Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC núm. 1918 - 08/07/1994


DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT
El Departament d'Ensenyament ha potenciat i ha dut a terme des de l'any 1982 accions de suport a l'activitat docent del professorat mitjançant la creació de programes i serveis educatius que s'han constituït com a nuclis de dinamització pedagògica, de suport i d'orientació psicopedagògica, de recerca de noves metodologies d'apropament de l'escola a l'entorn i de respecte al medi ambient, i ha contribuït així a la millora de la tasca professional dels docents.

Els serveis educatius actuen territorialment i sectorialment atenent tots els centres d'un àmbit territorial definit, i posen a l'abast dels professors fons de documentació pedagògica, recursos i materials didàctics, i els ofereixen assessorament i orientació, a més d'esdevenir punts de trobada, d'intercanvi d'experiències i de recerca permanent. Alguns d'aquests serveis educatius tenen per objectiu donar suport a aspectes concrets dels currículums de l'alumnat amb necessitats educatives especials i alhora facilitar el desenvolupament de nous programes, metodologies i tècniques didàctiques.

A partir de la promulgació de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, de la normativa bàsica que la desplega, i del Decret 75/1992, de 9 de maig, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a Catalunya, es fa necessari redefinir les funcions dels serveis educatius, el seu àmbit d'actuació, la forma d'accedir-hi i la permanència del seu personal i la seva dependència en l'organigrama del Departament d'Ensenyament, aprofitant l'experiència adquirida fins ara del funcionament d'aquests serveis.

El sistema organitzatiu i funcional que preveu el present Decret i el desplegament normatiu posterior han de permetre de continuar avançant en la consolidació i qualificació d'aquests serveis de suport a la tasca docent. Les millores qualitatives i els canvis que preveu el nou sistema educatiu requereixen una adequada preparació del professorat de forma individualitzada i de forma conjunta com a equip docent. Els serveis educatius han de contribuir, en aquest sentit, a facilitar al professorat eines de reflexió i noves estratègies d'ensenyament, i han de potenciar les innovacions que ajudin a millorar la pràctica docent a partir de l'adequació a les necessitats dels centres educatius i de l'alumnat.

Així doncs, la present disposició consolida els serveis educatius amb l'objectiu final i alhora immediat de donar suport a la renovació pedagògica.

En virtut d'això, a proposta del conseller d'Ensenyament, amb l'informe del Consell Escolar de Catalunya, d'acord amb l'informe de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern, decreto:

CAPÍTOL I
Serveis educatius

Article 1.Objecte.

Aquest Decret té per objecte regular els serveis educatius del Departament d'Ensenyament.

Article 2.Definició, tipus de serveis educatius i àmbit funcional.

2.1. Els serveis educatius del Departament d'Ensenyament són òrgans de suport permanent a la tasca docent dels mestres, dels professors i dels centres docents.

2.2. Són serveis educatius del Departament d'Ensenyament els òrgans següents:

a) Els centres de recursos pedagògics (CRP).

b) Els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP).

c) Els centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA).

d) Els centres de recursos educatius per a diversos tipus de disminucions.

e) Els camps d'aprenentatge (CdA).

2.3. Els serveis educatius exerciran les funcions que, respectivament, se'ls atribueixen en aquest Decret en relació amb els centres públics i privats concertats inclosos dins l'àmbit de les competències del Departament d'Ensenyament.

Article 3.Centres de recursos pedagògics (CRP).

3.1. Els centres de recursos pedagògics (CRP) són serveis educatius que en un àmbit territorial definit donen suport a l'activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent dels mestres i dels professors.

3.2. L'àmbit territorial d'actuació dels centres de recursos pedagògics és el comarcal. No obstant això, podran tenir un àmbit territorial d'actuació diferent en funció de l'existència de necessitats específiques en una zona determinada.

3.3. Per tal de facilitar les actuacions dels centres de recursos pedagògics en una part de l'àmbit que tinguin assignat, el Departament d'Ensenyament en podrà crear extensions.

Article 4.Composició dels centres de recursos pedagògics.

Els centres de recursos pedagògics estaran integrats per funcionaris docents dels cossos de mestres i de professors d'ensenyament secundari, per tal d'exercir les funcions que els corresponen en relació amb els centres d'ensenyament no universitari.

Article 5.Funcions dels centres de recursos pedagògics.

Els centres de recursos pedagògics tenen assignades les funcions següents:

a) Oferta de recursos, d'infraestructura i de serveis als centres docents, als mestres i als professors per tal que disposin de materials específics de les diferents àrees curriculars, de mitjans propis de la tecnologia educativa i de publicacions especialitzades, amb assessorament o instruccions d'utilització.

b) Catalogació dels recursos educatius del medi local i comarcal i elaboració de pautes i informacions complementàries per facilitar-ne l'ús del professorat.

c) Suport a les activitats docents i a l'intercanvi d'experiències educatives, per tal de fomentar la reflexió del professorat sobre la pràctica docent mateixa.

d) Coordinació i organització de l'execució i del seguiment de les activitats de formació permanent, col·laborant en la detecció de les necessitats de formació i en l'elaboració de propostes per satisfer-les.

e) Altres funcions que els atribueixi el Departament d'Ensenyament.

Article 6.Equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP).

6.1. Els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) són serveis educatius de composició multidisciplinar que, en un àmbit territorial definit, donen suport psicopedagògic als centres docents. La seva intervenció, que requereix actuació directa en els centres, s'adreça als òrgans directius i de coordinació dels centres, al professorat, a l'alumnat i a les famílies, per tal de col·laborar a oferir la resposta educativa més adequada, especialment per als alumnes amb disminucions i per als que presenten més dificultats en el procés d'aprenentatge.

6.2. L'àmbit territorial d'actuació dels equips d'assessorament i orientació psicopedagògica és el comarcal. No obstant això, podran tenir un àmbit territorial d'actuació diferent en funció de l'existència de necessitats específiques en una zona determinada.

Article 7.Composició dels equips d'assessorament i orientació psicopedagògica.

Els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica estaran integrats per funcionaris del cos de professors d'ensenyament secundari que reuneixin els requisits exigibles legalment per cobrir places de l'especialitat de psicologia i pedagogia.

En funció de les necessitats socials existents en l'àmbit territorial d'actuació de cada equip d'assessorament i orientació psicopedagògica, el Departament d'Ensenyament hi podrà incorporar funcionaris del cos de diplomats de l'Administració de la Generalitat, especialitat assistents socials.

Article 8.Funcions dels equips d'assessorament i orientació psicopedagògica.

Els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica tenen assignades les funcions següents:

a) Identificació i avaluació de les necessitats educatives especials dels alumnes, en col·laboració amb els mestres i professors, especialistes i serveis específics.

b) Participació en l'elaboració i el seguiment dels diversos tipus d'adaptacions del currículum que puguin necessitar els alumnes, en col·laboració amb els mestres i professors, especialistes i serveis específics.

c) Assessorament als equips docents sobre els projectes curriculars dels centres educatius pel que fa a aspectes psicopedagògics i d'atenció a la diversitat de necessitats de l'alumnat.

d) Assessorament a l'alumnat, famílies i equips docents sobre aspectes d'orientació personal, educativa i professional.

e) Col·laboració amb els serveis socials i sanitaris de l'àmbit territorial d'actuació, per tal d'oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.

f) Aportació de suport i de criteris tècnics psicopedagògics a altres òrgans de l'Administració educativa.

g) Altres funcions que els atribueixi el Departament d'Ensenyament.

Article 9.Centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA).

Els centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) són serveis educatius que proporcionen suport a l'activitat dels professionals de l'ensenyament per contribuir a l'adequació de la seva tasca a les necessitats educatives especials dels alumnes amb disminucions auditives greus i permanents i dels alumnes amb trastorns del llenguatge.

En determinades situacions, quan l'atenció als alumnes ho aconselli, un centre de recursos educatius per a deficients auditius i un centre d'educació especial podran formar part d'una mateixa estructura organitzativa.

Article 10.Composició dels centres de recursos educatius per a deficients auditius.

Els centres de recursos educatius per a deficients auditius tindran una composició multidisciplinària i estaran integrats per funcionaris docents dels cossos que se citen a continuació, amb les titulacions o capacitacions que s'indiquen:

a) Funcionaris del cos de professors d'ensenyament secundari que reuneixin els requisits exigibles legalment per cobrir places de l'especialitat de psicologia i pedagogia.

b) Funcionaris del cos de mestres amb titulació o diploma d'especialista en audició i llenguatge reconeguts oficialment.

Article 11.Funcions dels centres de recursos educatius per a deficients auditius.

11.1. Els centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) tenen assignades les funcions següents:

a) Elaboració de materials educatius adaptats a les necessitats dels alumnes amb disminucions auditives i dels alumnes amb trastorns del llenguatge.

b) Catalogació de recursos educatius adreçats als alumnes amb disminucions auditives i als alumnes amb trastorns del llenguatge, i oferta als serveis educatius i als centres docents.

c) Atenció logopèdica a alumnes amb disminucions auditives i als alumnes amb trastorns del llenguatge.

d) Col·laboració amb els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica en la identificació i avaluació de les necessitats dels alumnes amb disminucions auditives i dels alumnes amb trastorns del llenguatge, i en l'orientació a les seves famílies.

e) Assessorament als equips docents i als serveis educatius sobre ajuts tècnics, criteris per adaptar el currículum i estratègies metodològiques, que facilitin l'atenció als alumnes amb disminucions auditives i als alumnes amb trastorns del llenguatge.

f) Aportació de suport i de criteris tècnics a altres òrgans del Departament d'Ensenyament.

g) Altres funcions que els atribueixi el Departament d'Ensenyament.

11.2. Els funcionaris del cos de mestres amb titulació o diploma d'especialista en audició i llenguatge realitzaran les seves funcions mitjançant actuacions directes en els centres mateixos.

Article 12.Centres de recursos educatius per a diversos tipus de disminucions.

El Departament d'Ensenyament podrà crear o convenir amb altres institucions centres de recursos educatius per desenvolupar funcions similars a les descrites a l'article 11 d'aquest Decret, en relació amb disminucions físiques, psíquiques o sensorials.

En determinades situacions, quan l'atenció als alumnes ho aconselli, un centre de recursos educatius per a disminucions físiques, psíquiques o sensorials i un centre d'educació especial podran formar part d'una mateixa estructura organitzativa.

Article 13.Camps d'aprenentatge.

13.1. Els camps d'aprenentatge (CdA) són serveis educatius que ofereixen a l'alumnat dels centres docents no universitaris la possibilitat de desenvolupar aspectes del currículum escolar que requereixen un treball fora de l'aula, en un medi singular de Catalunya, natural o cultural, fent atenció als continguts de l'educació ambiental.

13.2. Els camps d'aprenentatge, en èpoques concretes de l'any, poden oferir estades als universitaris i als mestres i professors en actiu, amb la finalitat de col·laborar en la formació inicial i permanent del professorat en relació amb les àrees curriculars que desenvolupen continguts referits al medi natural i social.

Article 14.Composició dels camps d'aprenentatge.

Els camps d'aprenentatge estaran integrats per funcionaris docents dels cossos de mestres i de professors d'ensenyament secundari.

Article 15.Funcions dels camps d'aprenentatge.

Els camps d'aprenentatge tenen assignades les funcions següents:

a) Oferta d'estades: allotjament, guions de treball i propostes i monitors per a les activitats, amb la col·laboració del professorat que hi acudeixi amb els seus alumnes.

b) Elaboració de materials didàctics i de divulgació relacionats amb l'activitat del camp d'aprenentatge i el seu entorn, que siguin útils al propi camp d'aprenentatge i als docents i als centres que els vulguin aplicar en situacions similars.

c) Recollida i sistematització de documents sobre temes relacionats amb les actuacions del camp d'aprenentatge per tal d'aconseguir un fons especialitzat a disposició dels alumnes i dels docents que hi fan estada.

d) Participació en la formació inicial i permanent del professorat en relació amb les àrees curriculars que desenvolupen continguts referits al medi natural i social.

e) Altres funcions que els atribueixi el Departament d'Ensenyament.

CAPÍTOL II
Disposicions comunes

Article 16.Sistema de provisió.

16.1. Els llocs de treball a què es refereixen els articles anteriors són llocs de treball docent de caràcter singular excepte els llocs de treball corresponents al cos de diplomats de l'Administració de la Generalitat, especialitat assistents socials, als quals es refereix l'article 7, que són llocs de treball de caràcter singular.

16.2. En ambdós supòsits la provisió es farà mitjançant concurs de mèrits entre el personal pertanyent als cossos docents corresponents i el personal pertanyent al cos de diplomats de l'Administració de la Generalitat, especialitat assistents socials, respectivament.

16.3. El Departament d'Ensenyament podrà cobrir temporalment les vacants que es produeixin per mitjà de l'adscripció provisional de funcionaris que reuneixin les condicions requerides, fins que es cobreixi el lloc de treball pel procediment de concurs.

16.4. Excepcionalment, quan el caràcter especialitzat de la feina a realitzar ho requereixi, el Departament d'Ensenyament podrà adscriure als serveis educatius, per un període determinat, personal que hi realitzi funcions específiques.

Article 17.Requisits genèrics.

Els requisits genèrics exigits per participar en els concursos de mèrits als quals fa referència l'article 16.2 són:

a) Pertànyer al cos de mestres, al cos de professors d'ensenyament secundari o al cos de diplomats de l'Administració de la Generalitat, especialitat assistents socials, segons els casos.

b) Haver exercit la docència durant un mínim de tres anys, en el cas dels funcionaris docents, i acreditar documentalment, de la manera que es determini a la convocatòria, experiència de treball amb infants o adolescents durant un mínim de tres anys, en el cas dels assistents socials.

c) Acreditar el coneixement oral i escrit de la llengua catalana, d'acord amb la normativa establerta.

d) Estar en alguna de les situacions següents:

1 En servei actiu.

2 En serveis especials.

3 En serveis especials en altres administracions.

4 En excedència voluntària, si es compleixen les condicions per reingressar al servei actiu.

5 Procedent de la situació de suspens, si ja s'ha complert la sanció o la pena.

Article 18.Nomenament dels directors i directores.

El Departament d'Ensenyament nomenarà un director o directora per a cada servei educatiu, o bé el destituirà, un cop hagi escoltat la proposta dels professionals d'aquest servei. El nomenament dels directors o directores serà per un període de 4 anys, el qual podrà ser prorrogat.

Article 19.Funcions del director o directora.

Amb caràcter general, les funcions del director o directora referides al servei educatiu són:

a) Tenir la representació del centre i dur-ne l'administració.

b) Supervisar la tasca de tot el personal del servei.

c) Convocar i presidir les reunions de treball.

d) Visar els certificats, informes o dictàmens emesos.

e) Coordinar l'elaboració dels plans d'actuació, el contingut dels quals comunicarà al delegat territorial, i controlar-ne l'execució.

f) Coordinar l'elaboració de les memòries i elevar-les al delegat territorial corresponent.

g) Garantir la coherència dels criteris d'intervenció tècnica i coordinar tot el personal del servei, d'acord amb les directrius dels òrgans superiors.

h) Vetllar per la col·laboració amb els altres serveis educatius de l'àmbit territorial corresponent.

Article 20.Calendari i jornada laboral.

Les vacances i els permisos i la durada de la jornada de treball dels funcionaris que hagin accedit als llocs de treball dels serveis educatius seran els previstos amb caràcter general per al personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. D'acord amb les necessitats del servei, el Departament d'Ensenyament establirà la distribució horària dels diferents serveis educatius.

Article 21.Directrius.

El Departament d'Ensenyament, per mitjà de la Direcció General d'Ordenació Educativa, establirà per als serveis educatius les directrius i els procediments generals referits a:

a) L'organització, el funcionament, la formació permanent i les prioritats d'actuació.

b) L'elaboració dels plans d'actuació.

c) L'elaboració de les memòries de les actuacions efectuades.

d) Els criteris de coordinació, avaluació i control.

e) L'assignació dels pressupostos de funcionament i d'equipament.

Article 22.Coordinació dels serveis educatius.

El Departament d'Ensenyament, mitjançant les delegacions territorials, exercirà les funcions de direcció, de programació anual, de coordinació, de seguiment i de supervisió dels serveis educatius.

Article 23.Facultats de control.

L'avaluació i el control del desenvolupament correcte dels plans d'actuació dels serveis educatius correspon a la Inspecció d'Ensenyament.

Article 24.Plans d'actuació periòdics.

Atenent les propostes dels diferents centres docents i d'acord amb les directrius i els procediments establerts pel Departament d'Ensenyament, els serveis educatius concretaran les activitats en plans d'actuació periòdics elaborats d'acord amb les funcions que respectivament tenen encomanades.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.

 Primera.

El personal que a l'entrada en vigor d'aquest Decret ocupi llocs de treball dels serveis educatius en règim de contracte laboral indefinit podrà romandre en els mateixos llocs fins que cessi la seva relació laboral.

 Segona.

A l'entrada en vigor d'aquest Decret, els funcionaris que ocupin llocs en els serveis educatius amb destinació definitiva els requisits i les formes de provisió dels quals es modifiquin en les corresponents relacions de llocs de treball podran continuar ocupant els mateixos llocs, i a efectes de cessament es regiran per les normes de provisió de llocs de treball aplicables als respectius cossos.

 Tercera.

A l'entrada en vigor d'aquest Decret, els funcionaris que ocupin llocs en els serveis educatius amb destinació que no tingui el caràcter de definitiva els requisits i la forma de provisió dels quals es modifiquin en la corresponent relació de llocs de treball, podran romandre en aquests llocs fins que siguin formalment proveïts d'acord amb el procediment establert en aquesta norma.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.

Queden derogades totes aquelles normes de rang igual o inferior que s'oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb aquest Decret.

DISPOSICIÓ FINAL.

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.