•  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Avaluació diagnòstica d'educació primària

Avaluació diagnòsticaEs convoca la prova d'avaluació diagnòstica de primària, centrada en les competències bàsiques del currículum. Aquesta prova, elaborada i organitzada pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, té caràcter orientador i formatiu per als centres. Avalua l’assoliment de la competència comunicativa lingüística i de la competència matemàtica a la meitat del tercer curs de l’educació primària.

Per tal de proporcionar als centres un instrument homogeni de mesura, l’elaboració de les proves i les pautes per aplicar-les i corregir-les són externes. Però l’aplicació, la correcció i l’anàlisi de resultats són a càrrec dels equips docents dels centres.

El temps previst per a l’aplicació de cada una de les proves és de 50 minuts, tot i que el centre pot decidir augmentar aquesta previsió. El centre decideix els dies concrets en què es fan aquestes proves, dins de la quinzena prevista. Tots els grups han de fer la mateixa prova simultàniament.

 

Procediment i calendari

Durant aquest procés els centres educatius han d'accedir a l'aplicació informàtica per tal de realitzar diverses actuacions d'acord amb el calendari següent:

 

Calendari

Actuacions

A partir del 6 de febrer de 2017
  • verificar la llista d’alumnes que s’ha fet des de la base de dades del Departament.
  • fer l’assignació d’alumnes a grups.

Del 28 de febrer al 13 de març de 2017
 
  • descarregar les proves des de l’aplicació informàtica.
  • aplicar les proves

Del 28 de febrer al 5 d’abril de 2017

  • introduir els resultats a l’aplicació informàtica.

Del 30 de març al 28 d’abril de 2017

  • descarregar els informes de grup i de centre.


 

Consultes i incidències

Totes les consultes sobre l'aplicació informàtica, llistes d'alumnat o incidències diverses s'han d'adreçar al SAU.

Les incidències sorgides durant el procés general de les proves s'han d'adreçar a adiagnostica_primaria.ensenyament@gencat.cat.

 

Normativa

 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009)

 

Més informació

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats