Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC núm. 3152 - 01/06/2000


DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT


La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, legislació bàsica en aquesta matèria, defineix, en el seu article 31, els serveis de prevenció com el conjunt dels mitjans humans i materials necessaris per realitzar les activitats preventives i garantir la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, precepte que vincula tant les entitats privades com les administracions públiques.

Per altra banda, l’article 15.1 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció específics, assenyala literalment que aquests constituiran una unitat organitzativa específica i els seus integrants dedicaran de forma exclusiva la seva activitat a aquest fi.

Al mateix temps, una de les principals novetats de la Llei 31/1995 és que té el caràcter de legislació laboral d’aplicació dins l’àmbit de les administracions públiques. En conseqüència, el que preveuen la Llei 31/1995 i el Reglament, respecte dels serveis de prevenció, serà d’aplicació a l’Administració de la Generalitat en relació amb determinats col·lectius de personal propi.

És voluntat del Govern de la Generalitat no només el compliment estricte de la legalitat sinó afavorir i contribuir a la millora de la seguretat i la salut laborals dels seus treballadors i, en aquest sentit, es va prendre l’Acord del Govern de 23 de juliol de 1996, pel qual s’aprovaven els plans d’activitats preventives en els departaments de la Generalitat de Catalunya i es va signar amb les organitzacions sindicals el Pacte sobre drets de participació dels empleats públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Finalment, amb la publicació del Decret 312/1998, d’1 de desembre, es crea un Servei de Prevenció de Riscos Laborals per a cada departament, el qual obliga els departaments a adoptar les mesures adients per tal de garantir el seu funcionament.

Aquest Decret regula l’estructura del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d’Ensenyament, modificant parcialment el Decret 57/1993, de 9 de març, i el Decret 222/1989, de 12 de setembre, els quals regulen l’estructura del Departament d’Ensenyament.

Aquest Decret dóna resposta a les necessitats i característiques especials que aquest Departament presenta. En aquest sentit, cal tenir en compte que el conjunt de treballadores i treballadors és ampli, dispers i amb la particularitat d’incloure el col·lectiu docent. Per altra banda, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals ha d’incardinar-se adequadament amb l’estructura organitzativa actual per tal d’aconseguir una gestió eficient i alhora integradora de totes les activitats preventives que s’hi duguin a terme.

Aquest Decret ha estat sotmès a informació pública d’acord amb el que estableix l’article 64 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

En virtut d’això, amb el tràmit previ de consulta i participació amb els representants dels treballadors, d’acord amb l’informe de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la consellera d’Ensenyament i amb l’acord previ del Govern,

Decreto:

Capítol 1

Organització del Servei de Prevenció de Riscos Laborals

Article 1

Es crea el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d’Ensenyament com a unitat administrativa amb dependència orgànica i funcional de la Direcció General de Recursos Humans.

Article 2

Al Servei de Prevenció de Riscos Laborals li corresponen les funcions següents:

a) Dissenyar i coordinar programes d’actuació preventiva, sens perjudici de les competències pròpies de la Direcció General de Centres Docents i de la Secretaria General. Així mateix, dur a terme la previsió dels recursos humans i econòmics necessaris per a la consecució dels objectius proposats.

b) Determinar els procediments d’avaluació dels factors de risc que puguin afectar la salut i la seguretat de les treballadores i treballadors.

c) Planificar l’adopció de les mesures preventives dels factors de risc.

d) Planificar i assessorar en les activitats d’informació i formació de les treballadores i els treballadors.

e) Assessorar i participar en l’elaboració dels plans d’emergència i en l’organització dels primers auxilis.

f) Planificar i coordinar els sistemes de vigilància de la salut en relació als riscos derivats del treball.

g) Formar part de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals.

Article 3

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals comptarà com a mínim amb un o una especialista, amb dedicació exclusiva i acreditació adient, en cadascuna de les especialitats següents:

a) Medicina del treball.

b) Seguretat en el treball.

c) Higiene industrial.

d) Ergonomia i psicosociologia aplicada.

Article 4

Es crea la Secció de Prevenció de Riscos Laborals com a unitat administrativa a cadascuna de les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament, amb dependència orgànica del delegat o delegada territorial i funcional del cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

Article 5

A cadascuna de les seccions de Prevenció de Riscos Laborals correspondrà l’execució de les funcions següents:

a) Aplicar i coordinar els programes d’actuació preventiva.

b) Avaluar els factors de risc que puguin afectar la salut de les treballadores i els treballadors.

c) Elaborar els informes sobre l’aplicació dels programes d’actuació preventiva.

d) Catalogar la tipologia de les malalties que es produeixen entre els treballadors, amb l’única finalitat d’identificar qualsevol relació entre la causa de la malaltia i el risc per a la salut que pugui estar associat al lloc de treball.

e) Assessorar les unitats administratives corresponents en la reinserció del personal.

f) Formar part del Comitè de Seguretat i Salut del corresponent àmbit territorial.

g) Promoure les actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals als centres de treball.

h) Coordinar l’exercici de les funcions dels treballadors esmentats a l’article 12.

i) Qualsevol altra que sigui encomanada per l’òrgan competent.

Article 6

Totes les unitats orgàniques del Departament d’Ensenyament prestaran la col·laboració i l’assistència que siguin necessàries per al desenvolupament de les funcions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en l’àmbit funcional que correspongui. En concret:

a) A la Subdirecció General de Formació Permanent li correspon la programació, l’execució i l’avaluació dels programes de formació en matèria de prevenció de riscos laborals del personal docent.

b) A la Subdirecció General de Personal d’Administració i Serveis li correspon la programació, l’execució i l’avaluació del programes de formació en matèria de prevenció de riscos laborals del personal d’administració i serveis.

c) A la Subdirecció General d’Arquitectura i Inversions li correspon l’execució dels programes d’actuació preventiva en relació a les condicions dels centres docents, així com la col·laboració en el disseny i coordinació d’aquests.

d) A la Subdirecció General de Gestió Econòmica i Règim Interior li correspon l’execució dels programes d’actuació preventiva en relació a les condicions dels centres administratius i serveis educatius, així com la col·laboració en el disseny i coordinació d’aquests.

e) A la Subdirecció General de la Inspecció d’Ensenyament li correspon el control i la supervisió del compliment de les normes i instruccions sobre prevenció de riscos en els centres educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament.

Capítol 2

Participació i representació

Article 7

El Comitè de Seguretat i Salut és l’òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions del Departament d’Ensenyament en matèria de prevenció de riscos laborals.

Es constitueix un Comitè de Seguretat i Salut en cadascuna de les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Article 8

Els comitès de Seguretat i Salut estaran formats per tots els delegats de prevenció del personal funcionari d’administració i serveis, del personal funcionari docent i del personal laboral, d’una banda, i pels representants del Departament d’Ensenyament en nombre igual, de l’altra.

Podran participar en les reunions dels comitès, amb veu però sense vot, les persones esmentades als apartats 12.a.3 i 12.a.4 del Pacte sobre drets de participació dels empleats públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (Resolució de 30 de setembre de 1996, DOGC núm. 2272 de 23.10.1996).

Article 9

Les competències dels comitès de Seguretat i Salut són:

a) Participar en l’elaboració, posada en pràctica i avaluació dels programes de prevenció de riscos a l’Administració de la Generalitat. A aquest efecte, s’hi debatran, abans de la seva posada en pràctica i en tot el que faci referència a la seva incidència en la prevenció de riscos, els projectes en matèria de planificació, organització de la feina i introducció de noves tecnologies, organització i desenvolupament de les activitats de protecció i prevenció, i els projectes i organització de la formació en matèria preventiva.

b) Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a la prevenció efectiva dels riscos i proposar al Departament d’Ensenyament la millora de les condicions o la correcció de les deficiències que hi hagi.

Article 10

Es constitueix una Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d’Ensenyament com a òrgan paritari de consulta i participació que integra, d’una banda, representants de les organitzacions sindicals, amb la presència a la mesa sectorial del personal docent no universitari, la mesa sectorial del personal d’administració i tècnic i el comitè intercentres del Departament d’Ensenyament, escollits d’acord amb el que s’estableixi per pacte, i de l’altra, representants de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, tenint en compte el que estableix l’apartat 14 del Pacte sobre drets de participació esmentat a l’article 8.

Article 11

Les funcions fonamentals atorgades a la Comissió Paritària són les següents:

a) Establir les prioritats en general d’actuació dels comitès de seguretat i salut del Departament d’Ensenyament.

b) Formular propostes a fi d’aconseguir una normal i eficaç aplicació de la Llei de prevenció de riscos laborals.

c) Promoure la difusió, la divulgació i la coneixença dels diferents programes de prevenció.

d) Conèixer els diferents programes de prevenció, seguretat i salut, establerts a cada Comitè de Seguretat i Salut, i col·laborar-hi.

e) Examinar, resoldre i interpretar totes les qüestions que es derivin de l’aplicació del Pacte sobre drets de participació dels empleats públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

f) Encarregar estudis de caràcter general.

g) Participar en el disseny de la formació que s’impartirà als delegats de prevenció d’acord amb la dotació pressupostària assignada. Per això, s’atendran les peticions i informes dels diferents comitès de Seguretat i Salut. Quan la formació oferta no s’ajusti a això, les comissions paritàries ho hauran de motivar.

h) Participar en el disseny de programes de formació anuals.

i) Sol·licitar la col·laboració d’entitats d’importància significativa en matèria de seguretat i salut laboral, en especial de la Subdirecció General de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball i dels centres de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball que en depenen.

Capítol 3

Promoció de la prevenció als centres de treball

Article 12

A cada centre de treball del Departament d’Ensenyament es designarà una treballadora o un treballador amb les funcions de promoure i coordinar les actuacions en matèria de salut i prevenció de riscos laborals, supervisar les condicions del lloc de treball i potenciar la formació de les treballadores i treballadors del centre dins d’aquest camp. En els centres docents i serveis educatius la designació correspondrà a la directora o director.

Aquestes persones actuaran d’acord amb les directrius del cap de Secció de Prevenció de Riscos Laborals de la corresponent delegació territorial.

El claustre dels centres docents haurà de vetllar pel desenvolupament, dins del currículum de l’alumnat, dels continguts de salut laboral i estil de vida saludables.

Disposicions finals

1  Es faculta la consellera d’Ensenyament per dictar les disposicions necessàries per a l’execució d’aquest Decret.

2  Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que estableix aquest Decret o el contradiguin.

3  Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 29 de maig de 2000

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró

Consellera d’Ensenyament

(00.143.022)