Menú d'eines

Cercador

25 d'abril de 2017


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Preinscripció

Com s'aplica el criteri de germans al centre?

Si un alumne sol·licitant té un germà o germana escolaritzat, és a dir, matriculat i assistint al centre en el moment de la preinscripció, en qualsevol dels ensenyaments que el centre imparteixi, inclòs el 1r cicle d’educació infantil, se li han de comptar els punts per germans al centre.

En el cas de centres adscrits, a diferència de l'any anterior, només es tindran els punts per germans  si l'alumne té un germà o germana escolaritzat en un centre que tingui la consideració de centre únic amb el centre on se sol·licita la plaça. Es considera que és un “centre únic” l’escola pública d’infantil i primària i l’institut a què està adscrita quan l'escola només està adscrita a aquest institut.

Es consideren germans els fills no comuns d'una parella?

Els fills no comuns de parelles estables que formen una família reconstituïda i viuen en el nucli familiar es consideren germans a l'efecte d’aplicar el criteri general de barem de germans al centre.
 

Quan es considera que una parella és estable?

Es considera que una parella és estable si està casada, està inscrita en el registre de parelles de fet o conviu des de fa un mínim de 2 anys. S’ha d'acreditar, respectivament, amb el llibre de família, el certificat d’inscripció al registre de parelles de fet o el certificat de convivència històric on es constati que la parella conviu des de fa un mínim de 2 anys.

Els progenitors han de tenir la guarda i custòdia dels fills no comuns i aquests han de conviure amb la parella. La filiació s’ha d'acreditar amb el llibre de família, la guarda i custòdia amb el conveni regulador de la separació o del divorci i la convivència amb la parella amb un certificat de convivència.

 

Quan es considera que una família és monoparental?

La condició de família monoparental s’acredita amb el carnet corresponent vigent, expedit pel Departament de Benestar i Família. En el cas que no se’n disposi, s’ha d'aportar el certificat provisional que el mateix Departament expedeix quan el carnet està en tràmit.

La sol·licitud del carnet de família monoparental no serveix per acreditar aquesta condició.

 

Com s'aplica el criteri de pares, tutors o germans exalumnes del centre en el cas de fusió, absorció, transformació o integració de centres?

En el cas de fusió, absorció, transformació o integració de centres, si els familiars són exalumnes del centre inicial, l’alumne sol·licitant tindrà puntuació si demana plaça en el centre resultant. Es troben en aquest cas les escoles privades que es van integrar a la xarxa de centres docents públics mitjançant el Decret 206/1988, de 16 de juliol. (DOGC 24.8.1988) i altres decrets d’acord amb la Llei 14/1983, de 14 de juliol, reguladora del procés d’integració a la xarxa de centres docents públics de diverses escoles privades.

En cap cas s’aplicarà aquest concepte quan el familiar és exalumne d’un centre adscrit al qual es demana la plaça.
 

Com s'aplica el criteri de pares, tutors o germans exalumnes del centre en el cas de divisió o desagregació de centres?

En el cas de divisió o desagregació de centres, si els familiars són exalumnes del centre inicial, l’alumne sol·licitant tindrà puntuació si demana plaça en qualsevol dels centres resultants de la divisió o desagregació.

En cap cas s’aplicarà aquest concepte quan el familiar és exalumne d’un centre adscrit al qual es demana la plaça.
 

Com s'aplica el criteri de pares, tutors o germans exalumnes del centre en el cas d'extinció de centres?

En el cas d’extinció d’un centre, l’alumne sol·licitant no tindrà puntuació per aquest criteri, encara que els familiars en siguin exalumnes i hi hagi un altre centre que custodiï els expedients del centre extingit.

En cap cas s’aplicarà aquest concepte quan el familiar és exalumne d’un centre adscrit al qual es demana la plaça.
 

Com s'acredita la condició d'exalumne?

Per acreditar la condició d’exalumne, no és necessari demanar un certificat del centre. Cal que el sol·licitant informi de les dades de l’exalumne per tal que el centre pugui comprovar-ne la veracitat.
 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats