Menú d'eines

Cercador

18 de febrer de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Disposicions normatives d'Ensenyament al DOGC - març-maig - 14/06/2019

Disposicions publicades al DOGC el 14 de juny de 2019

Correcció d'errades a la Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2019-2020 (DOGC núm. 7821, d'1.3.2019). 

 

Disposicions publicades al DOGC el 31 de maig de 2019

Resolució EDU/1464/2019, de 27 de maig, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica mòbils.edu. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 28 de maig de 2019

Resolució EDU/1423/2019, de 22 de maig, per la qual es modifica la Resolució EDU/879/2019, de 2 d'abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2019-2020. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 23 de maig de 2019

Ordre EDU/104/2019, de 16 de maig, per la qual es modifica l'Ordre ENS/157/2017, de 14 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius per al desenvolupament de programes de formació i inserció el curs 2019-2020.

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i inserció. 

Resolució EDU/1360/2019, de 16 de maig, per la qual es fa pública la composició de les comissions de selecció del concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener.

Resolució EDU/1361/2019, de 16 de maig, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.  

 

Disposicions publicades al DOGC el 22 de maig de 2019

Resolució EDU/1339/2019, de 16 de maig, per la qual es deixa sense efectes la publicació al DOGC núm. 7831, de 15.3.2019, de la Resolució EDU/608/2019, de 5 de març, i es dona publicitat a l'Addenda de modificació del Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i el Consell Comarcal del Vallès Occidental relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Resolució EDU/1340/2019, de 16 de maig, per la qual es resol la convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, per al curs 2018-2019 (ref. BDNS 410190).  

 

Disposicions publicades al DOGC el 16 de maig de 2019

Resolució EDU/1325/2019, de 9 de maig, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions destinades al finançament d'activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes de centres educatius no universitaris, realitzades durant l'any 2018 (ref. BDNS 455112). 

 

Disposicions publicades al DOGC el 16 de maig de 2019

Resolució EDU/1259/2019, de 7 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2019 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 8 de maig de 2019

Resolució EDU/1190/2019, de 2 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública de selecció de centres educatius que vulguin formar part del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments a partir del curs 2019-2020.

Resolució EDU/1191/2019, de 2 de maig, per la qual s'estableixen els criteris de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius i s'estableix el procés d'autorització i modificació d'oferta d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Educació. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 6 de maig de 2019

RESOLUCIÓ EDU/1152/2019, de 29 d'abril, per la qual es resol amb caràcter provisional la modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris.

 

Disposicions publicades al DOGC el 3 de maig de 2019

Resolució EDU/1128/2019, de 26 d'abril, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 2 de maig de 2019

Resolució EDU/1113/2019, de 25 d'abril, per la qual es resol la convocatòria pública per a la concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2018-2019 (ref. BDNS 410188). 

 

Disposicions publicades al DOGC el 30 d'abril de 2019

Resolució EDU/1102/2019, de 24 d'abril, de modificació de la Resolució EDU/352/2019, de 14 de febrer, per la qual es traslladen diversos centres educatius públics. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 29 d'abril de 2019

Resolució EDU/1076/2019, de 24 d'abril, per la qual s'actualitza l'organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.

Resolució EDU/1079/2019, de 23 d'abril, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció, per al curs 2019-2020, als ensenyaments del Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat lleu o moderada. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 25 d'abril de 2019

Resolució EDU/1041/2019, de 15 d'abril, per la qual es modifica l'admissió de l'alumnat i els requisits d'accés als cursos de nivell Avançat C1 a les escoles oficials d'idiomes, s'estableixen les escoles oficials d'idiomes que imparteixen els cursos d'actualització i especialització equivalents al nivell Avançat C2 per al perfeccionament de competències en els estudis d'anglès a partir del curs escolar 2019-2020, es determinen els criteris prioritaris en l'admissió als cursos de nivell Avançat C2, i el calendari de preinscripció i matrícula als ensenyaments de nivell Avançat C2 per al curs 2019-2020. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 16 d'abril de 2019

Resolució EDU/949/2019, de 9 d'abril, per la qual s'adapten diversos nomenaments a l'estructura del Departament d'Educació. 

 

Disposicions publicades al DOGC l '11 d'abril de 2019

Resolució EDU/878/2019, de 2 d'abril, per la qual es modifica la Resolució EDU/624/2019, d'11 de març, per la qual es dona publicitat als centres participants en el programa d'innovació pedagògica "Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües" amb dret a certificació.

Resolució EDU/879/2019, de 2 d'abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2019-2020.

Resolució EDU/880/2019, de 4 d'abril, per la qual es modifica la Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2019-2020. 

 

Disposicions publicades al DOGC l '1 d'abril de 2019

 Ordre EDU/56/2019, de 26 de març, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2019-2020 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

 

Disposicions publicades al DOGC el 29 de març de 2019

Resolució EDU/777/2019, de 26 de març, d'avocació i delegació de competències de la persona titular del Departament d'Educació. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 21 de març de 2019

Acord GOV/44/2019, de 19 de març, pel qual s'actualitza la programació de l'oferta educativa. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 20 de març de 2019

RESOLUCIÓ EDU/646/2019, de 13 de març, per la qual es dona publicitat als centres participants en el programa d'innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries, amb dret a certificació.  

 

Disposicions publicades al DOGC el 18 de març de 2019

Resolució EDU/621/2019, d'11 de març, per la qual s'autoritza la modificació de la denominació específica de diversos centres educatius privats.

Resolució EDU/624/2019, d'11 de març, per la qual es dona publicitat als centres participants en el programa d'innovació pedagògica "Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües" amb dret a certificació.

Resolució EDU/620/2019, de 13 de març, per la qual es modifica la Resolució ENS/2611/2018, de 6 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents específics amb perfil professional de competència digital docent, en centres públics dependents del Departament d'Ensenyament. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 12 de març de 2019

Resolució EDU/551/2019, de 28 de febrer, per la qual es convoca concurs per a la selecció de centres públics que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2019-2020, en el Projecte de qualitat i millora contínua. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 7 de març de 2019

Resolució EDU/516/2019, de 27 de febrer, per la qual es convoca la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau mitjà del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica d'animació en circ i al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en arts del circ, corresponent al curs 2019-2020.

Resolució EDU/517/2019, de 28 de febrer, per la qual es convoca la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral, corresponent al curs 2019-2020.

Resolució EDU/528/2019, de 5 de març, per la qual es modifica la Resolució ENS/2652/2018, de 8 de novembre, per la qual es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2019. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 5 de març de 2019

Resolució EDU/495/2019, de 26 de febrer, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social, per al curs 2017-2018 (ref. BDNS 410195).

 

Disposicions publicades al DOGC el 4 de març de 2019

Resolució EDU/469/2019, de 21 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d'Educació al Vallès Occidental, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Resolució EDU/470/2019, de 19 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d'Educació a les Terres de l'Ebre, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Resolució EDU/471/2019, de 20 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d'Educació a Tarragona, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Resolució EDU/472/2019, de 20 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d'Educació al Maresme - Vallès Oriental, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Resolució EDU/473/2019, de 20 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d'Educació a Lleida, per al curs 2019-2020, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Resolució EDU/474/2019, de 21 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d'Educació a Girona, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Resolució EDU/475/2019, de 19 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Barcelona Comarques, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Resolució EDU/476/2019, de 22 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials a la Catalunya Central, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Resolució EDU/477/2019, de 19 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d'Educació al Baix Llobregat, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes. 

 

Disposicions publicades al DOGC l'1 de març de 2019

RESOLUCIÓ EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2019-2020. 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats