindran 15 minuts addicionals per fer cadascuna de les proves.
 

Descarregueu-vos el document amb la informació per a l'estudiant

 

 

Proves

 

Horari  

Dia

Horari

Proves

 Dimarts 14 de febrer de 2017
 
 
 de 9.00 a 10.00 h  Matemàtiques
 de 10.00 a 11.00 h  Llengua castellana
 d'11.00 a 11.30 h  Descans
 d'11.30 a 12.30 h  Llengua catalana
 Dimecres 15 de febrer de 2017
 
 
 de 9.00 a 10.15 h  Llengua estrangera (anglès, francès o alemany)
 de 10.15 a 11.30 h  Cientificotecnològica
 d'11.30 a 12.00 h  Descans
 de 12.00 a 13.00 h  Aranès (a l'Aran)

 

Sistema de resposta

Per agilitar el procés de correcció dels quaderns de la prova, s’ha introduït un nou sistema de resposta, des del curs 2014 - 2015. Les respostes a les preguntes tancades ja no es marquen al quadern de la prova, sinó en un full de respostes.

Cal tenir en compte que:

 • en les proves de català, castellà i aranès s’ha de fer la redacció al quadern. La redacció no es comptabilitza per línies, sinó per paraules; s'han d'escriure un mínim de 125;
 • en la prova de llengua estrangera, cal tenir present que només hi ha una redacció, que ha de contenir entre 80 i 95 paraules i que s’ha de fer al quadern. Es recomana que les activitats de comprensió oral es contestin primer al quadern i que després es passin les respostes al full de respostes;
 • en la prova de matemàtiques s’han de contestar tres preguntes al quadern, que estan convenientment indicades tant al quadern com al full de respostes;
 • en la prova cientificotecnològica s’han de contestar quatre preguntes al quadern, que estan convenientment indicades tant al quadern com al full de respostes.

Per facilitar que els alumnes es familiaritzin amb el nou model, es poden utilitzar les proves d’altres cursos, convenientment adaptades, que es trobaran al web del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.

 

Informe de resultats per a famílies d'alumnes amb procés de correcció interna

En aquesta taula es troben disponibles els criteris de correcció i el model d'informe per a les famílies, per tal que els puguin aplicar els professors encarregats de la correcció interna.
 

Criteris de correcció
Català, castellà i aranès - 929kb
Matemàtiques - 303kb
Cientificotecnològica - 291kb
Anglès - 248kb
Francès - 210kb
Alemany - 224kb
Informe per a les famílies
Model d'informe de correcció interna - 130kb

  

 

Comissions d'aplicació

Per aplicar les proves es constitueixen comissions que han d'exercir les seves funcions en els centres d'una unitat territorial determinada. Aquestes comissions estan formades per:

 • un president: un inspector d’educació.
 • un secretari: un professional dels serveis educatius de l'àmbit territorial de la comissió.
 • aplicadors externs: professors d’educació secundària obligatòria que apliquen les proves en un centre diferent d’aquell on presten serveis. Una part dels professors també exerceix com a corrector.

Els directors són els responsables d'aplicar la prova en el seu centre i, en especial, de fer la proposta dels alumnes que han de fer la prova i la dels professors que han d’aplicar-la i corregir-la.

 

Assignació de centres a comissions

Serveis Territorials al Baix Llobregat -84kb
Serveis Territorials a Barcelona Comarques -86kb
Serveis Territorials a la Catalunya Central -80kb
Serveis Territorials a Girona -82kb
Serveis Territorials a Lleida -77kb
Serveis Territorials al Maresme Vallès Oriental -88kb
Serveis Territorials a Tarragona -80kb
Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre -70kb
Serveis Territorials al Vallès Occidental -87kb
Consorci d'Educació de Barcelona - 86kb 

 

Consultes i incidències

Per a consultes sobre l'aplicació informàtica, llistes d'alumnes o incidències diverses cal adreçar-se al SAU.

Per a incidencies sorgides durant el procés general de les proves cal d'adreçar-se al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu: prova_quarteso_csa.ensenyament@gencat.cat

Els presidents de les comissions han d'adreçar les consultes sobre temes relacionats amb la gestió de les comissions a la Subdirecció General de la Inspecció d'Educació: inspeccio_sgie.educacio@gencat.cat

 

Normativa

Resolució ENS/2319/2016, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2016-2017.


 

Més informació

 

Avaluació de quart d'ESO

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats