Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC núm. 2548 - 31/12/1997PREÀMBUL

La doctrina constitucional ha definit el contingut de les lleis de pressupostos establint que aquestes lleis tenen un contingut mínim indispensable, relatiu a les previsions d'ingressos i a l'aprovació de les despeses, i també hi pot haver un contingut possible, on es poden incloure matèries diferents a les indispensables, sempre que guardin relació directa amb les despeses i els ingressos o amb els criteris de política econòmica general. Això no obstant, hi ha altres disposicions que, sense tenir una relació directa amb les despeses i els ingressos o amb els criteris de política econòmica general, mantenen una certa relació de complementarietat amb les disposicions pressupostàries, en la mesura que són necessàries o permeten, en ocasions fins i tot modificant substancialment lleis anteriors, el compliment de les disposicions pressupostàries que, per llur pròpia naturalesa, tenen caràcter i vigència temporal. Per aquest motiu, s'adopta aquesta Llei de mesures administratives i d'organització, que s'estructura en tres títols, referits, respectivament a personal, organització i sector públic i altres disposicions.

En matèria de personal, i a banda de sengles disposicions sobre la plantilla del cos d'interventors i l'homologació de retribucions del personal transferit pertanyent a l'escala de monitors d'Extensió Agrària, cal destacar la regulació del règim de promoció interna del Cos de Bombers, la de la jubilació forçosa per als funcionaris de l'esmentat Cos i per als funcionaris del Cos de Mossos d'Esquadra i la regulació de la integració del personal adscrit al Servei Català de la Salut i a les seves entitats.

En matèria d'organització, s'inclou la modificació dels objectius i la composició de la Junta de Govern de l'Entitat Autònoma Institució de les Lletres Catalanes, del Patronat de la Muntanya de Montserrat i de l'Institut Català de la Mediterrània d'Estudis i Cooperació. Quant al sector públic, s'hi incorpora una disposició específica d'encàrrec al Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya, SA, del projecte integral d'informatització dels Mossos d'Esquadra de la Generalitat i l'aprovació de la dissolució i l'autorització de liquidació de les societats Centre Català de Promoció i Reconversió Industrial, SA (Cecapri, SA) i Institut Català de Telemàtica Aplicada, SA.

Finalment, s'hi inclouen una sèrie de disposicions sobre diverses matèries, d'entre les quals cal destacar la que modifica el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, en el sentit d'adequar les regulacions de les despeses plurianuals al nou context normatiu pressupostari i de contractació de les administracions públiques en aquesta matèria.

TÍTOL I
Disposicions en matèria de personal

Article 1.Modificació de la Llei 16/1984, del 20 de març, de l'Estatut de la funció interventora.

La disposició addicional primera de la Llei 16/1984, del 20 de març, de l'Estatut de la funció interventora, queda redactada de la manera següent:


«La plantilla del Cos d'Interventors de la Generalitat es fixa en quaranta membres com a màxim, els quals poden actuar en qualsevol dels àmbits de l'Administració de la Generalitat, incloent-hi els serveis transferits de la Seguretat Social, d'acord amb el que disposa l'article 6.1 de la present Llei. Qualsevol modificació d'aquesta xifra ha d'ésser aprovada per llei».

Article 2.Homologació de retribucions de l'escala de monitor o monitora d'Extensió Agrària.

El personal transferit de l'Administració de l'Estat pertanyent a l'escala de monitor d'Extensió Agrària queda homologat, a efectes de les seves retribucions bàsiques, al grup B. Aquesta homologació produeix efectes econòmics a partir de l'1 de gener 1998.

Article 3.Modificació de la Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

1. S'afegeix una disposició addicional sisena a la Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, amb el contingut següent:


«1.a) També poden accedir a la categoria de sergent per promoció interna, mitjançant concurs oposició, a què fa referència l'article 20 d'aquesta Llei, els i les caporals amb una antiguitat en aquesta categoria de tres anys de servei actiu, que, sense tenir la titulació especificada per l'article 17.2.c d'aquesta Llei, tinguin una antiguitat de deu anys en un cos o una escala del grup D, o de cinc anys i la superació d'un curs específic de formació, al qual s'ha d'accedir per criteris objectius.
1.b) La superació d'aquest curs de formació és un requisit indispensable per a accedir al concurs oposició i és independent del curs de capacitació de caràcter selectiu impartit per l'Escola de Bombers de Catalunya, que els i les aspirants han d'haver superat o han de superar durant el procés selectiu i previ al nomenament corresponent.
2.a) Els membres del Cos de Bombers de la Generalitat i d'altres cossos adscrits a la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments de Catalunya que han estat integrats en la categoria de sergents per la disposició transitòria primera 1.c d'aquesta Llei resten dispensats del requisit d'obtenció de titulació del grup C per tal de poder accedir a la categoria d'oficial.
2.b) A aquests efectes, els sergents amb una antiguitat en aquesta categoria de tres anys de servei actiu sense titulació per a poder accedir a la categoria d'oficial han de complir els requisits d'antiguitat o de superació del curs de formació, o ambdós, establerts per l'apartat 1.a i superar el corresponent concurs oposició i el curs de capacitació selectiu impartit per l'Escola de Bombers de Catalunya».

2. S'afegeix una disposició addicional setena a la Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, amb el contingut següent:


«La jubilació forçosa del personal del Cos de Bombers de la Generalitat es produeix d'ofici en complir els seixanta-cinc anys»

Article 4.Modificació de la Llei 10/1994, de l'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.

S'afegeix una disposició addicional cinquena a la Llei 10/1994, de l'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, amb el contingut següent:


La jubilació forçosa dels membres del Cos de Mossos d'Esquadra es produeix d'ofici en complir els seixanta-cinc anys».

Article 5.Integració del personal adscrit al Servei Català de la Salut.

El personal funcionari i estatutari del Departament de Sanitat i Seguretat Social i de l'Institut Català de la Salut que, per resolució del secretari o secretària general del Departament, resulti adscrit al Servei Català de la Salut pot optar per integrar-se en les plantilles de personal laboral d'aquest ens. L'oferta d'integració s'ha de fer de conformitat amb les disposicions pressupostàries i d'acord amb les directrius que marqui la direcció de l'ens esmentat. La incorporació comporta el reconeixement de l'antiguitat que correspongui al personal interessat, el qual resta, respecte al cos o la categoria d'origen, en la situació d'excedència voluntària establerta per l'article 71.2.c de la Llei 17/1985, del 23 de juliol , de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb l'assignació prèvia, si escau, del grau personal que es determini

Article 6.Modificació del Decret legislatiu 1/1997, del 31 d'octubre.

1. Es modifica l'article 95.2 del Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, del 31 d'octubre, que queda redactat en els termes següents:


«Es poden concedir llicències per a assumptes propis, sense cap retribució, la durada acumulada de les quals no pot excedir en cap cas els sis mesos cada dos anys. La concessió d'aquesta llicència s'ha de subordinar a les necessitats del servei».

2. S'afegeix un apartat 6 a l'article 95 del Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, del 31 d'octubre, amb el text següent:


«Es poden concedir llicències, sense retribució, per a atendre un familiar fins al segon grau, en casos de malalties greus, per a tres mesos, prorrogables excepcionalment a tres mesos més».

3. Es modifica la lletra d de l'apartat 1 de l'article 103 del Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, del 31 d'octubre, que queda redactat en els termes següents:


«Gratificacions per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball, que en cap cas no poden ésser fixes en la quantia ni periòdiques en el dret a percebre-les. Les hores extraordinàries no poden superar habitualment el límit establert per reglament. Els serveis extraordinaris es poden compensar econòmicament o amb hores lliures de servei».

4. Es modifica l'apartat 2 de la disposició addicional dinovena del Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, del 31 d'octubre, que queda redactat en els termes següents:


«Les entitats a què es refereix l'apartat 1 poden oferir al personal funcionari de l'Administració de la Generalitat i al personal estatutari de la Seguretat Social que els hagi estat adscrit la incorporació en llur plantilla de personal laboral. L'oferta d'integració s'ha d'efectuar de conformitat amb les disposicions pressupostàries i d'acord amb les directrius que marqui la direcció d'aquestes entitats. La incorporació comporta el reconeixement de l'antiguitat que correspongui al personal interessat, que resta, respecte al cos o la categoria d'origen, en la situació d'excedència voluntària per incompatibilitat regulada pels articles 71.2.c d'aquesta Llei i 29.3.a de la Llei de l'Estat 30/1984, del 2 d'agost (RCL 1984, 2000, 2317, 2427; ApNDL 6595), de mesures per a la reforma de la funció pública, amb l'assignació prèvia, si escau, del grau personal. Això no obstant, durant un període de tres anys des de la declaració de la nova situació, el Departament de Sanitat i Seguretat Social o l'Institut Català de la Salut han d'adoptar les mesures adequades per a facilitar la reincorporació del personal interessat al lloc de treball que ocupava, quan ho sol.liciti i el lloc de treball es trobi vacant. En cas que el lloc hagi estat suprimit o n'hagi estat feta la provisió definitiva, el departament o l'organisme de procedència han de garantir, durant el període esmentat, el reingrés a un lloc de treball del cos o la categoria d'origen, del mateix nivell i a la mateixa localitat».

5. S'afegeix una disposició addicional vint-i-tresena al Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, amb el text següent:


«Disposició addicional vint-i-tresena. Promoció interna del grup D al C
L'accés a cossos o escales del grup C es pot dur a terme mitjançant la promoció interna des de cossos o escales del grup D de l'àrea d'activitat o funcional corresponent. A aquests efectes, es requereix la titulació establerta per l'article 19 d'aquesta Llei o una antiguitat de deu anys en un cos del grup D o de cinc anys i la superació d'un curs de formació al qual s'ha d'accedir per criteris objectius».

Article 7.Determinació de l'interès públic en les tasques docents de la Universitat Oberta de Catalunya.

Les tasques de tutoria i consultoria del personal docent col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya fetes per personal comprès en l'àmbit d'aplicació de la Llei 21/1987, del 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, són d'interès públic, als efectes del que estableix l'article 4 de la dita Llei, sempre que no perjudiquin l'activitat principal.

TÍTOL II
Disposicions en matèria d'organització i sector públic

Article 8.Encàrrec al Centre Informàtic de la Generalitat, SA.

1. Es faculta el Govern perquè encarregui al Centre Informàtic de la Generalitat, SA el projecte integral d'informatització dels Mossos d'Esquadra de la Generalitat, als efectes que l'esmentat Centre pugui actuar per compte propi o de l'Administració i per si mateix o per mitjà de terceres persones, en l'execució del projecte esmentat.

2. La contractació de béns, serveis i altres recursos que hagi de dur a terme el Centre Informàtic de la Generalitat, SA amb tercers, en compliment del que s'estableix a l'apartat primer, s'ha d'ajustar als principis de publicitat i concurrència, en els termes que estableix la disposició addicional sisena de la Llei 13/1995, del 18 de maig, de contractes de les administracions públiques. Així mateix, ha d'incloure en els corresponents contractes les clàusules que resultin pertinents als efectes de la defensa i la salvaguarda dels interessos públics afectats.

3. Quan el Centre actuï per compte de la Generalitat i en execució del corresponent encàrrec es produeixi adquisició d'immobilitzat material o immaterial, en correspon la titularitat a la Generalitat.

Article 9.Modificació de la Llei 10/1989, del 10 de juliol, del Patronat de la Muntanya de Montserrat.

1. Es modifica l'article 11 de la Llei 10/1989, del 10 de juliol, del Patronat de la Muntanya de Montserrat, que queda redactat en els termes següents:


«Article 11. La Presidència
El president o presidenta del Patronat és el conseller o consellera de la Presidència».

2. Es modifica l'apartat a de l'article 15 de la Llei 10/1989, del 10 de juliol, del Patronat de la Muntanya de Montserrat, que queda redactat en els termes següents:


«Article 15
a) El president o presidenta, nomenat lliurement pel conseller o consellera de la Presidència».

Article 10.Modificació de la Llei 1/1989, del 16 de febrer.

Es modifica la lletra d de l'apartat 1 de l'article 4 de la Llei 1/1989, del 16 de febrer, que queda redactada de la manera següent:


«d) Sis vocals, amb categoria mínima de director o directora general, designats en representació dels departaments de l'Administració de la Generalitat, que s'han de determinar per reglament».

Article 11.Modificació de la Llei 20/1987, del 12 de novembre, de creació de l'Entitat Autònoma Institució de les Lletres Catalanes.

1. Es modifica l'article 2.1 de la Llei 20/1987, del 12 de novembre, de creació de l'Entitat Autònoma Institució de les Lletres Catalanes, que queda redactat en els termes següents:


«1. La Institució de les Lletres Catalanes té com a objectius promoure la creació literària en llengua catalana i donar-la a conèixer i difondre-la a dins i fora de Catalunya, i promoure el llibre i la lectura».

2. Es modifica l'article 5.3 de la Llei 20/1987, del 12 de novembre, de creació de l'Entitat Autònoma Institució de les Lletres Catalanes, que queda redactat en els termes següents:


«3. Els vocals de la Junta de Govern són els següents:
a) Quatre representants del Departament de Cultura, nomenats pel conseller o consellera de Cultura.
b) L'interventor o interventora delegat, designat pel Departament d'Economia i Finances i nomenat pel conseller o consellera de Cultura.
c) El director o directora.
d) Set representants del Consell Assessor, nomenats d'entre els seus membres».

Article 12.Dissolució i liquidació del Centre Català de Promoció i Reconversió Industrial, SA (Cecapri, SA) i l'Institut Català de Telemàtica Aplicada, SA.

1. S'autoritza la cessió al Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial (Cidem) de la titularitat de les accions de l'empresa pública Institut Català de Telemàtica Aplicada, SA, propietat de la Generalitat de Catalunya.

2. En compliment del que disposa l'article 36 de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, s'aprova la dissolució i s'autoritza la liquidació de les societats Centre Català de Promoció i Reconversió Industrial, SA (Cecapri, SA) i Institut Català de Telemàtica Aplicada, SA, un cop executades plenament totes les tasques de reconversió referents a aquestes dues empreses. El Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial ha de fer tots els tràmits necessaris per a procedir a llur dissolució i liquidació, d'acord amb la normativa aplicable.

TÍTOL III
Altres disposicions

Article 13.Taxa d'inspecció i control sanitari d'animals i llurs productes.

1. Als efectes del que disposa l'article 157 de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, 1698), pel que fa al règim d'acumulació de quotes, s'entén per 'un mateix establiment el que és integrat per diferents instal.lacions annexes o pròximes, dedicades a les fases successives de producció a què fa referència l'article 156 de la dita Llei. Així mateix, també s'ha d'aplicar aquest règim als casos en què un establiment d'especejament sigui subministrat de manera exclusiva per un únic establiment de sacrifici animal.

2. La deducció del cost de les bestretes del personal auxiliar i ajudant, establerta per l'article 159 de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, només es pot aplicar quan el servei s'hagi prestat de forma efectiva i prèvia sota la dependència i el control dels serveis veterinaris oficials.

Article 14.Modificació de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Es modifica l'apartat 2 de l'article 36 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, que queda redactat en els termes següents:


«2. Aquestes despeses es poden efectuar si tenen per objecte finançar alguna de les atencions següents:
a) Inversions reals i transferències de capital.
b) Transferències corrents derivades de normes de rang de llei.
c) Despeses en béns i serveis la contractació dels quals, sota les modalitats establertes en la Llei de contractes de les administracions públiques, no pugui ésser estipulada o resulti antieconòmica en el termini d'un any.
d) Arrendaments de béns immobles a utilitzar per la Generalitat o pels organismes, les institucions o les empreses que en depenen.
e) Càrregues derivades de l'endeutament.
f) Actius financers».

Article 15.Llicència de pesca.

Per a obtenir la llicència de pesca esportiva que atorga el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, els sol.licitants han d'acreditar que disposen d'una assegurança que cobreixi l'obligació d'indemnitzar els danys que es puguin causar ells mateixos i els que puguin produir a tercers.

Article 16.Modificació de la Llei 19/1990, del 10 de desembre, de conservació de la flora i la fauna del fons marí de les illes Medes.

Es modifica l'article 13 de la Llei 19/1990, del 10 de desembre, de conservació de la flora i la fauna del fons marí de les illes Medes, que queda redactat de la manera següent:


La competència per a imposar les sancions establertes per aquesta Llei correspon al director o directora general del Medi Natural, fins a 100.000 pessetes, i al conseller o consellera d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, a partir de 101.000 pessetes».

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.

Per la qual es deixa sense efecte la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 9/1990, del 16 de maig, i s'estableix un nou sistema de compensació

1. L'autorització continguda en la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 9/1990, del 16 de maig, de pressupostos de la Generalitat, de les seves entitats autònomes i de les entitats gestores de la Seguretat Social per a l'any 1990, resta sense efecte, i també totes les disposicions dictades que la desenvolupen. Respecte als expedients iniciats d'acord amb l'esmentada normativa i que en data 31 de desembre de 1997 es trobin en període voluntari de cobrament, o respecte als quals aquest hagi finalitzat, s'ha d'obrir un nou període de cobrament en fase voluntària, per la qual cosa s'ha de notificar novament l'import del deute, sense incloure en cap cas els interessos meritats fins a aquella data, i s'ha de tramitar a partir d'aquest moment, d'acord amb el procediment de recaptació aplicable en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat.

2. Els òrgans competents han de revisar d'ofici els expedients conclosos i tramitats d'acord amb la normativa que ara es deixa sense efecte, i també els expedients respecte als quals el deutor hagi iniciat el pagament a terminis, per tal d'adequar l'import de les quantitats degudes a les que derivin de l'aplicació de l'apartat 1.

3. Els deutes als quals es refereix l'apartat 1 poden ésser, d'acord amb la legislació aplicable, objecte de compensació amb càrrec als imports que els deutors hagin de percebre de la Generalitat en concepte de participació en el Fons de cooperació local de Catalunya, bé que en tot cas, i amb caràcter previ a qualsevol acord de compensació, el deutor pot acollir-se al procediment d'ajornament legalment previst per un període màxim de quinze anys.

4. Als efectes del que estableixen els apartats 1, 2 i 3, es declara la responsabilitat solidària de les entitats locals respecte als deutes tributaris contrets pels seus organismes autònoms i les seves societats mercantils de capital íntegrament públic, i també respecte als deutes tributaris contrets per les mancomunitats i altres institucions associatives voluntàries públiques en les quals l'ens local interessat participi, en proporció a les seves quotes de participació respectives i sens perjudici del dret de repetir que, si escau, els pugui correspondre.

DISPOSICIÓ FINAL.Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor el dia 1 de gener de 1998.