Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC núm. 2208 - 20/05/1996


DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT
Article 1.Objecte.

El servei de menjador en els centres docents públics del Departament d'Ensenyament és una prestació complementària d'ajuda a l'escolarització.

Article 2.Servei escolar de menjador amb caràcter preceptiu.

El Departament d'Ensenyament garantirà la prestació del servei escolar de menjador a l'alumnat escolaritzat en ensenyaments de caràcter obligatori en els centres docents públics de la seva titularitat, quan l'alumnat reuneixi alguna de les condicions següents:

a) Estar obligats a desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència, per inexistència en aquest d'oferta del nivell educatiu corresponent. En aquest supòsit, la prestació del servei escolar de menjadors per part del Departament d'Ensenyament tindrà caràcter gratuït d'acord amb el que disposa l'article 65.2 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu.

b) Estar escolaritzats en centres d'educació especial o en centres d'acció especial.

Article 3.Servei escolar de menjador amb caràcter opcional.

3.1. En els centres públics de titularitat del Departament d'Ensenyament que imparteixen ensenyaments dels nivells obligatoris i/o d'educació infantil, es podrà prestar el servei escolar de menjador.

3.2. Els consells escolars d'aquests centres han de sol·licitar amb caràcter previ a la prestació del servei escolar de menjador autorització a la delegació territorial corresponent del Departament d'Ensenyament. La sol·licitud haurà d'incloure un pla de funcionament.

Article 4.Pla de funcionament.

4.1. Els consells escolars dels centres docents públics aprovaran un pla sobre el funcionament del servei escolar de menjador, el qual haurà d'incloure els requisits mínims que, a aquests efectes, haurà establert prèviament el Departament d'Ensenyament. El pla de funcionament del menjador s'haurà de trametre a la delegació territorial corresponent, i un cop autoritzat formarà part de la programació anual del centre.

4.2. Quan la prestació del servei escolar de menjador tingui caràcter preceptiu la no-presentació del pla a què es fa referència a l'apartat anterior, dins el termini fixat, donarà lloc a la seva elaboració directament per la delegació territorial corresponent amb l'informe previ de la Inspecció d'Ensenyament i serà d'aplicació obligatòria en el centre corresponent.

Article 5.Autorització del pla de funcionament.

5.1. L'autorització del pla de funcionament del servei escolar de menjador s'entendrà atorgada sempre per curs escolar complet, i es renovarà automàticament si no varien els requisits pel seu atorgament.

5.2. Els canvis en la prestació del servei escolar de menjador hauran de ser notificats per la direcció dels centres i autoritzats per la delegació territorial corresponent del Departament d'Ensenyament, previ informe de la Inspecció d'Ensenyament.

Article 6.Ubicació del servei escolar de menjador.

6.1. El servei escolar de menjador s'ha de prestar dins les instal·lacions del centre llevat de casos excepcionals que seran degudament autoritzats per la delegació territorial corresponent.

6.2. Quan la prestació d'aquest servei tingui caràcter preceptiu i les circumstàncies ho facin aconsellable, aquest servei es podrà concentrar en un únic centre dins un àmbit territorial determinat. En aquest cas es requerirà l'informe favorable dels consells escolars dels centres docents afectats i, quan escaigui, l'establiment d'un sistema de transport adient, per part del Departament d'Ensenyament o per l'ens que tingui encarregada la gestió, que garanteixi la seguretat de l'alumnat transportat.

Article 7.Usuaris/àries del servei escolar de menjador.

7.1. Poden utilitzar el servei escolar de menjador els/les alumnes del centre corresponent que ho sol·licitin.

7.2. Poden també fer ús del servei escolar de menjador el professorat i el personal d'administració i serveis del centre.

Article 8.Pagament del servei escolar de menjador.

L'import del servei escolar de menjador s'haurà d'abonar íntegrament pels/per les usuaris/àries d'aquesta prestació, llevat dels/de les alumnes que, d'acord amb el que disposa l'apartat a) de l'article 2, tenen dret a la prestació gratuïta.

Article 9.Assignació a l'alumnat dels recursos per a la gratuïtat del cost del servei.

La direcció del centre elaborarà la relació nominal d'alumnes que tinguin dret a la gratuïtat del servei escolar de menjador i la comunicarà a la delegació territorial del Departament d'Ensenyament i al consell comarcal, si s'escau.

Article 10.Gestió del servei escolar de menjador.

10.1. La gestió del servei escolar de menjador podrà realitzar-se per qualsevol de les següents modalitats:

a) Mitjançant la concessió del servei a una empresa del sector.

b) Contractant el subministrament diari de menjars elaborats i, en el seu cas, la seva distribució i servei amb una empresa del sector.

c) Convenint el servei amb els respectius ajuntaments o consells comarcals que hi estiguin interessats, per la qual cosa es formularan els oportuns convenis amb el Departament d'Ensenyament que es podrien incloure dins d'àmbits de cooperació més amplis, si així s'acordés.

d) Gestionant el centre, directament, el servei mitjançant el personal laboral contractat a l'efecte per l'òrgan competent, adquirint els corresponents subministraments i utilitzant els seus propis mitjans instrumentals.

e) A través de convenis amb altres establiments oberts al públic, entitats o institucions que ofereixin garantia suficient de la correcta prestació del servei.

10.2. Excepte en el supòsit de convenis amb ajuntaments, consells comarcals o d'altres entitats o institucions, a què fan referència els apartats c) i e), la gestió del menjador s'efectuarà preferentment per la modalitat prevista en l'apartat a) o, en el seu defecte, b) de l'apartat anterior.

Excepcionalment quan per falta d'oferta o d'idoneïtat de l'empresa això no sigui possible, prèvia justificació raonada a l'expedient i autorització expressa de la delegació territorial corresponent, es recorrerà a la gestió directa.

10.3. En els supòsits de convenis amb ajuntaments, consells comarcals o d'altres entitats i institucions a què fan referència els apartats c) i e), als respectius convenis s'establirà la fórmula de prestació del servei. En el cas de contractació del personal necessari per a la prestació del servei de menjador serà contractat per aquestes entitats, de les quals dependrà laboralment, d'acord amb la legislació corresponent.

Article 11.Desconcentració.

Es desconcentra en els/les delegats/ades territorials del Departament d'Ensenyament les facultats per a la celebració dels contractes corresponents als sistemes de gestió previstos als apartats a), b) i e) de l'Article anterior, per a la prestació del servei escolar de menjador, d'acord amb la proposta del consell escolar del centre.

Article 12.Plec de clàusules administratives.

Els plecs de clàusules administratives particulars que estableixi l'òrgan de contractació competent s'hauran d'adaptar a les directrius bàsiques que dicti el Departament d'Ensenyament en relació amb les especificitats de la prestació del servei, sens perjudici del que disposi la Llei de contractes de les administracions públiques i normes de desenvolupament així com la Llei de finances públiques de Catalunya.

Article 13.Contractació de personal.

13.1. La contractació del personal laboral del servei escolar de menjador quan aquesta prestació s'efectuï pel sistema de gestió directa es portarà a terme per l'òrgan competent del Departament d'Ensenyament.

13.2. En la contractació caldrà atenir-se al que disposa la normativa laboral en vigor i al que estipula el conveni únic d'àmbit de Catalunya per al personal laboral de la Generalitat de Catalunya, per a cada categoria o modalitat que els correspongui.

13.3. El Departament d'Ensenyament determinarà el grau d'experiència i la formació específica exigibles, així com la proporció del personal de cuina, de serveis i d'atenció directa a l'alumnat amb què hauran de comptar els centres docents, en atenció al nombre d'usuaris/àries i a les necessitats específiques de l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de disminucions greus i permanents.

Article 14.Preu del servei escolar de menjador.

14.1. El Departament d'Ensenyament determinarà, amb antelació suficient al començament del curs, el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador.

14.2. El cost diari del servei, en cada menjador escolar i per a cada curs, es determinarà per la delegació territorial, dins els límits màxims establerts, i en atenció a les necessitats de cada centre, d'acord amb el pla de funcionament.

Article 15.Procediment per al finançament del servei escolar de menjador.

El Departament d'Ensenyament establirà els procediments per al finançament del servei escolar de menjador.

Article 16.Elaboració del menjar.

16.1. Els menjars s'elaboraran i manipularan en les condicions d'higiene, salubritat i qualitat que estableixen les disposicions tecnicosanitàries vigents. A aquests efectes, el personal de menjador i cuina haurà d'estar en possessió del carnet de manipulador d'aliments, d'acord amb la normativa aplicable.

16.2. Els menús s'adequaran a les necessitats de l'alumnat atenent el correcte equilibri dietètic, i tenint cura de la variació i la presentació dels aliments.

16.3. El Departament d'Ensenyament elaborarà les recomanacions nutricionals i assessorarà els centres i les empreses encarregades del servei escolar de menjador. Tot això en coordinació amb el Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Article 17.Ús de les instal·lacions.

17.1. La delegació territorial,a proposta del consell escolar del centre, podrà autoritzar l'ús de les instal·lacions de cuina a l'empresa de serveis, quan aquesta ho sol·liciti.

17.2. L'autorització d'ús de locals i d'instal·lacions del centre es limitarà al que sigui necessari per a la realització del servei escolar de menjador i la seva activitat estarà sotmesa a les normes establertes per al centre i al calendari i horari escolars.

17.3. L'empresa de serveis, o el personal laboral contractat per a l'elaboració i manipulació dels aliments, s'encarregaran de la neteja tant de la cuina i el menjador com de la resta d'espais que siguin de la seva utilització.

Article 18.Manteniment i conservació de les instal·lacions del menjador.

18.1. L'empresa de serveis serà responsable del manteniment i conservació de les instal·lacions que utilitzi.

18.2. La direcció del centre vetllarà per tal que es compleixin les mesures de seguretat i de salubritat de les instal·lacions corresponents al menjador i a la cuina.

Article 19.Informació als pares i mares.

La direcció del centre docent informarà els pares i mares abans de l'inici de curs del Pla de funcionament del servei escolar de menjador.

Article 20.Inspecció.

Correspon als Departament d'Ensenyament i de Sanitat i Seguretat Social, en ús de les seves respectives competències, dur a terme la inspecció del servei escolar de menjador.

Article 21.Els ajuts de menjador.

Les administracions públiques, dins les disponibilitats pressupostàries, poden establir ajuts de menjador, per l'alumnat que ho sol·liciti i no els correspongui la gratuïtat del servei, que cobreixin totalment o parcialment el cost del servei escolar de menjador.

Es tindran en compte les condicions socioeconòmiques i geogràfiques de l'alumnat, així com l'escolarització en centres d'acció especial, per a l'establiment d'aquests ajuts.

DISPOSICIONS ADDICIONALS.

 Primera.

Els consells comarcals que, d'acord amb el que disposa el Decret 219/1989, d'1 d'agost, de delegació de competències de la Generalitat a les comarques en matèria d'ensenyament, vulguin assolir la competència per a la gestió dels menjadors escolars, hauran de subscriure el corresponent conveni amb el Departament d'Ensenyament.

 Segona.

Correspon als consells comarcals la gestió dels ajuts de menjadors per necessitats socioeconòmiques o de situació geogràfica de l'alumne, quan hagin assumit aquesta competència o l'assumeixin, i signin els corresponents convenis amb el Departament d'Ensenyament, d'acord amb el que estableix l'Article 8.1 del Decret 219/1989, de delegació de competències de la Generalitat a les comarques en matèria d'ensenyament.

 Tercera.

L'alumnat que estigui obligat a desplaçar-se fora del seu municipi de residència, per inexistència en aquest d'oferta pública del nivell educatiu corresponent i estigui cursant l'ensenyament obligatori en un centre privat concertat, prèviament determinat pel Departament d'Ensenyament, rebrà els ajuts individuals de menjador que aquest estableixi, per fer front a les despeses derivades de la utilització del servei escolar de menjador.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.

El Departament d'Ensenyament haurà d'adaptar els serveis escolars de menjador al que disposa el present Decret, en un termini màxim de cinc anys.

DISPOSICIONS FINALS.

 Primera.

Es faculta el conseller d'Ensenyament perquè adopti les mesures necessàries per a l'execució i el desplegament d'aquest Decret.

 Segona.

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.