Menú d'eines

Cercador

23 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Preinscripció

Formació professional

Els alumnes que cursen segon de batxillerat i no l’han superat en la convocatòria ordinària, poden participar en el procés de preinscripció i matrícula als cicles de grau superior d’FP?

 Sí que poden participar. Han d’acreditar la superació del batxillerat durant el període de reclamacions a la llista amb el barem provisional amb la presentació del certificat amb la qualificació obtinguda.

Les persones que únicament tenen un títol de tècnic de formació professional, poden participar en el procés de preinscripció i matrícula als cicles de grau superior d’FP?

 Sí poden participar, tant si provenen d’un cicle de grau mitjà afí al cicle de grau superior a què volen accedir com si no.

Els que finalitzin el cicle aquest curs, també poden participar i han d’acreditar la superació del cicle de grau mitjà durant el període de reclamacions a la llista amb el barem provisional, amb la presentació del certificat amb la qualificació obtinguda.

A qui va destinat el segon període d’admissió als cicles grau mitjà d’FP de setembre?

 Als que s’hagin preinscrit a aquests cicles el mes de maig i no se’ls ha assignat plaça.

Criteris de preinscripció

Com es validen els criteris a la GEDAC?

És molt important tenir en compte que, per a cadascun dels criteris, el centre ha de fer dos tipus de marcatge:

  1. marcar el que ha indicat l’alumne a la seva sol·licitud de preinscripció al bloc “Al·legat per l’alumne/a”;
     
  2. cal comprovar amb els documents presentats si es compleix el criteri al·legat (i per tant s’ha de tenir en compte per a l’assignació), o bé no es compleix (i en conseqüència no es poden concedir els punts corresponents). Segons el resultat de la comprovació, cal marcar al bloc “Validat pel centre” la casella corresponent (Si o No).
    Només els criteris validats es tenen en compte per al càlcul de la puntuació i per als criteris d’assignació.
  3. en alguns ensenyaments s’ha de tenir present que hi ha validació automàtica de criteris.

 

Com s'aplica el criteri de germans al centre?

Si un alumne sol·licitant té un germà o germana escolaritzat, és a dir, matriculat i assistint al centre en el moment de la preinscripció, en qualsevol dels ensenyaments que el centre imparteixi, inclòs el 1r cicle d’educació infantil, se li han de comptar els punts per germans al centre.

En el cas de centres adscrits, només es tindran els punts per germans  si l'alumne té un germà o germana escolaritzat en un centre que tingui la consideració de centre únic amb el centre on se sol·licita la plaça. Es considera que és un “centre únic” l’escola pública d’infantil i primària i l’institut a què està adscrita quan l'escola només està adscrita a aquest institut.

Es consideren germans els fills no comuns d'una parella?

Els fills no comuns de parelles estables que formen una família reconstituïda i viuen en el nucli familiar es consideren germans a l'efecte d’aplicar el criteri general de barem de germans al centre.
 

Quan es considera que una parella és estable?

Es considera que una parella és estable si està casada, està inscrita en el registre de parelles de fet o conviu des de fa un mínim de 2 anys. S’ha d'acreditar, respectivament, amb el llibre de família, el certificat d’inscripció al registre de parelles de fet o el certificat de convivència històric on es constati que la parella conviu des de fa un mínim de 2 anys.

Els progenitors han de tenir la guarda i custòdia dels fills no comuns i aquests han de conviure amb la parella. La filiació s’ha d'acreditar amb el llibre de família, la guarda i custòdia amb el conveni regulador de la separació o del divorci i la convivència amb la parella amb un certificat de convivència.

 

Quan es considera que una família és monoparental?

La condició de família monoparental s’acredita amb el carnet corresponent vigent, expedit pel Departament de Benestar i Família. En el cas que no se’n disposi, s’ha d'aportar el certificat provisional que el mateix Departament expedeix quan el carnet està en tràmit.

La sol·licitud del carnet de família monoparental no serveix per acreditar aquesta condició.

 

Quina nota ha de gravar el centre si l’alumne no n’ha al·legat cap?

Cal que l’alumne indiqui al formulari (tant en paper com el de suport informàtic i electrònic) quina és la nota que al·lega com a requisit d’accés. Si, malgrat tot, l’alumne no ha posat cap nota a la sol·licitud i/o no s'ha pogut recuperar, el centre ha de gravar a la casella “nota al·legada per l’alumne” la qualificació ‘0’.

Cal gravar com a validada la nota que s’acrediti documentalment (veure la pregunta Com s’ha de validar la qualificació de la prova d’accés als cicles? per al cas de les proves d’accés a cicles).
 

Com s’ha de validar la qualificació de la prova d’accés als cicles?

 Si l’alumne ha fet les proves d’accés a Catalunya des de l’any 2011, el Departament fa un creuament de dades amb l’aplicació de gestió les proves i incorpora la nota a GEDAC abans de la llista de barem provisional.

Si les qualificacions no s’han pogut obtenir, a la llista de barem provisional no consta cap nota. En aquest cas, l’alumne ha de presentar, dins el termini de reclamacions, el certificat on consti la qualificació, per tal que el centre pugui gravar la nota com a validada.

 Data d'actualització: 28 de febrer de 2019

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats