Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC núm. 3446 - 06/08/2001


DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.


Les instal·lacions escolars dels centres docents públics són presents a la pràctica totalitat del territori i constitueixen un patrimoni de primer ordre dels ciutadans de Catalunya. Aquests espais docents inclouen sovint pistes esportives, gimnasos, biblioteques i altres equipaments que, més enllà del seu ús escolar, poden ser objecte d’un ús social, sense interferir l’activitat docent, que cal fomentar i regular.

La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, estableix a l’apartat primer de la disposició addicional dissetena que la conservació, el manteniment i la vigilància dels edificis destinats a centres d’educació infantil de segon cicle, primària o especial, que depenen de les administracions educatives, correspondran al municipi respectiu. Això no obstant, aquests edificis no podran destinar-se a altres serveis o finalitats sense autorització de l’administració educativa corresponent.

La mateixa Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, preveu a l’apartat sisè de la disposició addicional dissetena que seran les administracions educatives qui establiran el procediment per a l’ús dels centres docents que en depenguin, per part de les autoritats municipals, fora de l’horari lectiu, per a activitats educatives, culturals, esportives o altres de caràcter social. Aquest ús estarà només subjecte a les necessitats derivades de la programació de les activitats d’aquests centres.

La Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la participació, l’avaluació i el govern dels centres docents, disposa que les administracions educatives podran regular el procediment que permeti als centres docents públics obtenir recursos complementaris amb l’aprovació prèvia del consell escolar.

En el cas dels centres d’educació secundària o de règim especial, en què l’edifici és patrimoni de la Generalitat de Catalunya i aquesta es fa càrrec del manteniment, la vigilància i la conservació, aquest foment s’encarrega als consells escolars dels centres, s’assigna al director la facultat d’autoritzar-ne l’ús en els casos d’utilitzacions no continuades.

Pel que fa als col·legis d’educació infantil i primària, en què l’edifici es patrimoni de la corresponent corporació local, la qual es fa càrrec del seu manteniment, vigilància i conservació, és la mateixa corporació local la que autoritza l’ús social de les instal·lacions.

Això no obstant, no es pot carregar sobre l’economia dels centres docents l’increment de despesa que comporta aquesta utilització. Per això, en el cas dels centres d’educació secundària o de règim especial, l’organisme que utilitza les instal·lacions s’ha de fer càrrec de les despeses que ocasiona, i per garantir la responsabilitat per danys a persones o instal·lacions, cal aportar una pòlissa d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil. En el cas dels col·legis d’educació infantil i primària cal garantir la compensació al centre docent si l’activitat autoritzada per la corporació local comporta despeses al centre de manera directa, i en qualsevol cas assegurar el manteniment i la renovació dels equipaments utilitzats.

Finalment, en el cas d’edificis de centres de primària que per necessitats d’escolarització han estat destinats a educació secundària, és el consell escolar del centre que fomenta l’ús social i el director qui autoritza l’activitat. L’ajuntament propietari de l’edifici té prioritat en l’utilització de les instal·lacions en cas de concurrència de peticions.

En virtut d’això, a proposta de la consellera d’Ensenyament, amb l’informe del Consell Escolar de Catalunya, l’informe de la Comissió de Govern Local, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto

Capítol 1

Disposicions de caràcter general

Article 1

Àmbit d’aplicació

Aquest Decret és d’aplicació als centres docents públics de la Generalitat de Catalunya, la gestió dels quals correspon al Departament d’Ensenyament.

Article 2

Objecte de regulació

2.1  Aquest Decret regula l’ús dels edificis, instal·lacions i serveis dels centres docents, per part de persones físiques o jurídiques, per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives o altres de caràcter social.

2.2  Les associacions de mares i pares d’alumnes, les associacions d’alumnes i d’exalumnes del centre, poden realitzar en els centres docents les seves activitats i programes de formació, d’acord amb el procediment establert en aquesta disposició, amb caràcter preferent.

2.3  Les activitats que es desenvolupin en els centres docents a l’empara del que disposa aquest Decret no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries dels centres ni les aprovades pel consell escolar incorporades a la seva programació anual.

Article 3

De l’ús dels centres

3.1  El Departament d’Ensenyament, els ajuntaments i el consell escolar de cada centre fomenten l’ús social dels edificis i instal·lacions dels centres docents fora de l’horari escolar.

El Departament d’Ensenyament i els ajuntaments vetllen per aquest ús social.

3.2  S’entén per ús social aquell que satisfà necessitats de diferents col·lectius socials sense ànim de lucre. L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals.

3.3  S’entén per horari escolar a efectes del que s’estableix en aquesta disposició el període temporal que comprèn l’horari lectiu i interlectiu del migdia, així com el període anterior o posterior a l’horari lectiu en què es desenvolupen activitats extraescolars o complementàries aprovades pel consell escolar del centre i previstes en la seva programació anual.

Article 4

Ús social dels centres en horari escolar

4.1  L’autorització d’ús social dels edificis, instal·lacions o serveis dels centres docents afectats al servei d’educació en horari escolar per part de persones físiques o jurídiques o organismes requereix d’autorització prèvia expressa de la delegació territorial corresponent.

4.2  La direcció del centre farà arribar les sol·licituds que se li dirigeixen a la delegació territorial, amb el corresponent informe.

4.3  Les activitats extraescolars o complementàries organitzades per les associacions de pares o mares d’alumnes no requereix de tràmit d’autorització prèvia de la delegació territorial, sempre que siguin aprovades pel consell escolar del centre, en la seva programació anual.

Article 5

Responsabilitats derivades de l’ús

Les administracions, institucions, organismes, associacions, persones físiques o jurídiques que hagin estat autoritzades per a l’ús d’edificis, instal·lacions o serveis dels centres docents, inclosos els supòsits d’ús per a la realització d’activitats complementàries o extraescolars, són responsables dels danys que hi puguin causar i hauran de subscriure una pòlissa de responsabilitat civil que garanteixi sense limitació la reparació dels possibles danys en instal·lacions i materials, i d’indemnització per danys a persones i béns aliens. Així mateix, assumeixen totes les responsabilitats derivades de la contractació de personal o serveis de tota mena per dur a terme les actuacions o activitats desenvolupades o impulsades mentre en facin ús, sense que el Departament d’Ensenyament en pugui assumir cap responsabilitat o obligació directa o indirecta.

Capítol 2

Ús social dels centres d’ensenyaments secundaris o de règim especial

Article 6

Competències del director en els centres d’ensenyaments secundaris o de règim especial

6.1  Correspon al director resoldre sobre les peticions d’ús social dels edificis, instal·lacions i serveis dels centres docents formulades per les persones interessades, que hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se sol·licita l’ús. El director informa el consell escolar de les autoritzacions donades.

En el supòsit que la petició formulada ho sigui per a una utilització periòdica o continuada per un termini superior a quinze dies lectius, el director informa el consell escolar, prèviament a la seva resolució, de la qual en farà arribar còpia a la delegació territorial per al seu coneixement.

En tots els casos, la resolució del director es dicta en el marc establert pel consell escolar en el reglament de règim interior del centre.

6.2  El director del centre podrà revocar de manera fonamentada l’autorització d’ús concedida quan així convingui als interessos generals del centre, o el peticionari de l’ús no en respecti les condicions en què fou atorgada o no se n’apreciï l’ús social. El director informa de la revocació de l’autorització al consell escolar.

6.3  Contra la resolució del director es pot interposar, dins els terminis establerts, recurs d’alçada davant el delegat territorial, la resolució del qual esgotarà la via administrativa.

Article 7

Compensacions per l’ús del centre

7.1  El director del centre fixa l’import de la compensació econòmica per l’ús de les seus, edificis, instal·lacions o serveis, escoltada la proposta del secretari. La compensació fixada ha de ser suficient per a donar cobertura a tota la despesa generada, tant corrent com de reposició de material o reparació d’instal·lacions i equipaments eventualment malmesos.

No es poden destinar recursos propis del centre per a fer front a les despeses que se’n derivin de l’ús social dels seus edificis, instal·lacions o serveis.

7.2  Els ingressos compensatoris que s’obtinguin són aplicats a les despeses de funcionament del centre i figuren en la seva comptabilitat.

Article 8

Formalització de convenis per a l’ús social dels centres

8.1  El director, com a president del consell escolar del centre, en els termes que determini el Departament d’Ensenyament, d’acord amb el que estableix aquest Decret, pot subscriure convenis amb persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre per afavorir l’ús social dels serveis, edificis i instal·lacions dels centres la titularitat demanial dels quals és de la Generalitat de Catalunya o per concedir l’autorització d’ús per períodes inferiors a quinze dies. En altres casos es requereix l’aprovació prèvia del consell escolar.

8.2  Els convenis han de preveure, almenys, els ingressos necessaris per fer front a les despeses de tot tipus que ocasioni l’activitat objecte del conveni i les condicions d’ús del centre no poden tenir un període de vigència superior a un curs acadèmic.

8.3  Prèviament a la formalització dels convenis, el director lliura un exemplar al delegat territorial per a la seva autorització.

L’autorització es considera concedida si en el termini de 30 dies la delegació territorial no emet resolució expressa denegatòria de l’autorització.

La resolució que emeti la delegació territorial, cas que sigui denegatòria de l’autorització, és vinculant per al centre.

Capítol 3

Ús social dels edificis de centres d’educació infantil i primària

Article 9

Competència de l’ajuntament per resoldre

9.1  Correspon als ajuntaments resoldre sobre l’ús social dels edificis, instal·lacions, serveis dels col·legis d’educació infantil i primària, la titularitat demanial dels quals els correspon.

9.2  Quan la realització de l’activitat requereixi l’ús d’equipaments o material del centre, la titularitat dels quals és del Departament d’Ensenyament, prèviament a la seva autorització es requerirà la conformitat explícita documentada de la direcció del centre.

Article 10

Notificació al director i condició d’ús

10.1  L’ajuntament ha de notificar al director del centre les autoritzacions concedides, prèviament a la realització de les corresponents activitats. Si l’autorització és per una activitat periòdica o contínua, el director en dóna compte a la delegació territorial.

10.2  L’ajuntament ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al seu ús posterior per alumnes i professors en les activitats ordinàries.

Així mateix, la corporació local respon que els equipaments i materials del centre eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’escola.

Article 11

Compensació de despeses

11.1  Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al centre docent, la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis del centre, o en el seu defecte la corporació local, ha de compensar a aquest per les despeses ocasionades.

El centre no pot destinar recursos assignats per a la compra de béns o serveis o al funcionament del centre per a fer front a despeses derivades de les autoritzacions d’ús concedides.

11.2  Els ingressos compensatoris que s’obtinguin són aplicats a les despeses de funcionament del centre i figuren en la seva comptabilitat.

Capítol 4

Ús social dels edificis, instal·lacions i serveis de propietat municipal emprats per a impartir educació secundària o ensenyaments de règim especial.

Article 12

Prioritat de l’ajuntament per a fer ús del centre

12.1  Els ajuntaments tenen prioritat per a l’ús social fora de l’horari escolar i en el període de vacances escolars, dels edificis, instal·lacions i serveis dels centres docents del Departament d’Ensenyament, la titularitat demanial dels quals els correspon i que han estat afectats per impartir ensenyaments d’educació secundària obligatòria o ensenyaments postobligatoris o de règim especial.

12.2  Abans de l’inici de cada trimestre escolar, l’ajuntament comunicarà a la direcció del centre la relació d’activitats per a la realització de les quals es requereix l’ús d’instal·lacions, edificis o serveis del centre per tal que es pugui emetre l’oportuna autorització, quan correspongui.

12.3  Els ajuntaments hauran d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i neteja dels locals i instal·lacions de manera que quedin en perfecte estat per al seu ús posterior per alumnes i professors en les activitats ordinàries del centre.

Així mateix, l’ajuntament garanteix que els equipaments i materials del centre eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se’n produeix la substitució o reparació sense cost pel centre. Tanmateix, l’ajuntament es fa càrrec de la despesa generada.

12.4  En tot el que específicament no regulen els punts anteriors, és d’aplicació en aquests centres el que disposen els capítols 1 i 2 d’aquest Decret.

Disposicions addicionals

1  En els supòsits que no tinguin la consideració d’ús social, correspon a l’ajuntament l’autorització d’ús dels edificis dels quals en tinguin la titularitat demanial i a la delegació territorial per la resta d’edificis.

2  Quan la realització de l’activitat requereixi l’ús d’equipaments de característiques singulars del centre, es demanarà la conformitat prèvia de la delegació territorial.

Disposició derogatòria

Queden derogades les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al que disposa aquest Decret, i especialment, l’article 7 del reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació infantil i primària, aprovat pel Decret 198/1996, de 12 de juny (DOGC núm. 2218, de 14.6.1996); l’article 6 del reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació secundària i formació professional de grau superior aprovat pel Decret 199/1996, de 12 de juny (DOGC núm. 2218, de 14.6.1996), la disposició addicional setena del Decret 199/1996, esmentat; l’Ordre de 15 d’octubre de 1981, sobre el procediment d’utilització de les instal·lacions dels centres docents públics (DOGC núm. 174, d’11.11.1981); l’Ordre de 3 de febrer de 1982, per la qual es revisa parcialment la de 15 d’octubre de 1981, sobre el procediment d’utilització de les instal·lacions dels centres docents públics (DOGC núm. 207, d’11.3.1982); la Resolució de 15 de febrer de 1982, que desplega l’Ordre de 15 d’octubre de 1981, pel que fa al procediment d’utilització de les instal·lacions dels centres docents públics de batxillerat (DOGC núm. 207, d’11.3.1982) ; i la Resolució de 15 de febrer de 1982, que desplega l’Ordre de 15 d’octubre de 1981, pel que fa al procediment d’utilització de les instal·lacions dels centres docents públics de formació professional (DOGC núm. 207, d’11.3.1982).

Barcelona, 24 de juliol de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Carme Laura Gil i Miró

Consellera d’Ensenyament

(01.190.003)