Menú d'eines

Cercador

17 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Disposicions normatives d'Educació al DOGC - 11/10/2019

Disposicions publicades al DOGC el 26 d'agost de 2019

Resolució EDU/2190/2019, de 22 de juliol, per la qual s'adjudiquen les beques de col·laboració en l'àmbit de les actuacions del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 1 d'agost de 2019

Ordre EDU/158/2019, de 26 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre ENS/198/2017, de 25 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2019-2020.

Resolució EDU/2139/2019, de 26 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Addenda de modificació del Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i el Consell Comarcal del Moianès relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Resolució EDU/2140/2019, de 22 de juliol, per la qual s'obre procediment de convocatòria pública de concessió de subvencions a associacions, fundacions i organitzacions professionals d'ensenyants i col·legis professionals, destinades a la realització de les escoles d'estiu a Catalunya adreçades únicament al professorat d'àmbit no universitari per a l'any 2019 (ref. BDNS 468185).

 

Disposicions publicades al DOGC el 23 de juliol de 2019

Resolució EDU/2000/2019, de 17 de juliol, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica de pràctiques del màster universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes en Centres Educatius i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius que imparteixen ensenyaments secundaris interessats a formar-ne part a partir del curs 2019-2020.

 

Disposicions publicades al DOGC el 19 de juliol de 2019

Resolució PRE/1963/2019, de 12 de juliol, d'ampliació del termini d'execució de les accions que estableix la Resolució PRE/2920/2018, d'11 de desembre, per la qual s'obre convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral i de vies no formals de formació, per a l'any 2018, i se n'estableixen les bases. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 17 de juliol de 2019

Ordre EDU/139/2019, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d'arts plàstiques i disseny impartits en les escoles d'art de la seva titularitat, del curs 2017-2018.

Resolució EDU/1938/2019, de 12 de juliol, per la qual es modifiquen els concerts educatius dels centres privats d'educació especial. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 16 de juliol de 2019

Resolució EDU/1929/2019, de 9 de juliol, per la qual es modifica l'annex 2 de la Resolució EDU/1686/2019, de 18 de juny (DOGC núm. 7904, de 26.6.2019) per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior. 

 

Disposicions publicades al DOGC l'11 de juliol de 2019

Ordre EDU/130/2019, de 4 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions a associacions, fundacions, organitzacions professionals d'ensenyants i col·legis professionals, destinades a la realització de les escoles d'estiu a Catalunya adreçades únicament al professorat d'àmbit no universitari per a l'any 2019.

Resolució EDU/1883/2019, de 4 de juliol, per la qual es deixa sense efectes la Resolució EDU/190/2019, de 30 de gener, publicada al DOGC núm. 7804, de 6.2.2019, i es dona publicitat a l'Addenda de modificació del Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i el Consell Comarcal del Maresme relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Resolució EDU/1884/2019, de 4 de juliol, de modificació de la Resolució ENS/1629/2018, d'11 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats convocat per la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 10 de juliol de 2019

Resolució EDU/1860/2019, de 3 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EDU/1360/2019, de 16 de maig, per la qual es fa pública la composició de les comissions de selecció del concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 9 de juliol de 2019

Resolució EDU/1835/2019, de 4 de juliol, de convocatòria de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix de la categoria professional de tècnic/a especialista, educació infantil, del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (convocatòria núm. LEN/003/19). 

 

Disposicions publicades al DOGC el 8 de juliol de 2019

Resolució EDU/1858/2019, de 5 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EDU/1528/2019, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per participar en diversos programes d'innovació pedagògica creats pel Departament d'Educació. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 5 de juliol de 2019

Resolució EDU/1798/2019, de 27 de juny, per la qual es resolen les sol·licituds de centres privats per acollir-se al règim de concerts educatius, per als ensenyaments postobligatoris.

Resolució EDU/1799/2019, de 28 de juny, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció, per al curs 2019-2020, al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 4 de juliol de 2019

Resolució EDU/1787/2019, de 27 de juny, de delegació de competències de la directora dels Serveis Territorials del Departament d'Educació a Barcelona Comarques en les persones titulars de la Direcció de diversos centres educatius.

Resolució EDU/1788/2019, de 26 de juny, per la qual es deixa sense efecte la Resolució EDU/1076/2019, de 24 d'abril, per la qual s'actualitza l'organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 2 de juliol de 2019

Resolució EDU/1753/2019, de 21 de juny, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció per al curs 2019-2020 (ref. BDNS 464021). 

 

Disposicions publicades al DOGC l'1 de juliol de 2019

Ordre EDU/124/2019, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament dels conservatoris de música de la seva titularitat, del curs 2017-2018.

Ordre EDU/125/2019, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2017-2018.

Ordre EDU/126/2019, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2017-2018.

Resolució EDU/1740/2019, de 21 de juny, per la qual es modifica la Resolució ENS/1465/2014, de 19 de juny, per la qual s'estableix el procediment d'autorització dels centres de formació de persones adultes de titularitat pública que no depenen del Departament d'Ensenyament a impartir amb reconeixement els ensenyaments de llengües i els de competència digital. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 28 de juny de 2019

Resolució EDU/1721/2019, de 20 de juny, per la qual es fa pública la relació de centres educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció en el curs 2019-2020.

Resolució EDU/1722/2019, de 20 de juny, per la qual es dona publicitat dels centres que, en el curs acadèmic 2018-2019, han dut a terme formació en alternança simple o dual i formació en alternança en entorn laboral, en els ensenyaments de formació professional inicial.

Resolució EDU/1723/2019, de 19 de juny, per la qual es modifica l'annex de la Resolució ENS/1435/2015, de 19 de juny, de la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits en els ensenyaments professionals a distància.

Resolució EDU/1724/2019, de 19 de juny, per la qual es resol la convocatòria per a la selecció de centres educatius que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2019-2020, en el Projecte de qualitat i millora contínua. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 26 de juny de 2019

Resolució EDU/1686/2019, de 18 de juny, per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior.

Resolució EDU/1690/2019, de 18 de juny, per la qual s'eleva a definitiva la Resolució EDU/737/2019, de 21 de març, per la qual s'aproven amb caràcter provisional les modificacions dels concerts educatius dels centres privats per als ensenyaments obligatoris i d'educació infantil de segon cicle. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 14 de juny de 2019

Correcció d'errades a la Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2019-2020 (DOGC núm. 7821, d'1.3.2019). 

 

Disposicions publicades al DOGC el 7 de juny de 2019

Resolució EDU/1528/2019, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per participar en diversos programes d'innovació pedagògica creats pel Departament d'Educació.

 

Disposicions publicades al DOGC el 4 de juny de 2019

Resolució EDU/1512/2019, de 30 de maig, per la qual s'autoritza determinats centres educatius a impartir el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat.

 

Disposicions publicades al DOGC el 3 de juny de 2019

Resolució EDU/1490/2019, de 29 de maig, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica "araArt”.

 

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats